زرتشت پاک

پیشگویی های زرتشت از آینده ایران

زرتشت بزرگ
زرتشت بزرگ

در گاتها از قول جناب زرتشت آمده است:ای اورمزد،این هر دو را از تو می پرسم:آنچه که تا کنون روی داده است و آنچه که پس از این روی خواهد داد…..

و در بند ۲۶ هرمزد یشت،اهورمزدا به زرتشت می گوید:…ای زرتشت پارسا،به میانجی خرد و دانش من،دریاب که سر انجام زندگی و زندگانی آینده چگونه است؟

در کتاب
دینکرد،یکی از معجزات زرتشت،پیشگویی او دربارهء دین پذیری گشتاسپ و نبردهایش با ارجاسپ می باشد.که البته از آن حضرت پیشگوییهای زیادی نقل شده که از آنجمله اعلام دقیق زایش عیسی مسیح و محل تولد اوست که به دلیل اطالهء کلام از نقل آنها میگذریم….

اما شاید یکی از جالبترین مکاشفات زرتشت،پیشگویی ۱۵۰۰ سال آخر گیتی و به قول معروف علائم آخرالزمان می باشد که با استفاده از معتبر ترین منابع،برخی از آنها را که دارای پیوستگی و معنای روشنتری می باشند را در اینجا برای شما می آورم و از نقل آن قسمتهایی که دارای گسستگی و یا به اصطلاح ریختگی تاریخی بوده اند و یا معنای آن برای ما واضح نبوده است،و یا نقل آنها باعث کج فهمی و یا دل آزردگی دوستان از سایر ادیان می باشد،خودداری نموده ام:

*چون این گیتی به پایان خویش نزدیک آید،صدهزار و ده هزار و هزار…. از تخمهء خشم به هستی رسند.

*آن بد تخمان که به ایرانشهر (سرزمین ایران)برسند،از بدترین تبار و بی هنر ترین آفریدگان باشند….دارای پرچمی افراشته و زینهای مرکبشان سیاه رنگ باشد،چهره هاشان آفتاب سوخته و مویی ژولیده بر سر و صورت دارند….از پست ترین نژاد و از فرزندان زویش باشند که چون نیک بنگری آنان را تخمه و جد و بن پیدا نیست.

*آنان به جادوگری و وعده های دروغین به سرزمینهای ایران که من ،اورمزد،آفریدم بتازند و بسیار دیها که ویران کنند و چاهها که بخشکانند و دانشمندان که کشتار کنند و بسیار کتابها که بسوزانند و لوحها که بر آب ریزند و آتشها که خاموش کنند و بر این کارشان نیز تا ابد مفتخر باشند…..

*آنگاه بس چیزها را که سوزند و آلایند و خانه از خانه داران بگیرند و ده از دهگانان،آبادی و بزرگی و بزرگزادگی و راستی در دین و پیمان و زنهار و شادی و همگی آفرینش من،اورمزد که دادم بگیرند…..و این دین ویژهء مزدیسنان و آتش بهرام که به داد بر پا شده است،همه را بگیرند و به نیستی رسانند و زنگیان و آوارگان صحرا نشین پدید آیند.

*….. و آن روستای بزرگ شهر و آن شهر بزرگ ده و آن ده بزرگ دودمانی شود و از آن دودمان بزرگ،جز استخوانی نماند……بازی و شوخی از دل کودکان و جوانان برود و پیران را حرمت نباشد و از دلشان رامش بر نیاید…… ای زرتشت این ژولیده مویان را عهد نباشد و بسیار فریفتار باشند،چرا که آنچه را گویند،نکنند و بدترین عهد دارند،چرا که آنچه را نگویند کنند.ایشان را پایداری در دین و گفتار نیست و از آفریدگار زینهار ندارند و بر گفتار خویش،استوار نیستند.

* …. و اندر آن بدترین هنگام،همه مردن را فریفتار باشند و بد یکدیگر خواهند و مهرورزی بزرگ دگر گونه باشد……. و آزرم و دلبستگی و روان دوستی از این جهان بشود…..مهر پدر از دل پسر و برادر از برادر برود و داماد از پدر زن روی بگرداند و خواهش مادر از دختر جدا و دگرگونه باشد….. و رستنیها و دار و درخت بکاهد،اگر کسی یکصد می ستاند،نود بکاهد و ده بیفزاید و آنکه بیفزاید،گوارا و خوشمزه نباشد…..میوه تخم ندهد و دانه ها از هشت،ده بکاهد و دو بیفزاید و آنکه بیفزاید،رسیده نباشد.

