آثار باستانی و ارزش های تاریخییونان

اسامی تمام اساطیر و الهه های یونان باستان

زئوس
زئوس

Aeolus               رب النوع باد

 amphitrite         الهه دریا و همسر پوسایدون

Aphrodite           الهه عشق و زیبایی

Apollo               خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر آرتمیس

Ares                  خدای جنگ

Artemis              الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد

Asclepius           خدای طب

 asteria              الهه ی ستارگان

Athena              الهه عقل وزیبایی و الهه ی جنگ ، عقل و خرد و هنر های سنتی      

  atlanta             الهه ای مایل به رقابت و جنگجو

Aesculapius     خدای سلامتی و طب

Aurora             خدای سپیده دم

Bacchus             رب النوع شراب

Bellona             الهه جنگ

Boreas               رب النوع باد شمال

Ceres               الهه زراعت و رستنی ها

Cupid              خدای عشق که به صورت کودکی برهنه تصویر می شد

‍‍‍Cybele              رب النوع طبیعت و باروری

Demeter            رب النوع زراعت و حاصلخیزی، ‌همسر زئوس

Dionysus           رب النوع شراب و زراعت و درخت مو و نشاط

Diana                الهه ماه و شکار حیوانات وحشی

 dike                  الهه ی عدالت اخلاقی

Eos                   رب النوع طلوع

 erienne              الهه ی سمبل آرامش

  Eris                  الهه ی رقابت ، درگیری ، ناسازگاری و نزاع و مسبب جنگ تروا

Eros                  رب النوع عشق

Faunus             الهه طبیعت،‌محافظ شبانان و گوسفندان

Flora                الهه گلها

Gaia                  خدای زمین،‌ همسر اورانوس

Hades               خدای عالم اسفل و زیرین و جهنم و فلزات قیمتی

Hebe                 الهه جوانی و ساقی خدایان

Hecate               الهه سحر و جادو و عالم اسفل

Helios                خدای خورشید

Hephaestus       خدای آتش و فلز کاری

Hera                 الهه ازدواج،‌ همسر و خواهر زئوس

Hermes            خدای بازرگانی،‌ دزدی! و سخنوری

Hestia               الهه اجاق خانوادگی و شهرها

hemera                    الهه ی روشنایی روز .

hygieia                    الهه ی پاکیزگی و تمیزی

 Hymenaios             خدای عروسی و مجلس عروسی

Hyperion          تیتان،‌ پدر هلیوس

 Hypnos                  خدای خواب

Janus                الهه ای با دو چهره و محافظ دروازه ها

Juno                 الهه زناشویی ،‌ همسر ژوپیتر

Jupiter              خدای خدایان

     Iris              خدمتکار خدایان و الهه ی رنگین کمان .

Leto                 مادر آپولو و آرتمیس و همسر زئوس

Maia   الهه ی بهار و بزرگترین هفت دختر اطلس که تبدیل به ستاره شدند

Mars                خدای جنگ

Mercury           خدای دزدان! و پیام رسان دیگر خدایان

 metis                     الهه ی خرد و فرزانگی

Minerva            خدای طب

 Momus                  خدای طعنه ، طنز و شاعران و نویسندگان

Morpheus         الهه خواب

Neptune            الهه اقیانوس

Nemesis           الهه انتقام

Nereus             خدای دریا،‌ پسر گایا و پانتئوس؛‌ پدر نریدس

Nike                الهه پیروزی

 nyx                الهه ی باستانی تاریکی و شب

Oceanus         خدای دریا و اقیانوس

Pomona            الهه درختان میوه

Priapus            خدای قدرت تناسلی مذکر

Pan                 خدای مزرعه،‌جنگل،‌جانوران و شبانان

Persephone      الهه عالم اسفل،‌دختر زئوس و دیمتر و الهه باکره

 phoebe           الهه ی ماه .

Pluto               خدای عالم اسفل

 Plutus                   خدای ثروت

Poseidon        خدای دریا و زلزله آور و خدای اسب ها

Priapus           خدای قدرت تناسلی مذکر

Proteus           خدای اولیه ی دریا ، قبل از پوسایدون

Rhea             الهه ی زمین و مسئول حاصلخیزی خاک و یکی از تیتانها،‌ مادر  زئوس

Selene           خدای ماه

Silenus            الهه جنگل

  Saturn           خدای زراعت و کشاورزی      

   Sol                الهه خورشید

Tartarus          خدای اعماق جهان زیرین ، قبل از هادس

Thanatos         خدای مرگ

Themis            الهه دادگستری

 theia                    الهه ی باستانی بینایی

Terminus          الهه محافظ مرزها

Uranus           خدای آسمان فرزند زمین و پدر تیتانها

Venus               الهه عشق و زیبایی

Vesta               خدای اجاق و خانه داری

Vulcan             رب النوع آتش و فلز کاری

Zeus               زاوش،‌ رئیس خدایان المپ و لرد آسمان ، رعد و برق و  خدای باران 

                رب النوع باد

 amphitrite         الهه دریا و همسر پوسایدون

Aphrodite           الهه عشق و زیبایی

Apollo               خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر آرتمیس

