دانلود چند مقاله درباره اسطوره شناسی

اسطوره از مفاهیمی است که همواره با ادبیات پیوند تنگاتنگی داشته است چنانکه به باور برخی سرنوشت یکی وابسته به دیگری است – (روتـون،. ۷۴ :۱۳۷۸)

اگرچـه اسـطوره هـا در ابتدا روایات قدسی و مینوی بوده اند که از نخستین ها صحبت کرده و تا حـدودی وظیفـه بیان جهانبینی مردمان جهان باستان را بر عهده داشتهانـد (الیـاده، ،۱۴ :۱۳۶۳)

امـا ایـن بدان معنا نیست که امروزه اسطورهها دیگر وجود ندارند.

مجموعه مطالعات اسطوره شناسی بهاره کریمی

چند مقاله درباره اسطوره شناسی: ( برای دانلود – دریافت مقاله روی عنوان مقاله کلیک کنید)

اسطوره در تاریخ – تاریخ در اسطوره

اسطوره شکنی و اسطوره سازی در شعر احمد شاملو

اسطوره و روایت

اسطوره ها،زندگان جاوید

آشنایی با اسطوره

رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی

زایش اسطورهای نو نو در اودیسه هومر از اسطوره کهن

جمشید پادشاه اسطوره ای

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از