Home آثار باستانی و ارزش های تاریخی اسامی تمام اساطیر و الهه های یونان باستان

اسامی تمام اساطیر و الهه های یونان باستان

زئوس
زئوس

Aeolus               رب النوع باد

 amphitrite         الهه دریا و همسر پوسایدون

Aphrodite           الهه عشق و زیبایی

Apollo               خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر آرتمیس

Ares                  خدای جنگ

Artemis              الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد

Asclepius           خدای طب

 asteria              الهه ی ستارگان

Athena              الهه عقل وزیبایی و الهه ی جنگ ، عقل و خرد و هنر های سنتی      

  atlanta             الهه ای مایل به رقابت و جنگجو

Aesculapius     خدای سلامتی و طب

Aurora             خدای سپیده دم

Bacchus             رب النوع شراب

Bellona             الهه جنگ

Boreas               رب النوع باد شمال

Ceres               الهه زراعت و رستنی ها

Cupid              خدای عشق که به صورت کودکی برهنه تصویر می شد

‍‍‍Cybele              رب النوع طبیعت و باروری

Demeter            رب النوع زراعت و حاصلخیزی، ‌همسر زئوس

Dionysus           رب النوع شراب و زراعت و درخت مو و نشاط

Diana                الهه ماه و شکار حیوانات وحشی

 dike                  الهه ی عدالت اخلاقی

Eos                   رب النوع طلوع

 erienne              الهه ی سمبل آرامش

  Eris                  الهه ی رقابت ، درگیری ، ناسازگاری و نزاع و مسبب جنگ تروا

Eros                  رب النوع عشق

Faunus             الهه طبیعت،‌محافظ شبانان و گوسفندان

Flora                الهه گلها

Gaia                  خدای زمین،‌ همسر اورانوس

Hades               خدای عالم اسفل و زیرین و جهنم و فلزات قیمتی

Hebe                 الهه جوانی و ساقی خدایان

Hecate               الهه سحر و جادو و عالم اسفل

Helios                خدای خورشید

Hephaestus       خدای آتش و فلز کاری

Hera                 الهه ازدواج،‌ همسر و خواهر زئوس

Hermes            خدای بازرگانی،‌ دزدی! و سخنوری

Hestia               الهه اجاق خانوادگی و شهرها

hemera                    الهه ی روشنایی روز .

hygieia                    الهه ی پاکیزگی و تمیزی

 Hymenaios             خدای عروسی و مجلس عروسی

Hyperion          تیتان،‌ پدر هلیوس

 Hypnos                  خدای خواب

Janus                الهه ای با دو چهره و محافظ دروازه ها

Juno                 الهه زناشویی ،‌ همسر ژوپیتر

Jupiter              خدای خدایان

     Iris              خدمتکار خدایان و الهه ی رنگین کمان .

Leto                 مادر آپولو و آرتمیس و همسر زئوس

Maia   الهه ی بهار و بزرگترین هفت دختر اطلس که تبدیل به ستاره شدند

Mars                خدای جنگ

Mercury           خدای دزدان! و پیام رسان دیگر خدایان

 metis                     الهه ی خرد و فرزانگی

Minerva            خدای طب

 Momus                  خدای طعنه ، طنز و شاعران و نویسندگان

Morpheus         الهه خواب

Neptune            الهه اقیانوس

Nemesis           الهه انتقام

Nereus             خدای دریا،‌ پسر گایا و پانتئوس؛‌ پدر نریدس

Nike                الهه پیروزی

 nyx                الهه ی باستانی تاریکی و شب

Oceanus         خدای دریا و اقیانوس

Pomona            الهه درختان میوه

Priapus            خدای قدرت تناسلی مذکر

Pan                 خدای مزرعه،‌جنگل،‌جانوران و شبانان

Persephone      الهه عالم اسفل،‌دختر زئوس و دیمتر و الهه باکره

 phoebe           الهه ی ماه .

Pluto               خدای عالم اسفل

 Plutus                   خدای ثروت

Poseidon        خدای دریا و زلزله آور و خدای اسب ها

Priapus           خدای قدرت تناسلی مذکر

Proteus           خدای اولیه ی دریا ، قبل از پوسایدون

Rhea             الهه ی زمین و مسئول حاصلخیزی خاک و یکی از تیتانها،‌ مادر  زئوس

Selene           خدای ماه

Silenus            الهه جنگل

  Saturn           خدای زراعت و کشاورزی      

   Sol                الهه خورشید

Tartarus          خدای اعماق جهان زیرین ، قبل از هادس

Thanatos         خدای مرگ

Themis            الهه دادگستری

 theia                    الهه ی باستانی بینایی

Terminus          الهه محافظ مرزها

Uranus           خدای آسمان فرزند زمین و پدر تیتانها

Venus               الهه عشق و زیبایی

Vesta               خدای اجاق و خانه داری

Vulcan             رب النوع آتش و فلز کاری

Zeus               زاوش،‌ رئیس خدایان المپ و لرد آسمان ، رعد و برق و  خدای باران 

                رب النوع باد

 amphitrite         الهه دریا و همسر پوسایدون

Aphrodite           الهه عشق و زیبایی

Apollo               خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر آرتمیس