Ares                  خدای جنگ

Artemis              الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد

Asclepius           خدای طب

 asteria              الهه ی ستارگان

Athena              الهه عقل وزیبایی و الهه ی جنگ ، عقل و خرد و هنر های سنتی      

  atlanta             الهه ای مایل به رقابت و جنگجو

Aesculapius     خدای سلامتی و طب

Aurora             خدای سپیده دم

Bacchus             رب النوع شراب

Bellona             الهه جنگ

Boreas               رب النوع باد شمال

Ceres               الهه زراعت و رستنی ها

Cupid              خدای عشق که به صورت کودکی برهنه تصویر می شد

‍‍‍Cybele              رب النوع طبیعت و باروری

Demeter            رب النوع زراعت و حاصلخیزی، ‌همسر زئوس

Dionysus           رب النوع شراب و زراعت و درخت مو و نشاط

Diana                الهه ماه و شکار حیوانات وحشی

 dike                  الهه ی عدالت اخلاقی

Eos                   رب النوع طلوع

 erienne              الهه ی سمبل آرامش

  Eris                  الهه ی رقابت ، درگیری ، ناسازگاری و نزاع و مسبب جنگ تروا

Eros                  رب النوع عشق

Faunus             الهه طبیعت،‌محافظ شبانان و گوسفندان

Flora                الهه گلها

Gaia                  خدای زمین،‌ همسر اورانوس

Hades               خدای عالم اسفل و زیرین و جهنم و فلزات قیمتی

Hebe                 الهه جوانی و ساقی خدایان

Hecate               الهه سحر و جادو و عالم اسفل

Helios                خدای خورشید

Hephaestus       خدای آتش و فلز کاری

Hera                 الهه ازدواج،‌ همسر و خواهر زئوس

Hermes            خدای بازرگانی،‌ دزدی! و سخنوری

Hestia               الهه اجاق خانوادگی و شهرها

hemera                    الهه ی روشنایی روز .

hygieia                    الهه ی پاکیزگی و تمیزی

 Hymenaios             خدای عروسی و مجلس عروسی

Hyperion          تیتان،‌ پدر هلیوس

 Hypnos                  خدای خواب

Janus                الهه ای با دو چهره و محافظ دروازه ها

Juno                 الهه زناشویی ،‌ همسر ژوپیتر

Jupiter              خدای خدایان

     Iris              خدمتکار خدایان و الهه ی رنگین کمان .

Leto                 مادر آپولو و آرتمیس و همسر زئوس

Maia   الهه ی بهار و بزرگترین هفت دختر اطلس که تبدیل به ستاره شدند

Mars                خدای جنگ

Mercury           خدای دزدان! و پیام رسان دیگر خدایان

 metis                     الهه ی خرد و فرزانگی

Minerva            خدای طب

 Momus                  خدای طعنه ، طنز و شاعران و نویسندگان

Morpheus         الهه خواب

Neptune            الهه اقیانوس

Nemesis           الهه انتقام

Nereus             خدای دریا،‌ پسر گایا و پانتئوس؛‌ پدر نریدس

Nike                الهه پیروزی

 nyx                الهه ی باستانی تاریکی و شب

Oceanus         خدای دریا و اقیانوس

Pomona            الهه درختان میوه

Priapus            خدای قدرت تناسلی مذکر

Pan                 خدای مزرعه،‌جنگل،‌جانوران و شبانان

Persephone      الهه عالم اسفل،‌دختر زئوس و دیمتر و الهه باکره

 phoebe           الهه ی ماه .

