خانه زرتشت پاک پیشگویی های زرتشت از آینده ایران

پیشگویی های زرتشت از آینده ایران

107
31
67,554
زرتشت بزرگ
زرتشت بزرگ

در گاتها از قول جناب زرتشت آمده است:ای اورمزد،این هر دو را از تو می پرسم:آنچه که تا کنون روی داده است و آنچه که پس از این روی خواهد داد…..

و در بند ۲۶ هرمزد یشت،اهورمزدا به زرتشت می گوید:…ای زرتشت پارسا،به میانجی خرد و دانش من،دریاب که سر انجام زندگی و زندگانی آینده چگونه است؟

در کتاب
دینکرد،یکی از معجزات زرتشت،پیشگویی او دربارهء دین پذیری گشتاسپ و نبردهایش با ارجاسپ می باشد.که البته از آن حضرت پیشگوییهای زیادی نقل شده که از آنجمله اعلام دقیق زایش عیسی مسیح و محل تولد اوست که به دلیل اطالهء کلام از نقل آنها میگذریم….

اما شاید یکی از جالبترین مکاشفات زرتشت،پیشگویی ۱۵۰۰ سال آخر گیتی و به قول معروف علائم آخرالزمان می باشد که با استفاده از معتبر ترین منابع،برخی از آنها را که دارای پیوستگی و معنای روشنتری می باشند را در اینجا برای شما می آورم و از نقل آن قسمتهایی که دارای گسستگی و یا به اصطلاح ریختگی تاریخی بوده اند و یا معنای آن برای ما واضح نبوده است،و یا نقل آنها باعث کج فهمی و یا دل آزردگی دوستان از سایر ادیان می باشد،خودداری نموده ام:

*چون این گیتی به پایان خویش نزدیک آید،صدهزار و ده هزار و هزار…. از تخمهء خشم به هستی رسند.

*آن بد تخمان که به ایرانشهر (سرزمین ایران)برسند،از بدترین تبار و بی هنر ترین آفریدگان باشند….دارای پرچمی افراشته و زینهای مرکبشان سیاه رنگ باشد،چهره هاشان آفتاب سوخته و مویی ژولیده بر سر و صورت دارند….از پست ترین نژاد و از فرزندان زویش باشند که چون نیک بنگری آنان را تخمه و جد و بن پیدا نیست.

*آنان به جادوگری و وعده های دروغین به سرزمینهای ایران که من ،اورمزد،آفریدم بتازند و بسیار دیها که ویران کنند و چاهها که بخشکانند و دانشمندان که کشتار کنند و بسیار کتابها که بسوزانند و لوحها که بر آب ریزند و آتشها که خاموش کنند و بر این کارشان نیز تا ابد مفتخر باشند…..

*آنگاه بس چیزها را که سوزند و آلایند و خانه از خانه داران بگیرند و ده از دهگانان،آبادی و بزرگی و بزرگزادگی و راستی در دین و پیمان و زنهار و شادی و همگی آفرینش من،اورمزد که دادم بگیرند…..و این دین ویژهء مزدیسنان و آتش بهرام که به داد بر پا شده است،همه را بگیرند و به نیستی رسانند و زنگیان و آوارگان صحرا نشین پدید آیند.

*….. و آن روستای بزرگ شهر و آن شهر بزرگ ده و آن ده بزرگ دودمانی شود و از آن دودمان بزرگ،جز استخوانی نماند……بازی و شوخی از دل کودکان و جوانان برود و پیران را حرمت نباشد و از دلشان رامش بر نیاید…… ای زرتشت این ژولیده مویان را عهد نباشد و بسیار فریفتار باشند،چرا که آنچه را گویند،نکنند و بدترین عهد دارند،چرا که آنچه را نگویند کنند.ایشان را پایداری در دین و گفتار نیست و از آفریدگار زینهار ندارند و بر گفتار خویش،استوار نیستند.

* …. و اندر آن بدترین هنگام،همه مردن را فریفتار باشند و بد یکدیگر خواهند و مهرورزی بزرگ دگر گونه باشد……. و آزرم و دلبستگی و روان دوستی از این جهان بشود…..مهر پدر از دل پسر و برادر از برادر برود و داماد از پدر زن روی بگرداند و خواهش مادر از دختر جدا و دگرگونه باشد….. و رستنیها و دار و درخت بکاهد،اگر کسی یکصد می ستاند،نود بکاهد و ده بیفزاید و آنکه بیفزاید،گوارا و خوشمزه نباشد…..میوه تخم ندهد و دانه ها از هشت،ده بکاهد و دو بیفزاید و آنکه بیفزاید،رسیده نباشد.