Ares                  خدای جنگ

Artemis              الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد

Asclepius           خدای طب

 asteria              الهه ی ستارگان

Athena              الهه عقل وزیبایی و الهه ی جنگ ، عقل و خرد و هنر های سنتی      

  atlanta             الهه ای مایل به رقابت و جنگجو

Aesculapius     خدای سلامتی و طب

Aurora             خدای سپیده دم

Bacchus             رب النوع شراب

Bellona             الهه جنگ

Boreas               رب النوع باد شمال

Ceres               الهه زراعت و رستنی ها

Cupid              خدای عشق که به صورت کودکی برهنه تصویر می شد

‍‍‍Cybele              رب النوع طبیعت و باروری

Demeter            رب النوع زراعت و حاصلخیزی، ‌همسر زئوس

Dionysus           رب النوع شراب و زراعت و درخت مو و نشاط

Diana                الهه ماه و شکار حیوانات وحشی

 dike                  الهه ی عدالت اخلاقی

Eos                   رب النوع طلوع

 erienne              الهه ی سمبل آرامش

  Eris                  الهه ی رقابت ، درگیری ، ناسازگاری و نزاع و مسبب جنگ تروا

Eros                  رب النوع عشق

Faunus             الهه طبیعت،‌محافظ شبانان و گوسفندان

Flora                الهه گلها

Gaia                  خدای زمین،‌ همسر اورانوس

Hades               خدای عالم اسفل و زیرین و جهنم و فلزات قیمتی

Hebe                 الهه جوانی و ساقی خدایان

Hecate               الهه سحر و جادو و عالم اسفل

Helios                خدای خورشید

Hephaestus       خدای آتش و فلز کاری

Hera                 الهه ازدواج،‌ همسر و خواهر زئوس

Hermes            خدای بازرگانی،‌ دزدی! و سخنوری

Hestia               الهه اجاق خانوادگی و شهرها

hemera                    الهه ی روشنایی روز .

hygieia                    الهه ی پاکیزگی و تمیزی

 Hymenaios             خدای عروسی و مجلس عروسی

Hyperion          تیتان،‌ پدر هلیوس

 Hypnos                  خدای خواب

Janus                الهه ای با دو چهره و محافظ دروازه ها

Juno                 الهه زناشویی ،‌ همسر ژوپیتر

Jupiter              خدای خدایان

     Iris              خدمتکار خدایان و الهه ی رنگین کمان .

Leto                 مادر آپولو و آرتمیس و همسر زئوس

Maia   الهه ی بهار و بزرگترین هفت دختر اطلس که تبدیل به ستاره شدند

Mars                خدای جنگ

Mercury           خدای دزدان! و پیام رسان دیگر خدایان

 metis                     الهه ی خرد و فرزانگی

Minerva            خدای طب

 Momus                  خدای طعنه ، طنز و شاعران و نویسندگان

Morpheus         الهه خواب

Neptune            الهه اقیانوس

Nemesis           الهه انتقام

Nereus             خدای دریا،‌ پسر گایا و پانتئوس؛‌ پدر نریدس

Nike                الهه پیروزی

 nyx                الهه ی باستانی تاریکی و شب

Oceanus         خدای دریا و اقیانوس

Pomona            الهه درختان میوه

Priapus            خدای قدرت تناسلی مذکر

Pan                 خدای مزرعه،‌جنگل،‌جانوران و شبانان

Persephone      الهه عالم اسفل،‌دختر زئوس و دیمتر و الهه باکره

 phoebe           الهه ی ماه .

Pluto               خدای عالم اسفل

 Plutus                   خدای ثروت

Poseidon        خدای دریا و زلزله آور و خدای اسب ها

Priapus           خدای قدرت تناسلی مذکر

Proteus           خدای اولیه ی دریا ، قبل از پوسایدون

Rhea             الهه ی زمین و مسئول حاصلخیزی خاک و یکی از تیتانها،‌ مادر  زئوس

Selene           خدای ماه

Silenus            الهه جنگل

  Saturn           خدای زراعت و کشاورزی      

   Sol                الهه خورشید

Tartarus          خدای اعماق جهان زیرین ، قبل از هادس

Thanatos         خدای مرگ

Themis            الهه دادگستری

 theia                    الهه ی باستانی بینایی

Terminus          الهه محافظ مرزها

Uranus           خدای آسمان فرزند زمین و پدر تیتانها

Venus               الهه عشق و زیبایی

Vesta               خدای اجاق و خانه داری

Vulcan             رب النوع آتش و فلز کاری

Zeus               زاوش،‌ رئیس خدایان المپ و لرد آسمان ، رعد و برق و  خدای باران 

مطالب توصیه شده ما :

