پیشدادیان

سلسله پیشدادی
سلسله پیشدادی

 

یکی از دورانی که شاهنامه از آن سخن به میان می آورد دوره ی پیشدادیان است.

 

شاهنامه سلسله ی پیشدادی را اولین فرمانروایی ایران معرفی و داستان های دلکش فراوانی از این دوره نقل می کند. در اوستا هم نام پادشاهان این سلسله آمده و از بسیاری از آنان به نیکی یاد شده است. برای مثال از کیومرث (که بر اساس شاهنامه اولین پادشاه پیشدادی است) به نیکی یاد می شود و زرتشتیان او را اولین انسان نیک پی می دانند.


درباره اینکه آیا چنین سلسله ای به این کیفیت وجود داشته است یا خیر نظرات زیادی مطرح است. مطمئنا پیشینه زندگی در فلات ایران به ۲۵۰۰ سال محدود نمی شود. آثار باستانی از هزاره ی هفتم قبل از میلاد(۹۰۰۰ سال قبل) و حتی بیش تر از آن در این سرزمین یافت شده است.

 …

اگر بخواهیم پیشدادیان را با تاریخ تطبیق دهیم، به نظر می رسد، سال ها قبل از مادها و هخامنشیان قرار می گیرند. شاید بتوان گفت، زمان پیشدادیان با دوره پیش از تاریخ ایران هماهنگی دارد؛ به طوری که برخی از پژوهشگران پادشاهان پیشدادی را یک شخص ویژه نمی دانند بلکه نماد یک دوره تاریخی می دانند برای مثال آقای فریدون جنیدی معتقد است: جمشید دوره تابندگی نژاد آریا است. و این زمانی است که خانه های مهندسی ساخته شد، عطر و دیبا و رنگ، می و دارو و سنگ های لعل و یاقوت و پیروزه شناخته شده بود.

رفته رفته این دوره ها تبدیل به اسطوره شده اند و مثلا جمشید به صورت یک انسان ترسیم شده است و نماد یک دوره خاص تاریخی است. شاید دوره های پیش از تاریخ ایران به صورت پادشاهان در افسانه های ما ظاهر شده اند و به احتمال قوی داستان های دلکشی که درباره آن ها گفته می شود ریشه در داستان های تاریخی پادشاهان دیگر، دارد. شباهت های بین فریدون و کوروش باعث شده است، بسیاری از داستان های کوروش در قالب فریدون نقل شود. برای مثال در ذهن مردم مانده است که پادشاهی بزرگ که بسیار دادگر و نیک سیرت بوده است و آژدهاک را شکست داده، چنین و چنان کرده است؛ پس تصور کرده اند که این روایت مربوط به فریدون بوده است. اما شاید فریدون یک شخص ویژه نباشد.

 

در اینجا اسامی پادشاهان پیشدادی را به همراه اشاره ی کوچکی که هر کدام از آنها احتمالاً نماد چه دوره ای هستند(با ایده گرفتن از نظر آقای فریدون جنیدی) می آوریم. نام هایی که درون پرانز قرار گرفتند صورت نام آنها در اوستا و دیگر منابع است:

 

– کیومرث (Gaya – Maretan)

بشر نخستین و انسان های اولیه

 

 

 

– هوشنگ (هئوشینگه پرذات Haoshyangha – Parazata)

خانه سازی و اسکان بشر، پیدایی آتش

 

 

 

– تهمورث (تخم اوروپ Takhmauruoa)

رام کردن اسب، ساخت سلاح، آغاز پهلوانی و تهم تنی

 

 

 

– جمشید (ییم خش ئت Yima Khashaeta)

دوره تابندگی آریاها، تولید بیشتر آلات جنگی و وسایل زندگی،

رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع

 

 

 

– ضحاک تازی (آژی دهاک Aji Dahaka)

دوره استیلای بیگانیگان (احتمالا سامی نژادان) بر قسمت هایی از فلات ایران

 

 

 

– فریدون (ثرائتئون Thraetaona)

چند بهره شدن آریاها

– ایرج: شکل گیری بخش ایرانی

آغاز جنگ های بین اقوام

 

 

 

– منوچهر (منوش چیثرا Manush – Tchithra )

پایان یافتن موقت جنگ ها

 

 

 

– نوذر (نئوتر Naotara )

– زو (اوزو Uzava)

 

– گرشاسب یا کرساسپ (Keresaspa)

ادامه یافتن جنگ ها

 

 

 

یاری نامه ها و بن مایه ها:

 

فریدون جنیدی. زندگی و مهاجرت آریائیان. چاپ پنجم، تهران: نشر بلخ، ١٣٨٩

 

عبدالعظیم رضایی. تاریخ ده هزار ساله ایران. جلد یکم

برگرفته از پردیس اهورا

16
دیدگاه بگذارید

avatar
7 تعداد نظرات
9 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
پرطرفدار ترین دیدگاه ها
دیدگاه با بیشترین پاسخ
9 تعداد نویسندگان دیدگاه
ابولقاسمفایزلمرشفیقیخراسانمحمدمهدی صادقیپارسا ایرانی نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
اطلاع از
فایزلمرشفیقی
مهمان
فایزلمرشفیقی