* و در آن بدترین هنگام،آن بد تباران،مرغی را گرامیتر بدارند تا مردم یگانه پرست و دیندار ایران زمین را…..آن بد نهادان،تخمهء خویش را گرامی دارند و آنان که از تخمهء پارسیانند را پست شمارند.

* ای زرتشت،چون این گیتی به تنگ آید و پیدایش سوشیانت،نزدیک آید،روز و ماه و سال کوتاه تر شود و روز و شب بکاهد و خورشید راست تر و نهفته تر گردد……آنان مرده ها را چال کنند و مردگان را بگسترانند.

*….. و اندر آن روزگار سخت،ای سپیتامان زرتشت،آن پست ترین بندگان به فرمانروایی سرزمینهای ایران فراز آیند…..بهدینان که کستی به میان دارند،پس از آن پاکی نگهداشتن نتوانند…. و آنقدر پارسایان بکاهند که دیگر مردمان سرزمین ایران روزهای مقدس را نشناسند و هر پارسی زبانی،روزهای آن دیوان ژولیده موی را بشناسد…….عبادت به روش خویش را بیاموزند و بیاموزانند و کمتر کسی نیایش بهدینی را بداند،آنقدر که اگر مردی پارسا،در آن روزگار بد،شعلهء آتشی را به روش صحیح بیفروزد،بهرهء آن مانند کسی است که در این روزگار تو،صد سال به نیایش آمده باشد…….گفتار پاکان و بخردان و راست دینان را انگیزش(شورش) و کفر بدارند و گفتار خردان و بدکاران و دلقکان را نیکو و گرامی و باور بدارند.

* …. هم در آن بدترین ایام،این بد نهادان،دختران پادشاهان و بزرگان ایران زمین را به زنی گیرند و برده داری و غلامی که در این سرزمین هرگز نبوده،رواج دهند و انسانی ،که آفریدهء من است به انسانی دیگر به بهای پول میفروشند….با آن بهایی که بابت زنان برده (کنیزان)می پردازند با آنان مانند حیوانات همخوابه می شوند و بدان کار نیز مباهات می ورزند و فرزندان حاصل را نیز به فرزندی می دارند…….

* و از گناهانی که مردمان کنند،از پنج گناه سه گنه را پیشوایان دین و دو دیگر را مردمان و پیروان آنان مرتکب گردند و نیکان را دشمن باشند و عبادتی را که خود بپذیرند،انجام ندهند و از دوزخ بیم ندارند…..

* و ابر کامکار و باد تندرو به هنگام و زمان خویش باران نشایند کرد…..گرمای طاقت فرسا در زمستان و سرما و بوران در تابستان صورت پذیرد…… و از این جهت بر و تخمهء گیاهان و رستنی ها ضایع گشته و بسوزد……باران به وقت خویش نبارد،الا آنکه باعث آلایش زمین شود و با خود موجودات اهریمنی بیاورد….و آب جویباران و رودخانه ها بکاهد و آنرا افزایشی نباشد،الا آنکه با خود ویرانی بیاورد….و ستور و گاو و گوسفند کمتر بزایند و آنچه که زایند،کوچکتر بزایند و بی هنرتر زایند و بار کم ستانند و موی کمتر و پوست تنگتر آید و شیر نیفزاید و چربی کم دهند…..

* …. و جشن و رسم پیشینیان،جای جای کنند و آن نیز که کنند بسیار سست باشد و بدان اعتقادی ندارند…..

* سپندارمذ زمین(فرشتهء موکل بر زمین)دهان بگشاید و آنچه از آهن و سیم و زر و قلع و گوهر، در دل داشته باشد به پایان دهد…. پادشاهی ایران به غیر ایرانیان برسد و فرمانروایان ایرانی نیز دل در گرو آن دیوان ژولیده موی دارند… و …… پادشاهی از ایشان،چرمین کمران و تازیان و ارومیان به ایشان رسد.آنان چنان فرمانروایی بد کنند که اگر پارسی مرد پارسایی را بکشند در نظرشان به مانند کشتن مگسی باشد….