اساطیر و الهه های ایران باستان

مشاهده محتوا بیشتر
ادامه مطلب شمشاد امیری خراسانی
بارگذاری بیشتر در آثار باستانی و ارزش های تاریخی
اشتراک در
اطلاع از
guest
41 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
لباس عروسی

ممنون عالی بود
برای انتخاب یک اسم خیلی به بنده کمک کرد مطلبتون

هانی

سلام من دنبال ی الهه دو چهره هستم خوب وبد؟میشه به من کمک کنید اسم این الهه رو تو فیلم توریست شنیدم.

moon

نمسیس یا رامنوسیا به الهه نیک و بد هم شناخته میشه….شاید منظور همین بوده

fati

آبراکس..هوم؟

میترا

Janus

moon

برخی از این ها خدایان و الهه گان روم بودن نه یونان

Yasha

سلام ببخشید من اسم یه الهه رو میدونم (لیبا)میخواستم بدونم چه الهه ای هس.؟درضمن ممنون از مطالب خوبتون

من

پس الهه زمان وجود ندارد

محمد

کرونوس خدای زمانه همون که پدر سه خدای بزرگه و بچه هاش رو می خورد

مهدی

پس بستت یا best کو الهه ی گربه

Mojan

اون توی کتاب وقایع نگاریکین اومده و مصریه

سینا

اساطیر یونان ۱۴ تاست ۷تا مرد ۷تا زن شما اساطیر دنیا رو نوشتین نه یونان!

موژان

اونا المپ نشینانن
اینخا خداهای کم مرتبه هم اومده

آرتا

بلونا الهه جنگ در رم هست یونانی ها ندارنش
پلوتو جنبه رمی هادس فلزات گرانبها بهش مربوط میشه هادس تنها خدای دنیای مردگانه
آیریس هم پیام آور خدایان هست نه خدمتگزار
و باقی اشتباهات هم بماند

mahdis

خیلی ممنونم من علاقه زیادی به یونان باستان دارم واین مقاله کمک زیادی بهم کرد

محمد

خب متاسفانه باید بگم همه رو ننوشتید و بعضیا هم وظیفه شون اشتباه نوشته شده که باید تصحیح بشه

پپپ

یه چند تاش ماله رم بووود خیلیاش درواقع

محمدرضا مختارزاده

هیمورز ب چ معناست؟

saba

الهه مهربانی چه الهه ایه؟

زینب

سلام ببخشید ی اسم بگید که بتونم ب عنوان اسم مستعار بزارم با ز شروع بشه

رضا مدیاتک

چرا از واژه پارسی نام به جای اسم بهره نجستید ؟

Pargol

Cupid خدای عشق همسر psyche هستش و خوده psyche الهه روح و روان هست که توی این لیست اسمش نبود☹️میشه اسمه psyche رو هم به این لیست اضافه کنید؟?

خودشم

میشه لطفا اگر اطلاعات دارید بگید الهه ماه بهمن چیه«)؟! ممنون میشم بگید

Hana

خسته نباشید دو نکته یک oniros الهه خواب و رویا جا مونده دو bellona ندیده بودم مطمئن هستید که هس؟

روجا

آرتمیس اسم دیگه ایی نداره؟(بجز دیانا که رمیه)

Mehr@ban★Minoo

سلام ببخشید الهه‌ی هنر داریم؟!
میشه لطفا اگه هست بذارید یا به من جواب بدید؟
??✨

Behnam

بله اتنا خدای علم دانش و هنر الهه شهر اتن

عباس

داداش پس کو کریتوس ؟؟ اونم خدا بود دیگه

مم‌مد

داش چرا گاد اف وار هارو میریزی تو خدا ها ??

Melody

سلام من زیاد اطلاعات ندارم
خدای زندگی یا یه همچین چیزی داریم ؟

H

آره خدای live

No one

خدای علم و دانش ندارن اساطیر؟

MT

پس الهه آب کو؟
الهه هنرم داریم؟

Nazanin

اریانه?

محدثه

ببخشید الهه رهبر نداریم یعنی الهه آیی ک رهبریت و اینا بوده باشه

زهرا

ثور Thor هم واقعا یه خدا ست؟ چون فیلمش و دیدم..

Hirad

ثور خدای اسکاندیناوی هست

کوریکس

خیلی تاثیر گزار بود :/

ی بنده خدایی

خیلی مطلب جالب و مفیدی بود ولی خدایش چه خبره این همه خدا و الهه?

H.Z

خدای آتش نداریم؟!

محمد معین درتاج

سلام میتونید اطلاعات در مورد asteria به من بدید با تشکر

همچنین ببینید

ناسیونالیسم (ملی گرایی) ایرانی : تبارگرا یا دموکراتیک

 ناسیونالیسم ایرانی: تبارگرا یا دموکراتیک بخشی از سرمقاله فصلنامه پویه، شماره ۳ و ۴، بهار …