Tag Archives: غزنویان

ایران در مسیر استقلال ، پس از حاکمیت اعراب

مقدمه : پس از دو قرن حاکمیت اعراب مسلمان  بر ایران ، شرایط برای تشکیل حکومت های ایرانی در سده های سوم هجری فراهم آمد .در این مطلب با فراز و فرود مهم ترین سلسله های ایرانی در سده های سوم تا پنجم اشنا خواهید شد . زمینه های تاسیس …

Read More »