* و بسا نابکاریها چون غلامبارگی و نزدیکی با زنان بی نماز کنند و آنرا رواج دارند و هوا پرستی و کارهای زشت بسیار کنند و دروغ بسیار گویند و ناراستی چنان با راستی در آمیزد که جدا کردنشان و تشخیص،نا ممکن می نماید…….پس ای زرتشت اینها را بر آفریدگان من برخوان و در زند و پازند بنگار تا جمله پارسایان بدانند که بر ایرانشهر چه خواهد گذشت……تا آنان نیز این،بر جهانیان فراز دارند،که روز معاد در پی این روزها خواهد آمد……. ای سپیتامان زرتشت….. به تو نیز این گویم:کسی که به آن هنگام تن خواهد،رستگاری روان نتواند،چه تن فربه و روان گرسنه و نزار به دوزخ خواهد رفت،آنکس که روان خواهد،تنش گرسنه و نزار به گیتی شکسته و درویش است،و روانش فربه به بهشت خواهد بودن….

* آنگاه زلزله بسیار گردد و زمین در بیشتر جاهای ایرانشهر بجنبد……پنج زلزله خونین به فاصلهء نزدیک به ده سال از یکدیگر فراز آیند و هر یک بسیار کسان بکشند و بسیار دیها ویرانه سازند….در زلزلهء دوم موعود ما زاییده شود…..پدرش از نژاد کیان باشد و به یاری هوشیدر به هندوستان بشود(هندوستان در حال حاضر دومین و شاید مهمترین مرکز و پایگاه زرتشتیان جهان باشد،در زمان زرتشت و پیش گویی او هیچ بهدینی در هندوستان زندگی نمی کرده و پس از حملهء اعراب مسلمان،گروهی از زرتشتیان ایران به هندوستان مهاجرت کرده اند)این مولود در ۳۰ سالگی به گفتگوی با من برسد……. و در آن شب که او به دنیا بیاید نشانی به جهان برسد….. و ستارگان بر زمین ببارند و ستاره ای رهوار بر آسمان پدید آید و مردمان آنرا به چشم ببینند…… و در همان شب،پدر او بمیرد و او را بانوان شاهی (اصیل)بپرورند…..چون ستارهء مشتری به اوج بلندی برسد و ناهید را فرو افکند،لشکری بیشمار گرد آیند تا موعود را به پادشاهی برسانند….جوانان بسیار از سرزمین پارس دوباره به سوی آیین نیاکان خویش متوجه گردند و بسیاری از آنان به همین جرم کشته و لهیده گردند….و در کنار رودخانهء اروند سه نبرد و کارزار اتفاق افتد و ماهیان این آب بسیار سیر گردند از گوشت آدمیان….. و این نبرد به دشت نهاوند رسد….و آب دریای پارس از خون سرخگونه شود……

* ای زرتشت چون زمان سر رسد و گاه شود ، این دشمنان مانند بن درختی که به یک شب سرد زمستانی که برسد و به یک شب برگ بیفکند، تباه شوند.

* پس او به مشورت با من برسد و …… چون از مشورت باز آید به خورشید بانگ مند که بایست و خورشید برای ده روز از تابیدن باز ایستد و جمله آفریدگان ببینند که خورشید باز ایستاده است…..سپس هوشیدر بانگ کند که ای پسر زرتشت،ای راست دین دین راست دار به خورشید فرمان ده که برود و او این می کند و خورشید به تابش بیاید…. و جمله مردم این بشنوند و این ببینند…

* سپس به سوشیانت،موعود من،فرمان دهم که :دوباره تاج و تخت پادشاهی بیارای و دوباره دین مزدا را ویژه ساز…..و سپس سوشیانت دوباره آفرینش را دوباره پاک سازد و…..به یاری من دوباره دروغ و بنیان بدیها را برکند.