Pluto               خدای عالم اسفل

 Plutus                   خدای ثروت

Poseidon        خدای دریا و زلزله آور و خدای اسب ها

Priapus           خدای قدرت تناسلی مذکر

Proteus           خدای اولیه ی دریا ، قبل از پوسایدون

Rhea             الهه ی زمین و مسئول حاصلخیزی خاک و یکی از تیتانها،‌ مادر  زئوس

Selene           خدای ماه

Silenus            الهه جنگل

  Saturn           خدای زراعت و کشاورزی      

   Sol                الهه خورشید

Tartarus          خدای اعماق جهان زیرین ، قبل از هادس

Thanatos         خدای مرگ

Themis            الهه دادگستری

 theia                    الهه ی باستانی بینایی

Terminus          الهه محافظ مرزها

Uranus           خدای آسمان فرزند زمین و پدر تیتانها

Venus               الهه عشق و زیبایی

Vesta               خدای اجاق و خانه داری

Vulcan             رب النوع آتش و فلز کاری

Zeus               زاوش،‌ رئیس خدایان المپ و لرد آسمان ، رعد و برق و  خدای باران 

مطالب توصیه شده ما :

اساطیر و الهه های ایران باستان

شمشاد امیری خراسانی

شناخت تاریخ و فرهنگ ایران به نمونه ورود به دنیایی است که جز عشق و افتخار و گاهی اندوه چیزی انتظار ما را نمی کشد ، شاید تاریخ ما در حافظه ژن های ما ذخیره شده است تا بتوانیم با آن آگاهی به خود و فرا خود را گسترش دهیم .

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest

65 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Kino

خدای ماه نداریم؟

پسر

سلنه
selene
یکم شبیه سلنا گومز

محمد پارسا

نظرها متفاوته. یه سری‌ها میگن همون selenne ، یه سری‌های می گن هکاته، یه سری‌ها می گن آرتمیس. البته، سلن خودش تجسم ماهه، نه الهه ماه. یه سری‌ها حتی میگن سلن و آرتمیس یکی‌ان!

باران

احیانا هِرمِس خدای پیامرسان ها و دزدان نبود؟
و اینکه آپولو خدای هنر هم هست( تا اونجایی که من میدونم آپولو ایزد خورشید، پزشکی و هنره)

هانا

سلام لطفا در مورد اسم فلورا یا الهه گلها به من اطلاعات بدهید

آخرین ویرایش 1 سال قبل توسط هانا
پویا

گشتم ولی کریتوس رو پیدا نکردم

امیر

داداش کریتوس خیالی

رز اسدی

سلام بچه ها میخوام مزون خیاطی زنانه بزنم دنبال اسم یونانی میگردم خوبه متیس؟یا سوفیا؟
راستی یه اسمی باشه که همه متوجه بشن (منظورم . افراد پیر و جونه)

ضد ماتریکس

همه ما میدونیم که یک خدا وجود ندارد

محمد معین درتاج

سلام میتونید اطلاعات در مورد asteria به من بدید با تشکر

Pegasus

اِستِریا خدای برق و ستاره ها بوده
دختر تیتان کئوس و فوبه و همچنین
خواهر لتو، و همسر پرسیس ، از پرسیس صاحب فرزند دختری به نام هکاته(الهه خیر و شر جادوگری خواهر هلیوس)شد. فیلسوف رومی سیسرون گفته، اون مادر چهارمین هراکلس از زئوس بوده اما با توجه به عقایدی که رایج و حقیقی‌ترن، او یکی از ساکنین المپ بود زئوس خیلی دوستش داشت. اون برای فرار از آغوش زئوس، خودش و به یه بلدرچین تبدیل کرد و رفت به دریای اژه . اینجا بود که استریا به «جزیره استریا» (جزیره‌ای که مثل ستاره از بهشت افتاده )، یا اورتیجیا، که بعدها دلوس نام گرفت تغییر کرد

H.Z

خدای آتش نداریم؟!

Pegasus

ولکانوس/هفائستوس

ی بنده خدایی

خیلی مطلب جالب و مفیدی بود ولی خدایش چه خبره این همه خدا و الهه?

کوریکس

خیلی تاثیر گزار بود :/

زهرا

ثور Thor هم واقعا یه خدا ست؟ چون فیلمش و دیدم..

Hirad

ثور خدای اسکاندیناوی هست

Pegasus

ثور یا تور
ایزد در اساطیر اسکاندیناوی بوده، خدای قدرتمند آذرخش، طوفان و تندر، پسر اودین و یورد به کیهان حمله کرد و با نیروهای شر و غول‌ها جنگید. اون نگهبان آسگارد بود و خداها ، حتی انسان ها همواره می‌تونستن در مواقع خطر، اونو صدا بزنن و بسیاری از موجودات به او متکی بودن.

محدثه

ببخشید الهه رهبر نداریم یعنی الهه آیی ک رهبریت و اینا بوده باشه

Pegasus

زئوس

Nazanin

اریانه?

