بامیان و بلخ را از یوغ تازیان رهاند

دکمه بازگشت به بالا