بارگذاری بیشتر در زرتشت پاک

107
دیدگاه بگذارید

avatar
44 موضوع دیدگاه
63 موضوع پاسخ
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین پاسخ واکنش نشان داد
پرطرفدارترین نظر
87 نویسنده دیدگاه
جالبهVahidIran 19FarzadilkhaniAmir نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
به من اطلاع بده
Vahid
مهمان
Vahid

چرا کامل نذاشتی حداقل بگو متن کاملشو کجا گیر بیاریم؟

Farzadilkhani
مهمان
Farzadilkhani

سلام
مطالب جالبه بود
تشكر ولي سوْال داشتم.
١- سند اين مطالب كجاست؟
٢- اين مطالب رو علماي زرتشت تأييد مَي كنند؟

شمشاد امیری خراسانی
مدیر

سند مطلب در خود مطلب موجود است لطفا مطالعه بفرمایید .

Amir
مهمان
Amir

من بسیار تحقیق کردم درباره این سخنان اینکه دوباره زرتشت ب ایران بر میگرده یا نع رو نمیدونم ولی میدونم که یک جنگی بسیار شبیه به اخر روخ میده ک دوباره حکومتی بر پا میشه به اسم پارسی (ایران) خدا برای هر سرزمینی (قومی )خدایی را فرستاد و داخل قرآن هم گفته شده ک برای هر قومی پیامبری فرستادیم تا مردمان ان قوم از اون پیروی کنن و دین و پیامبر تمام ایرانی های و پارسی زبان ها زرتشت و دین است من نمیگم اسلام بد اتفاقا اسلام بسیار خوبه ولی هر قومی با دین خودش کامل میشه و ایران… ادامه مطلب »

آلاء زندگي
مهمان
آلاء زندگي

سلام خسته نباشيد اينهمه نظر دادين🤔
من چيز خاصي نميدونم مسلمانم و شيعه و فارس و البته ايراني همه ما انسانيم چرا يه جاهايي يادمون ميره و هي بحث مذهبو دينو قبيله و… رو ميكنيم و كوروش واقعا غني ترين تمدن ايرانيو براي ما بجا گذاشته اگه كسي بخواد بهش برچسب بد بزنه واقعا واسه ش متاسفم

داریوش هخامنش
مهمان
داریوش هخامنش

درود فراوا, به روان کوروش دادگر

Kaaveh
مهمان
Kaaveh

درود ب همه پارسیان نیک اندیش. اون کسایی که میان حرف بی خرد میزنن بدون هیچ مطالعه ای ن تحقیقی خواهش میکنم نظر ندید و با این افکار پوسیده و پوچتون ب ایرانیان توهین نکنید سپاس.

اشکان
مهمان
اشکان

ما پیش ازاسلام بزرگترین مهد علم وتمدن بودیم این افرادیکه میان ومی گن ایرانیان خط وکتاب نداشتند دارند یاوه مطلق می گن اولین تمدن ارتا اریاییها اولین خط جهان وبهترینو دران هنگامه داشتند چون خطشون برخلاف مصروغیره..که سمبلیک بوده خطی لاینربوده که نمونه اش درجیرفت یافت شده بعدش خط میخی و..تا خط مانوی که از روش خط عربی ساخته شدمادر همه زبانهایم زبان پارسی جیرفتی بوده که یکی از دست نخورده ترین نمونه آن زبان انگلیسی است همچنین زبان عربی رو ازروی جیرفتی ساختند یک دلیلش اینه که عربی زبان مشتق وپارسی جامد است این کاهنان بابلی بودند که برای… ادامه مطلب »

man
مهمان
man

چه باحال. اینا که همش داره اتفاق میافته خشکسالی زلزله گناه پیشوایان…..

هوشیار
مهمان
هوشیار

در زمان فتح اسلامی ایران و سقوط ساسانیان
اگر مسلمان کردن ایرانیان با اجبار بود و بر آنان ظلم می شد، چرا اعراب زبان خود را بر ایرانیان تحمیل نکردند و انان را از نظر فرهنگی آزاد گذاشتند، چرا اعراب ایرانیان را از عید نوروز و چهارشنبه سوری و غیره منع نکردند؟

Iran 19
مهمان
Iran 19

بسی رنج بردم دراین سال سی عجم زنده کردم در این پارسی.پروفسور بدون اگاهی سخن نگ

مسعود
مهمان
مسعود

سلام جناب هوشيار
شما اگر كتاب دوقرن سكوت دكتر زرين كوب رو بخونيد متوجه ميشى كه به مدت ٢٠٠ سال ايرانيان حق صحبت كردن به زبان مادرى رو نداشتن وبايد به زبان عربى حرف ميزدند وفردوسى بزرگ زبان پارسى رو زنده كرد

بابک
مهمان
بابک

منظورش از دوقرن سکوت، عدم شورش است تا بابک و مازیار و ابومسلم خراسانی تا یعقوب لیث که شورشها با اینها آغازشد و پا گرفت. یکی از ایرانیان درباری با خوش رقصی حساب و کتاب دیوانی را به عربی ترجمه نمود و بنیاد ایرانیها و فارسی دیوانخانه را بخشکاند. همچنانکه بعضیها در این دوره می کنند.

