در هنگام جنگ بهرام سربازان خود را جمع می کرد

دکمه بازگشت به بالا