ایران در دوران معاصر

گهرواژه گان ارزشمند و آسمانی پارسی

*بیائید واژه های شیرین ترازقند وارزشمند پارسی رامردانه بیش ازپیش پاس داریم: *

اتوبوس:راهی برمیانشهری

 

امتیاز:برتری

 

بخار:ابرک

 

پودر:ریزه

 

تبعیض نژادی(:آپارتاید):برتری نژادی

 

تبعیض: برتری

 

ترکیب:آمیزه یاآمیغ

 

ترکیبات:آمیزه هایاآمیغگان

 

جد:نیا

 

اجداد:نیاکان

 

جوهرمرکب:زگالآب یارنگنگاره یارنگنگار

 …

(:واژه جوهرکه تازی(:عربی) شده گهرواژه ارزشمندپارسی گوهرمی باشد،ازآن روبه

 

رنگنگاریاهمان جوهرمرکب داده شدکه درروزگاران بسیاردوردرایران بزرگ همیشه

 

سرافرازوبافرهنگ وپیشرفته ازسنگهای گوهرین مانند لاژورد(:…که عربهالاجوردش کردند)

 

وشنگرف(:که تازیها(:اعراب)به گونه شنجرف بکاربردند)و…درپدیداراین فرآورده سود

 

می جستندبدینگونه که نخست بایک سنگساب دستی،سنگ گوهرین راساییده وریزه(:پودر)آن

 

راباشیره ای(:صمغی)ازدرختان و…می آمیختندودرهاون ویاپیاله بزرگ و…به اندازه ای هم

 

می زدندومی کوبیدندکه برای نوشتن سودمندباشد شدوچون رنگنگاره (:جوهر)بدست آمده

 

راباماده گان(:مواد)گوناگون می آمیختند،بدان جوهرمرکب می گفتند. درایران بزرگ همیشه

 

پیشرفته رنگی که برای نگارگری(:نقاشی)بکارمی آمد،بیشتررنگهای گوهرین(:جوهری)بودکه

 

گاه درکارنگارش هم بکارمی آمدوازراههای گوناگونی فراهم می شدکه یکی ازآن همه همین

 

بودکه گفته شد).

 

حصار:دیوار

 

دعاء:نیایش یارازونیاز

 

رئیس:فرنشین

 

(:آنکه دارای نشیمن بافروشکوهمندیست.درانگلیسی برابراین واژه:چرمن

 

(:ازچر:صندلی+من:مرد)می باشدکه به چم(:معنی)مردی که برصندلی(…ونشیمنگاه بزرگ

 

وبشکوه) می باشد).

 

سالن:تالار

 

ساندویچ:بزمآورد

 

صورت:چهره یاسیمایاروی

 

طناب باز:بندباز

 

طناب بازی:بندبازی

 

طناب:ریسمان

 

عالی:بسیارخوب

 

عالیترین:بهترین،بالاترین

 

عمد:دستخود

 

عمدی:دستخودی

 

قاتل:کشتارگریاکشنده

 

قتل:کشته

 

کارت:شناسه خوان یاشناسه

 

کفاش:کفشگر

 

(:کفش ازریشه پارسی کپش می باشدکه تازیان(:اعراب)آن رابه گونه کفش کاربرددادندوچون

 

درسرزمین عربستان نشانی ازکفش نبود(:پابرهنه گی اعراب زبانزدتاریخ است)،آنهاپس

 

ازآشنایی بافرهنگ ودانش والای ایرانیان ،این دستآورد(:صنعت)راازایرانیان بزرگ فراگرفته

 

ودرسرزمین خودگسترش دادندوواژه پارسی کپش ایرانی راچنانکه دیدیم درگویش خودبه گونه

 

کفش کاربرددادند).اعراب ازروی(:باتوجه به)زنده گی بیابانی خودهمیشه با پاپوشینه ای چوبین

 

که هماننددمپاییهای خانه گی ماوکتلیهای چینی است(…وسپس پاپوشینه ای به نام نعلین ازآن

 

برآمد)،رفت وآمدمی کردند.

 

کفاشی:کفشگری

 

لاشه:مرده

 

(:واژه لاشه ازریشه تازی لا(:نه)وشی(:چیز یاپدیده)می باشدکه درآمیزه(:ترکیب)هم به چم

 

(:معنی)نه پدیده است که رسانای نیستی چیزیست که ازروی کاربردبسیاربه گونه لاشه

 

درآمده است وبسیاربهتروبالاترورساناترازآن گهرواژه همیشه ارزشمند وجاودانه مرده

 

می باشد).

 

مبل(:فرانسه):نرمنشینه

 

متل(:فرانسه):مهمانسرای کناردریا

 

محاصره:دربند

 

محلول:آمیزه یاهمآمیزه

 

مدیر:کارگزار

 

مرکب:آمیخته یاآمیزه

 

مسن:سالمند

 

مقتول:کشته

 

مواد:ماده گان

 

تازیان(:اعراب)مانندهمیشه این واژه ماده راازگهرواژه ارزشمندپارسی مادر(:درپارسی

 

ارزشمندپهلوی(:میانه)ماتروماتک)گرفتندوآن درزبان خودبه گونه ماده کاربرددادند.هم اینک

 

دراستان بزرگ خراسان ایران همیشه بزرگ وکابلستان(که امروزافغانستان نامیده شده)به

 

مادر،ماده می گویندکه همچنانکه گفته شد،ازریشه گهرواژه ارزشمندپارسی ماترمی باشد.تازیان

 

این واژه راازایرانیان بزرگ وبافرهنگ گرفتندودرگویش خودبه گونه ماده کاربرددادندوازآن

 

واژه نامافزونی(:نام افزونی:اسم جمع)من درآوردی موادساختند.

