کتیبه شاپور دوم در کاخ تچر

در جرز جنوبی کاخ تچر تخت جمشید دو کتیبه کنده شده است.یکی از آنها مربوط به سال بیست ودوم سلطنت شاپور دوم است و مضمون آن اینچنین است :

در ماه اسپند ارمز بسال 22 پادشاهی خدای پرست خدایگان شاهپور شاهنشاه ایران و غیر ایران … این کتیبه دوازده سطر دارد . کتیبه دیگر در ده سطر و نیم است و به سال چهل و هشتم از سلطنت شاپور دوم تعلق دارد که توسط دو نفر از یاران شاپور دوم به نامهای سلوکوس و کاور در تمجید و تحسین از اقدامات شاه منقور گردیده است.

مطلب قبلیکاخ تچر
مطلب بعدیفتح قندهار به فرماندهی علی صالح خان بختیاری
Avatar
ما میتوانیم با بررسی پیشینه باشکوهمان و همچنین بررسی اشتباهات پیشینیان ،برای پیشرفت کشورمان قدم برداریم. همانا که تاریخ گذشتگان ما می تواند چراغی باشد برای ما، که هرگز راهمان را گم نکنیم کشوری که هویت خود را فراموش کند جفای بزرگی در حق آیندگان و خویش کرده. کشور بی هویت یعنی محکوم بودن به تباهی چرا در حالی که دارای اصیل ترین هویت ها هستیم آنها را کنار بگذاریم؟

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از