پیمان
مهمان
پیمان

پیوستن به بحث و گفتگو

الهه
مهمان
الهه

تا قرن ۳ و ۴ هجری تمام کتابهای موجود به زبان عربی هست و زبان رسمی کشور زبان عربی بوده. تمام هنرهایی که در دوران اسلامی اعم از اموی ، عباسی و حتی سلجوقی در ایران وجود داشته چه در گذشته و چه در حال حاضر ( موزه لوور پاریس) به هنرهای اسلامی میشناسند نه هنر ایرانی. و یکی از دلایلی که کم کم زبان پارسی جای زبان عربی را گرفت حکومت سامانیان بود که به شاعرانی مثل رودکی اجازه داده شد اشعارشان را به زبان فارسی دری بنویسند. و در ادامه فردوسی با نوشتن کتاب شاهنامه ادامه رو گسترش… ادامه مطلب »

امیدوار
مهمان
امیدوار

بد نیست کمی تحقیق کنید تا بفهمید که در واقعیت چه اتفاقی افتاده بود و سعی کنید از این به بعد کمتر نادانسته سخن بگویید.

حسن
مهمان
حسن

سلام ببینید اگه زرتشت پیامبر بوده مال زمان خودش خوب بوده بعد از آن پیامبر ،پیامبران کامل کننده دین آمدن که یکی از بزرگترینهاش مسیح یا حضرت عیسی که حتی کاملا دینشون رو تحریف کردن طبق آیات قران« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ . ـــــــ ما قرآن را نازل كرديم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنيم‏»(الحجر: 9) بنا بر این ، در جهان امروز تنها کتاب آسمانی بدون تحریفی که در دست بشر است قرآن کریم است. لذا بر همگان لازم است که از آن تبعیّت نمایند. 2. شکّی در این نیست که خطوط کلّی تمام کتابهای… ادامه مطلب »

جالبه
مهمان
جالبه

استاد اون املی هست نه عاملی ببخشیدا…

ایرانی
مهمان
ایرانی

در همان قران شما که مجهول هست!! سوره ابراهیم نوشته هر رسول اوردیم از همان قوم بود چرا محمد مال تو ایرانی شد ؟

علی
مهمان
علی

سلام مقاله و تعدادی از نظرات دوستان را خواندم. فکر می کنم بد نیست چند مطلب رو عرض کنم. 1- مطالعه تاریخ و استنتاج از آنچه تاریخ نگاران نوشته اند کار ساده ای نیست چرا که هزاران راوی با نگاه و دیدگاه خودشان و گاهی وقت با اهداف مشخصی تاریخ را نوشته و آن را کم و زیاد کرده اند. پس ارجاع دوستان به متون تاریخی و آن هم تاریخ چند هزار سال گذشته ، کار تقریبا بیهوده ای است. 2- اتفاقات امروز را مرور کنید و با وجود اینهمه فیلم و عکس و سند، ببینید چگونه واقعیت ها تحریف… ادامه مطلب »

ندا
مهمان
ندا

درود و عرض سلام . لطف کنید منبع دقیق مطالبی که از گاتاها نوشته اید بفرمایید . متشکرم

تهمینه
مهمان
تهمینه

سلام سایتتون یک اشکال داره. نظر هر کسی که تو حالت انتظار باشه برای همه مشخصه. من متوجه شدم یکی نظر ثبت کرده که مثل نظر من تایید نشده ولی تا حذفش کنید هر کسی می توانست آن را ببیند. یک مسئله دیگر هم این است که بنا بر دوستانی که نظراتشان در حالت انتظار بود، متوجه شدم خیلی از نظرات موافق زرتشت تایید نمی شوند ولی همگی نظرات مخالف آن تایید می شوند. فقط خواستم یک پیشنهادی دهم تا عدالت رعایت شود. هیچ نظر مخالف زرتشت و موضوعات سایت را هم تایید نکنید تا بلکه حق آن هایی که… ادامه مطلب »

