(نگاره ای از خسرو پرویز ساسانی تکیه زده بر تخت طاقدیس)

دکمه بازگشت به بالا