معترف هستیم که انگلستان در برابر مصدق شکستی بی سابقه را متحمل شد.

دکمه بازگشت به بالا