* و در آن بدترین هنگام،آن بد تباران،مرغی را گرامیتر بدارند تا مردم یگانه پرست و دیندار ایران زمین را…..آن بد نهادان،تخمهء خویش را گرامی دارند و آنان که از تخمهء پارسیانند را پست شمارند.

* ای زرتشت،چون این گیتی به تنگ آید و پیدایش سوشیانت،نزدیک آید،روز و ماه و سال کوتاه تر شود و روز و شب بکاهد و خورشید راست تر و نهفته تر گردد……آنان مرده ها را چال کنند و مردگان را بگسترانند.

*….. و اندر آن روزگار سخت،ای سپیتامان زرتشت،آن پست ترین بندگان به فرمانروایی سرزمینهای ایران فراز آیند…..بهدینان که کستی به میان دارند،پس از آن پاکی نگهداشتن نتوانند…. و آنقدر پارسایان بکاهند که دیگر مردمان سرزمین ایران روزهای مقدس را نشناسند و هر پارسی زبانی،روزهای آن دیوان ژولیده موی را بشناسد…….عبادت به روش خویش را بیاموزند و بیاموزانند و کمتر کسی نیایش بهدینی را بداند،آنقدر که اگر مردی پارسا،در آن روزگار بد،شعلهء آتشی را به روش صحیح بیفروزد،بهرهء آن مانند کسی است که در این روزگار تو،صد سال به نیایش آمده باشد…….گفتار پاکان و بخردان و راست دینان را انگیزش(شورش) و کفر بدارند و گفتار خردان و بدکاران و دلقکان را نیکو و گرامی و باور بدارند.

* …. هم در آن بدترین ایام،این بد نهادان،دختران پادشاهان و بزرگان ایران زمین را به زنی گیرند و برده داری و غلامی که در این سرزمین هرگز نبوده،رواج دهند و انسانی ،که آفریدهء من است به انسانی دیگر به بهای پول میفروشند….با آن بهایی که بابت زنان برده (کنیزان)می پردازند با آنان مانند حیوانات همخوابه می شوند و بدان کار نیز مباهات می ورزند و فرزندان حاصل را نیز به فرزندی می دارند…….

* و از گناهانی که مردمان کنند،از پنج گناه سه گنه را پیشوایان دین و دو دیگر را مردمان و پیروان آنان مرتکب گردند و نیکان را دشمن باشند و عبادتی را که خود بپذیرند،انجام ندهند و از دوزخ بیم ندارند…..

* و ابر کامکار و باد تندرو به هنگام و زمان خویش باران نشایند کرد…..گرمای طاقت فرسا در زمستان و سرما و بوران در تابستان صورت پذیرد…… و از این جهت بر و تخمهء گیاهان و رستنی ها ضایع گشته و بسوزد……باران به وقت خویش نبارد،الا آنکه باعث آلایش زمین شود و با خود موجودات اهریمنی بیاورد….و آب جویباران و رودخانه ها بکاهد و آنرا افزایشی نباشد،الا آنکه با خود ویرانی بیاورد….و ستور و گاو و گوسفند کمتر بزایند و آنچه که زایند،کوچکتر بزایند و بی هنرتر زایند و بار کم ستانند و موی کمتر و پوست تنگتر آید و شیر نیفزاید و چربی کم دهند…..

* …. و جشن و رسم پیشینیان،جای جای کنند و آن نیز که کنند بسیار سست باشد و بدان اعتقادی ندارند…..

* سپندارمذ زمین(فرشتهء موکل بر زمین)دهان بگشاید و آنچه از آهن و سیم و زر و قلع و گوهر، در دل داشته باشد به پایان دهد…. پادشاهی ایران به غیر ایرانیان برسد و فرمانروایان ایرانی نیز دل در گرو آن دیوان ژولیده موی دارند… و …… پادشاهی از ایشان،چرمین کمران و تازیان و ارومیان به ایشان رسد.آنان چنان فرمانروایی بد کنند که اگر پارسی مرد پارسایی را بکشند در نظرشان به مانند کشتن مگسی باشد….