شمشاد امیری خراسانی
مدیر

درود بانو نسخه اصلی سایت هفته آینده رونمایی میشه با ظاهری بسیار بهتر بقیه موارد اگر توهین به شخص یا قومی نباشد به خصوص اسلام و زرتشت و یا باعث فیلتر شدن مطلب نشود تایید می شود . معمولا در نقد اسلام دوستان گاهی واژه های به کار میبرند که سریعا باعث فیلتر شدن مطلب میشود و خارج از قوانین فیلترینگ و مجبوریم تایید نکنیم قوانین تایید دیدگاه ها به روز و در بخش ارسال دیدگاه ها قرار می گیرد . اگر شما هم پیشنهادی داشتید سپاسگزار شما می شوم مارا هم درحریان بگذارید در حال بررسی دیدگاه شما هستیم… ادامه مطلب »

نه ایرانیم نه عرب
مهمان
نه ایرانیم نه عرب

مردان همه منگند و اعراب همه کر – کر آن که نه بشنود و نه دریابد نه شهد آرد.
منگ آن که نژاد از پارس همی بس بردارد – ناکرده نه بیند خود نه بند آرد نه اصل شانسد.

pouya
مهمان
pouya

بدبخت تر و بیچاره تر از طرفداران کوروش و داریوش و امثالهم و… ندیدم هم میخوان خر میخوان هم خرما …چطور میشه پیغمبر و فرستاده خدا رو قبول نداشت اما خود خدا رو قبول داشت؟چرا فکر میکنید قرآن دروغ میگه؟ «قُلْ هَلْ نُنَبِّیُکُمْ بِالاْ َخْسَرِینَ اَعْمالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» مفهوم:زیان کارترین مردم کسانی هستند که فکر میکنند بهترین عمل را دارند اما در قیامت دستشان خالی است و وزنه شان سبک! دوست عزیزی که از کوروش و داریوش پیروی میکنی! خودم با خیلی هاشون برخورد کردم تنها اسم خدا رو… ادامه مطلب »

ایلیا
مهمان
ایلیا

من مطمىنم شما اینجا در عذابید. باید کنار همزبان هایتان باشید. من یقین دارم که شما هم قران نخواندید. چطور بدون داشتن مرغ
تخم مرغ بوجود خواهد امد؟

کیارش
مهمان
کیارش

درود دوست گرامی. شما هم انسانید و نظر خودتان را داده اید. 1- مفهوم حرف شما را که هم خر می خواهند هم خرما را متوجه نشده ام. 2- گفتید چطور میشود پیامبر و فرستاده خدا را قبول نداشت. ولی خدا را قبول داشت. این 2 مورد برای پاسخگویی کافیست. نخست: کوروش پیامبر و فرستاده خداست. مهم نیست که شما قبول داشته باشید یا نه زیرا اساس و پایه را نمی شود تغییر داد. دوم: قبول یا رد خدا ارتباطی به دین و باور ندارد زیرا کافیست به این اندیشید که جهانی به دست شخص، شی، خدای جاودان، خدایی که… ادامه مطلب »

درست پاسخ ده تا ناپدیدا نباشی
مهمان
درست پاسخ ده تا ناپدیدا نباشی

دوست عزیز آقای کیارش، ای کاش در پاسخ تان این را هم اضافه می کردید تا سو استفاده گران به هدف دیرینه شان که همان تفرقه اندازی بین زرتشتیان، مسلمانان و کوروش دوستان باشد نرسند. آقای pouya، من نمی دانم که هستی و آیا هدفت تفرقه اندازی و … هست یا نه که ظاهرا دوست خوبم کیارش از روی نا آگاهی پاسخ نادرستی به شما داده که موجب شده به هدفت برسی. ولی این را بدان، کوروش دوست بودن به معنای بی دین بودن و بی خدا بودن نیست. من مسلمانم ولی هر کسی قصد لکه دار کردن نام کوروش… ادامه مطلب »

فریدآریا
مهمان
فریدآریا

خودم باچشم خودم دیدم .قسم به همین خورشید میاد.