بایدبرای اثبات اینکه آیاپادشاهان پیشدادی بواقع بصورت اشخاص یانسانها یاپادشاهانی بوده اندیانه بایدکاوشهای باستانشناسی صورت بگیرد.درجاهاییکه گمانمیرود اصلن پایتختشان بودهباشدویاقصرشاهیشان.مثلن :نام گیومرته بانام شهریگری مارگیانا شباهت دارد.منتهی ایندونام برعکس هم شده اند.مرته اول آمده وگیاپس ازآن قرارگرفته است.امااین مارگیاناباآثارباستانییش درترکمنستان امروزه قرارداشته است درکناررودآمون.این روددراوستابنام نیک داییتی یادگردیده است.یاخوش داییتی.داییتی تاجاییکه من خوانده ام صفت رودآمون بوده است.وواژه توصیفی مذکور “اناهیتا”بوده است.خوش اناهیتا.یعنی اله یامادرزندگی بخش.وحتی شایدمنظورازمارهای بالداری که دراوستاازآنهاذکرگردیده بوده است که اگرسایه آنهابرسرکسی می افتاده میمرده است.منظورهمان نام مرگ یامفهوم مردن که درواژه مرته یامرگ “گیامرتن”بوده باشد. درادامه بایدذکرکنم که دربرداشتهای من جهان کهن آریایی که دراوستاچندان توضیح… ادامه مطلب »

فایزلمرشفیقی
مهمان
فایزلمرشفیقی

ببرسی ودریافت تاریخ ماهاازاوستاوشاهنامه مشکلات خودرادارند.من دیروزبه این چیزهاهم پیبردمکه:بختی اول که گفته شده که درترکمنستان کنونی قرارداشته وبمارگیانا مشهورشده است ازنام کیومرس گرفته شده است.Gaya maeretan.البته بلهجه اوستاییش.منتها باچنین ادایی.مرتان گیانا⏪مارگیانا.وبازهم بایدذکرکردکه ایننام بچندزبان کنونی همخوانست.پشتو.هندی وپارسی یادری.همچنین نام مدنیت سندبالا درپاکستان کنونی که Harappa بوده است به نوع عجیبی به نام tokhma uruppa (نام تهمورث به اوستایی وشکل اصلی یش).یانام تهمورس پسرهوشنگ شباهت دازد. من میخواستم کسی بمن بگویداگربداندکه چون درتوضیخ ساخته های زمان تهمورس درافغانستان وایران کهن نام بسیاری ازشهرهای افغانستان وایرانرادرلیستی یک روزدرمتنی خواندم .اما میخواهم بدانم که آیا شهری که زیگوراتهای شهریگری ارته دراایران کشف… ادامه مطلب »

فایزلمرشفیقی
مهمان
فایزلمرشفیقی

ماافغانها کردهاایرانیها وتاجکها بایدتاریخ خودرابراساس آنچه ازآثارباستانی درینچندسرزمین مییابیم نوشته باعکسهای آثارمستندامروزه آنرایکسوبگذاریم.وتاریخ تحریری کهن اوستایی وشاهنامه یی وگرشاسپنامه یی را به سوی دیگرش روی یک میزبه اصطلاح بگذاریم.سپس آنهارابامکانهای ذکرشده وسخصیتها ومجسمه ها وقدوقواره وطرزداشتن لباسها واماکن وآب وهوا ومیادین جنگ وگذرگاهها وشهرها ودهات وکوههادره هاورودخانه ها و…همه ازاین دونوع سندتحریری وسندپیداشده وثابت گردیده باستانی باهم تحت مقایسه عمومی ودزیرمجموعه هایشان قراربدهیم.وآنچه راکه ازنتیجه مقایسه آندو دریافته باشیم ”’آنمجموعه رادرمجلدعمومی تاریخ شهریگری مسترک همه اینچندکشورکنونی ویک شهریگری کهن آریایی اینمنطقه بتحریردرآوریم.البته باتمام آثارجدیدی که تاهمین امروزها اززیرخاکها بیرونگشته باشند.ممنون ازبه اشتراک گذاری شما.

محمدمهدی صادقی
مهمان
محمدمهدی صادقی

سلام. من به شهر ضحاک در بامیان باستان در افغانستان کنونی رفته ام. شهر قدیمی که در نزدیکی شهر غلغه و پایین تر از مجسمه های بودا قرار دارد. در آن جا شهرها و آثار باستانی زیادی وجود دارد. آیا این شهر همان مرکز پیشدادیان نیست؟

خراسان
مهمان
خراسان

درسته شهر بامیان پایتخت چند تاازپادشاهان پیشدادی از جمله فریدون بوده در ضمن این مجسمه هاهم متعلق به فریدون وملکه اش است که باتحریف به بودا منسوب میکنند

فایزلمرشفیقی
مهمان
فایزلمرشفیقی

لطفن اگردرین موردتوضیحات بیشتری بدهید.خوشبحال میشوم.ممنون

پارسا ایرانی
مهمان
پارسا ایرانی

درود دوست عزیز.در اینجا اشاره ب اریایی ها شده با این اوصاف میشه گفت اریایی ها مهاجر نیستند.و قدتی بالاتر از ۷۰۰۰سال داند تمنا دارم توضیحات بیشتری رو بدید.
راستی گفته ضحاک نژاد سامی منظورش نژاد اعراب هست؟

hossein
مهمان
hossein

سلام. شهر سوخته هم در دوران پیشدادیان بوده یا قبل از دوره ی پیشدادیان چون سال قبل وسایلی با قدمت ۱۵هزار ساله در شهر سوخته پیدا کردن و میخوام بدونم شهر سوخته و پیشدادیان ربطی به هم دارن؟؟

ارشیا
مهمان
ارشیا

سلام.ببخشید شما از محلی که پیشدادیان در آن زندگی می کردند چیزی نگفتید!
ممنون می شوم اگر که در باره‌ی این هم بنویسید.

خراسان
مهمان
خراسان

به مهمترین نکته اشاره کردی نمیتوانند محل فرمانروایی وحکومت پیشدادیان را بگویند چون خیلی ازواقعیات تاریخ ایران اصلی فاش میشود.البته کسی که شاهنامه را با تدبر بخواند سرزمین ایران کهن واقعی اشکار است.