* و بسا نابکاریها چون غلامبارگی و نزدیکی با زنان بی نماز کنند و آنرا رواج دارند و هوا پرستی و کارهای زشت بسیار کنند و دروغ بسیار گویند و ناراستی چنان با راستی در آمیزد که جدا کردنشان و تشخیص،نا ممکن می نماید…….پس ای زرتشت اینها را بر آفریدگان من برخوان و در زند و پازند بنگار تا جمله پارسایان بدانند که بر ایرانشهر چه خواهد گذشت……تا آنان نیز این،بر جهانیان فراز دارند،که روز معاد در پی این روزها خواهد آمد……. ای سپیتامان زرتشت….. به تو نیز این گویم:کسی که به آن هنگام تن خواهد،رستگاری روان نتواند،چه تن فربه و روان گرسنه و نزار به دوزخ خواهد رفت،آنکس که روان خواهد،تنش گرسنه و نزار به گیتی شکسته و درویش است،و روانش فربه به بهشت خواهد بودن….

* آنگاه زلزله بسیار گردد و زمین در بیشتر جاهای ایرانشهر بجنبد……پنج زلزله خونین به فاصلهء نزدیک به ده سال از یکدیگر فراز آیند و هر یک بسیار کسان بکشند و بسیار دیها ویرانه سازند….در زلزلهء دوم موعود ما زاییده شود…..پدرش از نژاد کیان باشد و به یاری هوشیدر به هندوستان بشود(هندوستان در حال حاضر دومین و شاید مهمترین مرکز و پایگاه زرتشتیان جهان باشد،در زمان زرتشت و پیش گویی او هیچ بهدینی در هندوستان زندگی نمی کرده و پس از حملهء اعراب مسلمان،گروهی از زرتشتیان ایران به هندوستان مهاجرت کرده اند)این مولود در ۳۰ سالگی به گفتگوی با من برسد……. و در آن شب که او به دنیا بیاید نشانی به جهان برسد….. و ستارگان بر زمین ببارند و ستاره ای رهوار بر آسمان پدید آید و مردمان آنرا به چشم ببینند…… و در همان شب،پدر او بمیرد و او را بانوان شاهی (اصیل)بپرورند…..چون ستارهء مشتری به اوج بلندی برسد و ناهید را فرو افکند،لشکری بیشمار گرد آیند تا موعود را به پادشاهی برسانند….جوانان بسیار از سرزمین پارس دوباره به سوی آیین نیاکان خویش متوجه گردند و بسیاری از آنان به همین جرم کشته و لهیده گردند….و در کنار رودخانهء اروند سه نبرد و کارزار اتفاق افتد و ماهیان این آب بسیار سیر گردند از گوشت آدمیان….. و این نبرد به دشت نهاوند رسد….و آب دریای پارس از خون سرخگونه شود……

* ای زرتشت چون زمان سر رسد و گاه شود ، این دشمنان مانند بن درختی که به یک شب سرد زمستانی که برسد و به یک شب برگ بیفکند، تباه شوند.

* پس او به مشورت با من برسد و …… چون از مشورت باز آید به خورشید بانگ مند که بایست و خورشید برای ده روز از تابیدن باز ایستد و جمله آفریدگان ببینند که خورشید باز ایستاده است…..سپس هوشیدر بانگ کند که ای پسر زرتشت،ای راست دین دین راست دار به خورشید فرمان ده که برود و او این می کند و خورشید به تابش بیاید…. و جمله مردم این بشنوند و این ببینند…

* سپس به سوشیانت،موعود من،فرمان دهم که :دوباره تاج و تخت پادشاهی بیارای و دوباره دین مزدا را ویژه ساز…..و سپس سوشیانت دوباره آفرینش را دوباره پاک سازد و…..به یاری من دوباره دروغ و بنیان بدیها را برکند.

شمشاد امیری خراسانی

شناخت تاریخ و فرهنگ ایران به نمونه ورود به دنیایی است که جز عشق و افتخار و گاهی اندوه چیزی انتظار ما را نمی کشد ، شاید تاریخ ما در حافظه ژن های ما ذخیره شده است تا بتوانیم با آن آگاهی به خود و فرا خود را گسترش دهیم .

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest

205 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کیان

یشت ها هیچگونه پیوندی با خود اشو زرتشت ندارند. گاتها تنها گفتاری است که از زرتشت بدست ما رسیده است…
یشت ها در اوستا است.
بخش پنجم اوستا، بنام يشت ها است، كه از سروده ها ونيايشهائي درست شده اند كه بيشتر آنها به دوران پيش از اشو زرتشت ميرسند .
دراين بخش از ايزداني همچون ميترا (مهر)، آناهيتا (آب)، آزر (آتش) و غيره بسيار نام برده شده.
خود اشو زرتشت هتا یکبار هم از ایزدان آریاییان گفتگویی نکرده است

آریایی

الان خودت زرتشتی هستی مثلاً؟! داری بر علیه تاریخ آریایی‌ها حرف میزنی آقای به اصطلاح صادق و ساده‌دل؟! آقایی که صداقتت ما رو کشته؟! میخوای خودتو زرتشتی جا بزنی؟!

