خانه اسطوره و افسانه ها تعدادی از الهه های مصرباستان

تعدادی از الهه های مصرباستان

اموت :خورنده قلب گناه کاران درگذشته ، به شکل کروکود یل، شیروکرگدن نمایش داذه می شد .

آمون- را :وابسته به ؛ را ؛ خدای خورشید ، پادشاه خدایان در دوره پاد شاهی جد ید .

آنوبیس :خدای شغال مانند ، خدای مردگان، حامی مومیایی کنندگان

آپیس: خدای باروری ، به شکل گاو نر نشان داده می شد.(حبیب آتش پنجه: آپیس همان گاو ی است که برای مصریان مقدس بود، آپیس زمان کمبوجیه پسر کوروش توسط او کشته شد)

آتن: خدای قرص خورشید . در طی دوران سلطنت پادشاه ؛اخناتون ؛ به عنوان خدای متعال پرستیده میشد

باستت :الهه گربه ، حامی زنان باردار

بس: خدای کوتوله ، حامی خانه و دور کننده ارواح شرور

داموتف :خدایی با سر شغال حامی معده متوفیان

گب:خدای زمین و باروری آن ، پدر (ازیریس) ، (ازیس) ، (نفتیس) و (سث) . غالبا یک غاز ماده روی سر آن نقش می شد .

هاپی :با سر میمون. حامی زبان در گذشتگان.

ایم-ستی: حامی کبد درگذشتگان ، به شکل مردی مومیایی شده تصویر می شد .

ایزیس : الهه بزرگ آفرینش و زنده کننده مردگان ، همسر ایزیس و مادر هوروس .

خپری : خدای سوسک سرگین غلتان ، نماد زایش دوباره . عقیده بر این بود که هر روز خورشید را به سمت آسمان هل می دهد

خنوم :خدای قوچ سر، کسی که زندگی را بر روی صفحه چرخ کوزه گری خود به وجود آورد.

خونسو : خدای ماه و شفا بخشی ، پسر آمون و موت .

ماآت :دختر ؛ را؛ مظهر حقیقت و دادرسی . غالبا با یک پر عمودی بالای سرش نشان داده می شود .

مین :خدای باروری گیاهان و جانوران .

موت: الهه ای که اسم او به معنای مادر است . همسر آمون و مادر خونسو .

نیث: الهه جنگ و آفرینش .غالبا دو نیزه متفاطع بر روی یک سپر ، نشان اوست .

نخبت : الهه کرکس حامی ونماد مصر علیی .

نفتیس : خواهر ایزیس و ازیریس ، مادر آنوبیس ،حامی مردگان .

نوت :الهه آسمان . گاهی به شکل پوشیده از ستارگان که به شکل کمان مانند بر روی همسرش (گب) خم شده نشان داده می شود .
ازیریس : پادشاه جهان زیرین و خدای زایش دوباره، اولین قاضی مردگان .

پتح :خدای هستی بخش ، حامی هنرمندان و پیشه وران .

کبح سنوف: شاهین سر ، حامی روده مردگان

را :خدای خورشید . پدر خدایان به وجود آورنده همه زندگی بر روی زمین و بهشت .

سخمت: اله عقرب حامی زنان در هنگام وضع حمل .

سراپیس : خدای دوران یونانی ، ترکیبی از (ازیریس) و (آپیس) .

سث :خدای رعد و برق ، قاتل ازیریس و رقیب هورس.

شو :خدای هوا ، معمولا در حالتی که آسمان را نگه داشته نشان داده می شد .

سبک :خدای کروکود یل ، پسر نیث .

تفنوت: خدای نم و رطوبت؛ همسر (شو) معمولا به صورت زنی با سر شیر نشان داده می شد .

ثوث :خدای علم و نویسند گی به صورت لک لک مصری، مردی با سر لک لک مصری و یا میمون نشان داده می شد .

واجت: الهه کبری ، حامی و نماد مصر سفلی .

هوروس : خدای آسمان در هیات شاهین ، نشان ایزدی پادشاه

مشاهده محتوا بیشتر

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
به من اطلاع بده

همچنین ببینید

اسطوره های هر ملت

دین یا استوره های هیچ ملتی را نميتوان جدا از بافت تاریخی آن دریافت . بنابراین لازم است برا…