جالبه
مهمان
جالبه

شما چه چیزی را دیدید دوست عزیز؟؟

اسماعیل
مهمان
اسماعیل

درود بر زرتشت و کوروش و بزرگان ایران واینده ایران چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد. دریغ است که ایران به ویران شود .

میلاد
مهمان
میلاد

بسم الله الرحمن الرحیم سلام گفتار نیک و اندیشه نیک و پندار نیک از کوروش کبیره و اسلام و ائمه عزیزمون جز اخلاق از ما نمیخوان پس به همدیگه احترام بذارید و همدیگرو با صحبت های با منبع راهنمایی کنید با تشکر از سایت خوبتون و مطلب زیبا تون الهم عجل لولیک الفرج دعا کنید اقا بیاد همه ی مشکلاتمون از بی پولی تا گرفتن نمره از استاد خخخ حل میشه یا علی مدد در پناه حق الهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

دیگراندیش
مهمان
دیگراندیش

در اوستا بیش از یک دین وجود دارد و هسته دین زرتشت، نیایش ها و ستایش ها و گفتگوهای زرتشت با اهورا است. به نظر بخش هایی که در بالا آورده شده اند و دیدگاههای آخرالزمانی دارند ازروی مدل مسیحیت برداشته شده اند و دوره ایجاد فضای شگرفی توسط اولیا و نویسندگان دین مسیح بوده است. مبحث دین بحث هویت داشتن است نه کامل بودن یا نبودن. برای بازگشت به هویتم در برابر آتش مقدس ایمان آورده ام ولی پیامبران امروز من مجموعه ای از متفکران این عصر در هیأت شاعران، ادیبان و فیلسوفان نقد ادبی ایرانی و خارجی اند… ادامه مطلب »

عباس
مهمان
عباس

باسلام خدمت هموطنان عزیزم.اولاپیامبر(ص)که درودخدابراوبادگفته من عرب ازماست ولی من عرب نیستم.کوروش هم ازپادشاهان بنام وهموطن مابود.ومن هم کوروشودوست دارم.ولی ای برادری که گفتی من اسم عرب نمیزارم داداش اولااسم مقدس ایمه اطهار(ع)افتخاریی که نصیب هرکس نمیشه ودومااینانماینده ای ازطرف خداهستندنه نماینده عرب.سومابقیه ثلاثه پاک پیامبر(ص)ازنسل امام حسین(ع)وحضرت شهربانوایرانی(ع)هستن پس بنگرامامان(ع)ازنسل بافرهنگ وطنم هستن نه عرب.پس درودبرامامان معصوم(ع)ومردم بافرهنگمون که نشان ازلیاقت این مرزوبوم میده.یاعلی یاحق

باستانی
مهمان
باستانی

« هر کس بزی در خانه دارد بکشد.»

علیباز بختیاری
مهمان
علیباز بختیاری

خدا پدرنمردتو بیامرزه …باباامامان همه ازشیر ونژاد مادری ایرانی واریایی هستند ودرضمن نماینده آخرین پیغمبر خدا هستند وهیچ ربطی به قبیله یا قوم خاصی ندارند منجی عالم بشریتند….پس برای عاقبت خود نیازمند اوصیا هستیم

ایرانی
مهمان
ایرانی

با سلام مقاله جالبی رو تیتر زدید. همچنین کامنتهای در خور تاملی نیز ارائه شده. چه موافق و چه مخالف. با اینکه یک ذره کتاب تاریخی خوندم و یک کم کم تحقیق کردم. با خوندن این کامنتها (البته با اکثریت آنها ناآشنا نیستم) باید بیشتر بخونم. ولی من به کشورم و تاریخ اون افتخار می کنم و دیگر اینکه بعضی ها گفتن یونان کشوری آزاد بوده، ایرانیان با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن و از این قبیل حرف ها من پیشنهاد می کنم موقع خوندن کتب تاریخی غرض ورزی رو کنار بگذارن و با فکر باز و آزاد(نه سکسی) مطالعه… ادامه مطلب »

انا قمی
مهمان
انا قمی

سلام . کاش یکم تاریخ می خوندید کی گفته که وقتی عربها به ایران حمله کردند ایرانیان کشته شدند و فلان وبهمان بلکه ایرانیان از جور جائران وحکام آنچنان به تنگ اومده بودند که خودشون به استقبال سربازان اسلام می رفتند . ضمنا اخوی که خدا زده پس کلت میگی اعراب پست ترین موجودات روی زمین هستن ان شالله به مرض سرطانی دردی صعب العلاج گرفتار بشی ببینم اوولین کسی که به او توسل می جویی تا شفاتو بگیری کی است ؟ نگو که به زرتشت و کوروش و داریوش دست توسل می زنم که باورم نمیشه البته اگه دست… ادامه مطلب »

گرشاسپ
مهمان
گرشاسپ

بیمهٔ زرتشت، میترا، آناهیتا، اهورا. بنوش و به یاد آناهیتا. در پناه اهورا.