آریایی

اصلاً گیریم ایزدان آریایی وجود نداشته، اصلاً آریایی‌ها وجود نداشتند! امثال شما باید هی اینو بگن؟ هرجایی می‌رسید بر علیه خودتون مدرک میارید؟! کشورهای بی‌ریشه (به احترام آقای خراسانی اسم نمیارم) پول میدن به بقیه تا براشون تاریخ جعلی بسازند، بعد ما ها تاریخ خودمون رو مخفی میکنیم چون احساس حقارت میکنیم! ما باید خودمون رو تقویت کنیم، من برتری‌طلب نیستم، اما یه نگاه به چین و ژاپن و هندوستان و اسرائیل بی‌اندازید که چطوری از خودشون تعریف و تمجید میکنند، مجسمه‌های پادشاهنشون رو می‌سازند، اما ما در آپارات ویدیوهای وطن‌پرستانه همدیگرو ریپورت میکنیم، آپارات هم با جان و دل با انگ «نفرت‌پراکنی» و «شووینیسم» خذفشون می‌کنه… اینجوری نمیشه، باید دست‌به‌کار بشیم و تاریخمون رو از نو بسازیم. سرنوشت در دستان من و تو است

کیان

ما از اشو زرتشت تنها گاتها را در دست داریم و در گاتهای زرتشت هیچگونه پیشگویی نیامده است…
البته در گاتها ، اشو زرتشت از اهورامزدا یا سرچشمه خرد هستی پرسشهای زیادی کرده است ولی پاسخی از اهورامزدا دریافت نکرده است و این پرسشها را هم کرده است که ما خودمان اندیشه خودمان را بکار بگیریم و پاسخها را در اندیشه خودمان پیدا کنیم.

آریایی

یعنی میخوای بگی تمام این کتابا دروغ هستند؟! بابا شماها دیگه کی هستین

آریایی

چطور به پیشگویی‌های نوستراداموس یهودی که مال همین ۴۰۰ پیشه رو قبول دارید، دروغهای هردودوت که خودش تابعیت ایرانی داشته رو قبول دارین؟! اما پیشگویی‌های یشت‌ها که خیلی وقت پیش نوشته شدند رو قبول ندارین؟!

کورش

درود دوستان اول از هر چیزی میخواهم بدون تعصب سخن بگوییم. ایران از زمان باستان سر آمد جهان بوده و همین الان که در سال ۴۰۱هستیم هم هست با بشقاب پرنده و قدرت بی پایان خود. حال اینکه و کسی و به چ شیوه ای حکومت کند مهم نیست مهم این خاک این محل مقدس در کره زمین است که ایران نام دارد و سر آمد جهان بوده و هست

زیبا

جالبه یک عده تو این دوران زندگی میکنن و انحطاط اخلاقی جامعه . نابودی محیط زیست . افت روابط اجتماعی و مهرورزی رو میبینن اما باز میگن این حرفها درست نیست و سند نداره .. سند میخواهید؟؟ به دور و برتون نگاه کنید

زیبا

درود بر اشو زرتشت بزرگ مرد پاک دین ایران به امید آزادی و بزرگی دوباره ایران عزیز

فرهاد

درود بی پایان
آقا چرا ما همش دنبال یه نفر میگردیم که از طرف خدا بیاد
درست زرتشتیان تا حالا هیچ جنگ مذهبی نداشتن
ولی تمام نجات دهندگان ایران آدمهای میهن پرست بودن مثل
ارشک اشکانی از سلوکی
ویعقوب لیث یا رادمان پور ماهک از عربها
و برادران سربداران در باشتین از مغولها
وهمه از نژاد پارت بودن
بخاطر همین که فردوسی اینهمه از سیستان توشاهنامه گفته
حکومت‌هایی که از جانب خدا باشد ظالم است
پادشاه های میهن پرست مثل کوروش.داریوش.دیاکو.ارشک.مهرداد.شاپور۱و۲.انوشیروان دادگر وتا رضا شاه
نقل فردوسی از کیخسرو یا همان کوروش
که ایران سزاوار کیخسرو است
که او درجهان شهریار نو است
که چون او بگیتی سرافراز شاه
نبودو ندیدست خورشید و ماه

