فردوسی بزرگ و دانش

فردوسی بزرگ
فردوسی بزرگ

اندیشمند توس ، فردوسی بزرگ در شاهنامه ، اهمیت دانش اندوزی را چنین پنگاشت می کند :

بیـاموز و بشـنو ز هـر دانشـی بیابی ز هـر دانشی رامشی

ز خورد و زبخشش میاسای هیچ همه دانـش و داد دادن بسیـچ

دگـر بـا خـردمند مـردم نشیـن کـه نادان نباشد بر آیین ودیـن

کـه دانـا تـرا دشمـن جان بـود به از دوست مردی که نادان بود

هـنرمـنـد بـا مـردم بی هـنـر بـه فـرجام هـم خـاک دارد بـر

ولیکن از آموختن چاره نیست که گوید که دانا و نادان یکیست

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از