علیباز بختیاری
مهمان
علیباز بختیاری

سلام انا قنی عزیز…یه سوال دارم تو با این افکارت مطمعنی شب اول قبر کسی بدادت میرسه….به عرضت برسونم پرونده اعمال فقط دست یزدانست وبس توچه میدانی که بندگان خدا چگونه میزیستند …..آیغ اگر زحمات بزرگان وپادشاهان نبود الان من وتو زیر کدوم پرچم افتخار میکردیم اصالتمون راازکه می پرسیدیم ….هرچند من فکر کنم تو ایرانی نیستی…..اگر شاهان ایران زمین نبودن شیعه درکدوم کشور عربی وجود داشت کدوم عرب میتونست امروز یا علی واولادش بگه ….تو علنان دوییت قنی بی

درست پاسخ ده تا ناپدیدا نباشی
مهمان
درست پاسخ ده تا ناپدیدا نباشی

من هم دقیقا همین را میخواهم به شما بگویم. برو کمی تاریخ بخون. شما تاریخ نخوندی زیرا تعصب دارید. من این را مطمئنم که شما یک فرد عادی نیستید. قصد و نیتتان تفرقه اندازیه. من هم مسلمانم ولی این اجازه را نمیدم که با تعصب کور کورانت بگی ای ایرانیان دست از وطن دوستی و افتخارات کهن خودتان بردارید. این ها هیچ ارتباطی به اسلام ندارد. پس لطفا کوروش و کهن دوستی را در مقابل اسلام قرار ندهید. زیرا خوب می دانم به چه چیزی ارتباط دارد. همچنین دوستی را میشناسم که مرض سرطانش با ایمان قوی به اهورامزدا درمان… ادامه مطلب »

کورش
مهمان
کورش

فقط و فقط خدا

امین
مهمان
امین

سلام انا قمی عزیز . چند نکته رو خدمتتون باید عرض کنم امیدوارم پذیرا باشی 1 . هیچ وقت برا کسی آرزوی درد و مرض و گرفتاری نکن آرزوی درد و مرض کردن برا بقیه از صفات همون امامانی که ازشون صحبت میکنی نیست 2 . لطفا به عنوان یک ایرانی به ملیت و افتخار تاریخ ملتت کورش کبیر که مورد احترام بیشتر جوونای هموطنت از جمله خود من بی احترامی نکن . در جاهایی هم اومده که کورش همون ذوالقرنین هست حالا درست و نادرستش رو خدا میدونه در کل اونجوری که از تاریخ مشخصه کورش تمام صفات یک… ادامه مطلب »

امید
مهمان
امید

با حرفاتون مخالفم . کتاب دو قرن سکوت و فرمانهای 10 گانه عمر رو بخونید بعد نظر بدید. حمله تازیان دقیقا مانند حمله داعش بود و تماما همین کارهای داعش رو انجام میدادند

عقیل
مهمان
عقیل

با سلام خدمتتون عرض کنم ک از آدم تا خاتم(ص) و همچنین ائمه اطهار؛ همشون برای خدا و ب امر خدا اومدن. حالا من این حرفمو با ایمان کامل میگم ک خدا نه تنها بین آدمها بلکه بین مخلوقاتش فرق نمیزاره ومطمئنا این رو ب پیامبراش هم گفته پس هیچ کس حق نداره ب دیگری توهین کنه حتی اگه بهش توهین شده باشه. چرا؟ چون اگه توهین کردن بده پس تو چرا توهین میکنی؟ و همچنین باید و روی کلمه ی باید تاکید میکنم ک باید هممون ب اعتقادات همدیگه احترام بزاریم بعدشم این چ لحن افتضاحیه ک بعضی از… ادامه مطلب »

امید
مهمان
امید

پاسخ من به انا قمی بود.