رضا

درود بر زرتشت پیامبر و پیامرسان اهورمزدا خدای کامل و پاک
آنچه از زبان شما بر ما رسیده جز حقیقت نبوده و نیست
درود بر ادمین ک زحمت میکشند برای ما و سوگند بر این خاک مقدس ک دوباره سرزمین پارس ب شادی و شادکامی بازگردد و تا آن روز جان خودرا فدای این خاک مقدس کنم به امید خدای یکتا 🌹❤️

رضا

یه روزخوب میاد…ولی اون موقع ما نیستیم پس بی خیال. بذار تو حال خودم باشم…

متین

با این که مسلمان و شیعه ام ولی اول یک ایرانی ام و پیامبر اصلی ایرانیان زرتشت است
من کاملا معتقدم به سخن زرتشت
با تمام احترام به دین خودم و دیگران

علی

اول و دوم یا ایرانی وخارجی نداره بحث نبوت.. خداوندک نعوذباالله نژادپرست نیست. درهر زمان و مطابق نیاز بشریت درهرنقطه ای اززمین که لازم بوده. خداوتدپیامبری رو مبعوث کرده که اگر انسان دست ب تحریف کتاب آسمانیش نمیزد همون پیامبر اول صاحب شریعت ثابت میموندوادیان مختلف بوجودنمیومداصلن..

Ehsan

اگر اين سخنان درست باشه و در اين زمان اتفاق بيوفته اميدوارم زنده باشيم و شاهد اين اتفاق باشيم و روزى رسد ك ما ايرانيان ب دين اجدادى خوذمان بازگرديم و در جهان جزء بهترين و درسترين مردمان مجدد بشيم اميدوارم ???❤️

مازی

ما در کتابخانه ها نسخه هایی از قرآن کریم داریم برای بیش از هزار سال پیش کاملا مطابق با قرآن امروزی، همچنین همیشه حافظان قرآن داشته ایم نسل به نسل در همه قرنها. برای همین هیچکس تردید ندارد که قرآن تحریف نشده است. الان هم توی همه کره خاکی فقط یک نسخه از قرآن موجوده. ولی زرتشت برای بیش از دو سه هزار سال پیشه و به استناد کدام مدرک این کتابی که الان هست رو به زرتشت نسبت می دید اگر کسی بگه این کتاب را ۱۵۰۰ سال پیش یکی نوشته و به زرتشت نسبت داده یا توی این دو هزار سال تحریف شده چه جوابی دارید؟

بنده خدا

زراتشت نامه هم که در سال ۱۲۷۸ ميلادي ( ۷۲۷ سال پيش ) توسط بهرام بن پژدو نوشته شد پيشگويي ها يش را از اينده وخيم ايران به صورت شعر در آورده :

به ايران بباشد سه جنگ تمام ****** بسي کشته گردند مردان نام
همه پارس و شيراز پرغم شود ******به جاي طرب رنج و ماتم شود
بود حکمراني آن ديو کين ****** که دين بهي را زند بر زمين
نيابي در آن مردمان يک هنر ******* مگر کينه و فتنه و شور و شر
و . . .
متاسفانه مي بينيم که پيشگويي ها يکي پس از ديگري به حقيقت مي پيوندند و امروز ما نوادگان کورش هستيم که ميتوانيم سرنوشت ايران را از اين گرفتاري ها نجات دهيم .

سام

الان هم که پارس و شیراز پر غم شده.. #شاهچراغ

کیان

کاملا درسته من کتابشو دارم

Mahrokh

من قبلا متن اصلی رو خوندم اصلا این نیست چقدر سانسور و تغییر داره? . بهتر نیست عقاید اسلامی سیاسی خودتونو به این شکل تحمیل نکنید؟

عرفان

متاسفانه تو همه ادیان هرکس هرچیزی رو باب طبع و میل و سود خودش تغیر داده و تا دسته…
تو اسلام هم از همه بیشتر،هر ۱۰سال یکبار اپدیت میکنن انگار و با عقل امروزی تغیرش میدن و دوباره به خورد مردم میدن
تو همه ادیان تو کتابا دست میبرن و هرچی عقل بشر بیشرفت میکنه و متوجه دروغا میشه بیشتر دست میبرن و یطوری مینویسن که مردم امروزی هم گولشو بخورن.
در حقیقت همه اشون دروغه و حاصل ذهن یک انسانه و هیچکدومشون از زبان خدا نیست