MT

پس الهه آب کو؟
الهه هنرم داریم؟

Pegasus

الهه آب: دو خواهر ثتیس/تتیس ، متیس
الهه هنر: منیروا ،مینرو

No one

خدای علم و دانش ندارن اساطیر؟

Pegasus

مینروا

Melody

سلام من زیاد اطلاعات ندارم
خدای زندگی یا یه همچین چیزی داریم ؟

H

آره خدای live

Pegasus

تاناتوس

عباس

داداش پس کو کریتوس ؟؟ اونم خدا بود دیگه

مم‌مد

داش چرا گاد اف وار هارو میریزی تو خدا ها ??

Pegasus

اون نیمه خدا بوده و یک شخصیت فرعی که ازش یادی نمیشده ولی همتای آرسِ انگار

Mehr@ban★Minoo

سلام ببخشید الهه‌ی هنر داریم؟!
میشه لطفا اگه هست بذارید یا به من جواب بدید؟
??✨

Behnam

بله اتنا خدای علم دانش و هنر الهه شهر اتن

Pegasus

مینروا و مینرو

روجا

آرتمیس اسم دیگه ایی نداره؟(بجز دیانا که رمیه)

Pegasus

آتنانیکه
آگلوروس
پرونوئیا
آتنه
پالاس

Hana

خسته نباشید دو نکته یک oniros الهه خواب و رویا جا مونده دو bellona ندیده بودم مطمئن هستید که هس؟

Pargol

Cupid خدای عشق همسر psyche هستش و خوده psyche الهه روح و روان هست که توی این لیست اسمش نبود☹️میشه اسمه psyche رو هم به این لیست اضافه کنید؟?

خودشم

میشه لطفا اگر اطلاعات دارید بگید الهه ماه بهمن چیه«)؟! ممنون میشم بگید

رضا مدیاتک

چرا از واژه پارسی نام به جای اسم بهره نجستید ؟

زینب

سلام ببخشید ی اسم بگید که بتونم ب عنوان اسم مستعار بزارم با ز شروع بشه

ابولم

زینب

saba

الهه مهربانی چه الهه ایه؟

Pegasus

گایا مادر طبیعت

محمدرضا مختارزاده

هیمورز ب چ معناست؟

پپپ

یه چند تاش ماله رم بووود خیلیاش درواقع

محمد

خب متاسفانه باید بگم همه رو ننوشتید و بعضیا هم وظیفه شون اشتباه نوشته شده که باید تصحیح بشه

mahdis

خیلی ممنونم من علاقه زیادی به یونان باستان دارم واین مقاله کمک زیادی بهم کرد

آرتا

بلونا الهه جنگ در رم هست یونانی ها ندارنش
پلوتو جنبه رمی هادس فلزات گرانبها بهش مربوط میشه هادس تنها خدای دنیای مردگانه
آیریس هم پیام آور خدایان هست نه خدمتگزار
و باقی اشتباهات هم بماند

Pegasus

هادس تنها خدای دنیای زیرین و مردگان نبوده پرسفونی ملکش و سگ سه سر و اون چندتا الهه هایی که قبض روح میکردن بودن در کنارش
آیریس پیام اور و خدمتگذار خدایان و الهه رنگین کمان هم بوده

سینا

اساطیر یونان ۱۴ تاست ۷تا مرد ۷تا زن شما اساطیر دنیا رو نوشتین نه یونان!

موژان

اونا المپ نشینانن
اینخا خداهای کم مرتبه هم اومده

مهدی

پس بستت یا best کو الهه ی گربه

Mojan

اون توی کتاب وقایع نگاریکین اومده و مصریه

من

پس الهه زمان وجود ندارد

محمد

کرونوس خدای زمانه همون که پدر سه خدای بزرگه و بچه هاش رو می خورد

Yasha

سلام ببخشید من اسم یه الهه رو میدونم (لیبا)میخواستم بدونم چه الهه ای هس.؟درضمن ممنون از مطالب خوبتون

moon

برخی از این ها خدایان و الهه گان روم بودن نه یونان

هانی

سلام من دنبال ی الهه دو چهره هستم خوب وبد؟میشه به من کمک کنید اسم این الهه رو تو فیلم توریست شنیدم.

moon

نمسیس یا رامنوسیا به الهه نیک و بد هم شناخته میشه….شاید منظور همین بوده

Pegasus

نمسیس الهه انتقام بوده فقط و هکاته به عنوان الهه خیر و شر ازش یاد میکردن

fati

آبراکس..هوم؟

میترا

Janus

Pegasus

هکاته/ژانوس

لباس عروسی

ممنون عالی بود
برای انتخاب یک اسم خیلی به بنده کمک کرد مطلبتون

دکمه بازگشت به بالا