 

مینی بوس:راهی بردرونشهری

 

مینیاتور:ریزنگارگری

 

مینیاتوریست:ریزنگارگر

 

نمو:رویش

 

هتل(:فرانسه):مهمانسرا

 

هدفن:گوشی

 

حشره:نرمتنه یانرمتن

 

متن:زمینه یامیانه یادرمیان

 

مهدکودک(یا:مهد):کودکستان

 

مدرسه:آموزشگاه

 

:واژه مدرسه ازریشه بابلی کهن وعبری مدراش می باشدکه تازیان آن رابه گونه مدرسه

 

برگردانده وبه خوردماداده اند.گونه ای دیگرازآن درساخت واژه درس به نمودمی رسد.یهودیان

 

درآغازنموداری خویش درروزگارآنگاه که درنیمه سده یکم ودوم ترسایی(:میلادی) ازسرزمین

 

یبوسیان (:فنیقیه کهن)که هم اینک بانام من درآوردی اورشیلم (:درتازی:اورسلیم)نامیده می

 

شود،بدست رمیان آواره ودربه درروزگارشدند،برای پاسداری ازفرهنگ واندیشه خود(…که

 

درروزگاران دیگردارای بیشترین بازده(:تاثیر)به تازیان(:اعراب)عربستان شد)درسرزمینهای

 

تازه همچون خیبروفدک ومدینتا(:مدینه)واسپانیاو…به پدیداری نخستین آموزشگاههای پرورش

 

دانشآموزی ودانشجویی روی آوردندودرزبان خودبدانهامدراش گفتند.

 

درس:آموزه

 

کلاس:آموزه گاه

 

کلاسی:آموزشی یاآموزشگاهی

 

مدرسه راهنمایی تحصیلی:آموزشگاه پایه دوم دانشآموزی ایران

 

مدرسه ابتدایی:دبستان یاآموزشگاه پایه نخست دانشآموزی یران

 

مدل(:فرانسه):الگوی روز

 

مزاحم:دردسر

 

مزاحمت:دردسر

 

دانشسرای عالی:دانشسرای برتر

 

دانشسرای مقدماتی:دانشسرای پایه

 

مقدمه:پیشگفتاریاپیشدرآمدیاپیشسخن یاپیشنوشتاریاآغازیاسرآغازیاپیشآغاز…..

 

شغل:پیشه

 

اصناف:پیشه وران

 

صنف:رده یاپیشه

 

محله:بومگاه

 

محلی:بومی

 

صاعقه:آذرخش

 

حرفه:پیشه

 

واسطه:میانجی

 

واسطه گری:میانجی گری

 

حرفه وفن:آشنایی(:شناخت)دستآوردهای(:پیشه های)روز

 

قابل توجه:درخورآگاهی

 

نور:پرتو

 

نوری:پرتوین

 

اشعه:پرتو

 

اسحله:مرگافزار

 

اسلحه سرد:مرگافزاردستی

 

سلاح:مرگافزار

 

اسلحه گرم:تفنگ

شمشاد امیری خراسانی

شناخت تاریخ و فرهنگ ایران به نمونه ورود به دنیایی است که جز عشق و افتخار و گاهی اندوه چیزی انتظار ما را نمی کشد ، شاید تاریخ ما در حافظه ژن های ما ذخیره شده است تا بتوانیم با آن آگاهی به خود و فرا خود را گسترش دهیم .

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest

4 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
اکرم

سلام
با سپاس از نوشته های ارزشمندتان

یک پیشنهاد داشتم ازتون درخواست دارم که کلماتی که بیشتر مورد استفاده هستند رو بیارید و واژه هایی که برای معادل سازی پارسی مینویسید یک کمی کاربردی تر کنید که بشود درنامه ها ازش استفاده بشه و همین طور کلمات بیشتری اشاره کنید
برای مثال حصار رو جایی به کار می بریم که فقط حالت جداکنندگی داشته باشه و مصالحش چوب و سیم توری و …. باشه و فکر کنم کلمه بهتری هم برای معادل سازی بشه پیدا کنید چون دیوار یعنی دیوار اتاق و … که مصالحش آجره هست و از پشتش چیزی دیده نمیشود
و اینکه با نگاهی به نامه های اداری واژگانی که به حای این کلمات به کار می شه برد رو بگید
مثل لذا ، مستدعی است ، مقتضی است و…. که معنی دیگه ای نده و قابل کاربرد باشه
و دوباره با سپاس از زحماتتون
و این نکته رو گفتم برای کاربردی تر شدن واژگانی که زحمت کشیدید جمع آوری کردید

آسیه

درود
اینقدر برخی از این واژه ها توی زبان ما جاافتاده که به هیچ وجه متوجه بیگانه بودنشون نمیشیم!!!
چقدر خوبه که شما از این راه فرهنگ سازی میکنین.
پاینده باشید

دکمه بازگشت به بالا