مازی

دوست عزیز اسم خودت را عرفان گذاشتی ولی هیچ معرفتی نداری
چون احتمالا عربی بلد نیستی مجبورم ساده تر بهت ماموریت بدهم. کافیه رساله عملیه شیخ بهایی که فارسی برای ۵۰۰ سال پیش هست را با رساله عملیه امروزی مقایسه کنی تا ببینی که اساس مطالب همان هاست.
احادیث شیعه همگی سند دارند تا زمان معصوم، کافیه توی گوکل علم رجال و درایه را سرچ کنی و بخودت زحمت چند دقیقه مطالعه بدی.
مشکل امروز بشریت هم که این همه جرم و جنایت و اختلاس و دزدی ووو میشه همش بخاطر بی اعتقادی به خداوند و قیامت است یعنی همین کاری که تو داری اینجا ترویح می کنی
اگر زندگی منهای خدا و قیامت بشه و انسان فقط دنیا را ببینه طبیعی است که برای منافع خودش دست به هر کاری میزنه

کیان

کاملا درسته این متن کتابشو دارم،، شما خیلی اسکول تشریف داری ک هنوز اندر خم ی کوچه‌ای

ناشناس

این گروه که حمله کردن به ایران احتمالا مغول ها بودند.

سامان

چرا چرت میگی ادم بیسواد مغول ها کجا دین مردم ایران رو عوض کردن مغول ها کجا ادم های سیاه و افتاب سوخته و موی ژولیده دارن

رایکا

عرب بودن اولین گروه که در اصل ای
ران و نابود کردن اعراب بودن یکم مطالعه لطفا

مدیا

گفته موی ژولیده. مغولها غالبا سرشون رو از ته میتراشیدند پس مغولها نیستند. افرادی هستند که مویشان را زیر پوششی مخفی میکنند و نیازی به شانه کردن مداوم ندارند. کاملا مشخصه چیه

عابد

اعراب هستن

ابراهم

با مهدی موافقم، اگرم صد در هزار این متن از کتب زرتشت باشه، مسلما حاصل ذهن نویسنده هم هست، متن مشخصا ناخالصی داره. عقاید خودتونو راحت بگید، نچسبونید به دین پاک زرتشت

یوسف

پس چرا مهدی موعود رو قبول میکنی در ایین کلیسا ک میگن مسیح میاد مسلموناهم ک میگن مهدی میاد زرتشت هام ک میگن کیان میاد اینها به روش و تفکر خودشون اسم میگزارند بنظر من یک نفر در اینده قیام میکنه و ریشه ی این کفر رو میکنه که زرتشتیا بهش میگن کیان مسیحیا میگن مسیح و مسلمونا بهش میگن مهدی ولی بنظر من ینفر هست که هیچکودوم ازین ها نیست و برگزیدست برای ریشه کندن کفر

علی

یکنفر قیامکننده اصلی هست وهمه اینها هم همراهش هستن.. تازه غیرازاینها بحث رجعت هم هست ک نیکانی ک ازدنیارفته اندومایل به یاری مهدی منجی ع هستن هم ب اذن خدای مسیح ک مرده زنده میکرد جلوی چشم مردم بازمیگردند ب دنیا

محمد

درود بزرگوار نگفته کیان گفته پدرش از نسل کیان باشد ، نسل امامان از امام چهارم شیعیان از شهربانو همسر امام حسین علیه السلام است ،و در نتیجه مهدی علیه السلام از نسل کیان میشه ،،در باب دیگر مطالب نیز اگر احادیث اهل بیت را در خصوص وقایع آخرالزمان مطالعه کرده باشید قطعا متوجه صحت مطالب خواهید شد

پیمان

شما هنوز نمیدانید نسل از پدر میرسه نه از مادر نام خانوادگی شما از پدرتان است یا مادرتان

بردیا

اتفاقا از مادر میرسه و مهمتره چون در دنیا انسان بدون پدر متولد شده مانند عیسی‌بن مریم ولی هیچ انسان بی مادری وجود ندارد درضمن علاوه بر حضرت عیسی که از طرف مادر نسبش به زکریا میرسد یازده امام ما هم از سمت مادرشان حضرت فاطمه فرزندان پیامبر محسوب میشوند وبا اینکه پدرشان امیرالمومنین و امام اول هست هیچ وقت هیچ کس آنها را فرزند ابوطالب خطاب نکرده هرچند پدر هم در نسل مهم هست اما اهمیت مادر بسیار مهمتر و لازم هست جدیدا هم کار زیبا و خوبی که انجام میدهند در اوراق اخذ مشخصات نام مادر را میپرسند

محمود

درود بر زرتشت پاک

مهدی

سلام و عرض ادب
اولن کجا شما سندی بر صحت این مطلب دارید
دومن کی خدا انقدر واضح و بی پرده سخن گفته
سومن اگر زرتشته سپنتا را یا مسیح مقدس و حضرت محمد را در اتاقی ۱۰ متری کنند چقدر فکر میکنید با هم درگیر شوند این مطلب خیلی تند و درشت در رابطه با بقیه ی ادیان گفته بود
مولوی میگه میگوید بورک میخواهد تتماج میخواهم حلوا میخوهم قلیه میخواهم حال اگر از یکی سیر شود بقیه را نمیخواهدپس دیدیم که ۱۰ و۱۰۰ نبود بلک یک بود آن هم گرسنگی و ادیان هم همینند. اصل خداست مگر نمی شود مسلمانی فهم بهتری از خدا داشته باشد نسبت به یک زردشتی یا بر عکس پس با چه دلیلی فخر میدهید میان ادیان

محمد

درود بزرگوار ، اگر در احادیث اهل بیت در باب ظهور مهدی موعود مطالعه کرده باشید قطعا متوجه صحت این مطالب میشدید ،

aaaa

میشه ادرس گاتا هاش بنویسید

Fk

درود
من یه سوال داشتم ازتون
چند وقتیه که در مورد زرتشت می‌خونم و تقریبا جذبش شدم.
توی چند تا سایت پرسیدم ولی جوابی نگرفتم.
می‌خواستم بدونم چجوری می‌تونم به دین زرتشت وارد بشم؟
متاسفانه من در شهری زندگی می‌کنم که آتشکده‌ای در آن و یا نزدیکی آن نیست.
شما می‌تونین کمکم کنین؟

اشکان مرادی

به یزد برو شاید پیدا کردی

هعیی

نمیتونی

آخرین ویرایش 11 ماه قبل توسط هعیی
بنده خدا

برادران
محمد و زردشت هردو یک حرف می زنن،چرا با هم سر مایه سخنانشان(معارفشان) اختلاف دارید؟
محمد همینی رو میگه که زردشت میگه.
که عیسی و پیامبران دیگه میگن.
هر دو از نظر خدای بزرگ گرامیند.

لر پسر اردشیر بابکان

محمد با زردشت،چه فرقی داره؟
هر دو یه خدا رو میخوان
هر دو فرستاده هایی که به دست ما رسیده در واقع یکی هست.
محمد خیلی از جاها رو بی خون ریزی گرفت.
محمد مثل تازی ها نبود
تازی ها کسانی بودند که فرزندان و بستگان درجه یک محمد مثل علی و زهرا رو خوار کردند.
زهرا رو به طرز فجیع شهید کردند.
بعد،توقع دارید که به ما پارسیان رحم کنند؟
کسی که به علی و اولادش رحم نکرد،به بقیه هم رحم نمی کنه.
یا علی.
زنده باد زردشت،پیامبر خدا.
زنده باد محمد،رسول الله.

abolfazl

به نظر من دین اسلام دین درستیه ولی بعضی افراد دارن از آب گل آلود ماهی میگیرن و از دین اسلام سو استفاده می کنن برای همینه که ما ذهنیت خوبی نداریم

Amin

من ادم با دینی نیستم ولی جای فکر داره چطور زردتشت پیغمبر خداست حرفش درست بد محمد نبوده حداقل قبول کنیم که همه پیغمبرا گفتن یه اخریه میاد همه کتابای دینی هم اگه دقت کنی ادرس محمدو دادن تو با عرب بودنش چکار داری با خداش باش هرچند که ایرانو تو زمان عثمان فتح کردنو همه میدونن امامارو کنار زدنو این فتوحات اسلامی نبود التماس تفکر با خدا نجنگیم حرفم همینه زردتشتو محمد هردوتاش پیغمبر یه خدا بودن ن ده تا خدا جهل تا کجا اخه

افرين

افرین بهت واقعا افرین
کاش همه مث شما فکر میکردند

مهدی

محمد پیامبر اصلا عرب نبوده از نسل ابراهیم بود

Ali

قوم مغول منظورشه

Vahid

چرا کامل نذاشتی حداقل بگو متن کاملشو کجا گیر بیاریم؟

Farzadilkhani

سلام
مطالب جالبه بود
تشکر ولی سوْال داشتم.
١- سند این مطالب کجاست؟
٢- این مطالب رو علمای زرتشت تأیید مَی کنند؟

Amir

من بسیار تحقیق کردم درباره این سخنان اینکه دوباره زرتشت ب ایران بر میگرده یا نع رو نمیدونم ولی میدونم که یک جنگی بسیار شبیه به اخر روخ میده ک دوباره حکومتی بر پا میشه به اسم پارسی (ایران) خدا برای هر سرزمینی (قومی )خدایی را فرستاد و داخل قرآن هم گفته شده ک برای هر قومی پیامبری فرستادیم تا مردمان ان قوم از اون پیروی کنن و دین و پیامبر تمام ایرانی های و پارسی زبان ها زرتشت و دین است من نمیگم اسلام بد اتفاقا اسلام بسیار خوبه ولی هر قومی با دین خودش کامل میشه و ایران نیز با زرتشت .

امید

اسلام برای همه فرستاده شده

سورنا

من هردینی که تشویق به گرفتن جان برای خدا کنه دروغ میدانم .جان گرفتن شایسته همو ست که جان بخشیده است

ایرانی

برای همه فرستاده شده اونم با زور شمشیر مگه نه! باید همه باورهاشون رو به خدا کنار بزارن و به گفته های کسانی باور کنن که از انسانیت بویی نبرده اند …
باید مسلمان شد، ماند و همین برای سعادت دنیا کافی است… با شمشیر به ایرانیان تحمیل شد و…

آریایی

شلوار جین هم برای همه فرستاده شده… زورکی نیست که هرکس اینو بپذیره… کاری به خوب یا بد بودن اسلام نیست… بحث روی اینه که هر کشوری هر سرزمینی باید تمدن خودش رو داشته باشه… اگر اسلام رو پذیرفتیم، همه‌چیزمون سامی-عربی-آفریقایی-یهودی میشه… همین الفبامون چطور تغییر کرده؟! اسمهای بچه هامون عربیه!! زبانمان ۷۰ درصدش عربیه… این اسمش دینه؟!

آلاء زندگي

سلام خسته نباشید اینهمه نظر دادین?
من چیز خاصی نمیدونم مسلمانم و شیعه و فارس و البته ایرانی همه ما انسانیم چرا یه جاهایی یادمون میره و هی بحث مذهبو دینو قبیله و… رو میکنیم و کوروش واقعا غنی ترین تمدن ایرانیو برای ما بجا گذاشته اگه کسی بخواد بهش برچسب بد بزنه واقعا واسه ش متاسفم

داریوش هخامنش

درود فراوا, به روان کوروش دادگر

Kaaveh

درود ب همه پارسیان نیک اندیش. اون کسایی که میان حرف بی خرد میزنن بدون هیچ مطالعه ای ن تحقیقی خواهش میکنم نظر ندید و با این افکار پوسیده و پوچتون ب ایرانیان توهین نکنید سپاس.

اشکان

ما پیش ازاسلام بزرگترین مهد علم وتمدن بودیم این افرادیکه میان ومی گن ایرانیان خط وکتاب نداشتند دارند یاوه مطلق می گن اولین تمدن ارتا اریاییها اولین خط جهان وبهترینو دران هنگامه داشتند چون خطشون برخلاف مصروغیره..که سمبلیک بوده خطی لاینربوده که نمونه اش درجیرفت یافت شده بعدش خط میخی و..تا خط مانوی که از روش خط عربی ساخته شدمادر همه زبانهایم زبان پارسی جیرفتی بوده که یکی از دست نخورده ترین نمونه آن زبان انگلیسی است همچنین زبان عربی رو ازروی جیرفتی ساختند یک دلیلش اینه که عربی زبان مشتق وپارسی جامد است این کاهنان بابلی بودند که برای مکاتباتشون این خط ساختند. حالا پارسی کتاب نداره عربی داره نه داداش همه کتابهامونو جاهلهای بدوی سوزوندند ویه دین دست خورده رو تحویل ما دادند وما روازپیشرفت بازداشتند اسلام ناب اگراجرا بشه خوبه ولی کی اسلام ناب رو بلده؟پس زرتشت درست گفته.

سپهر

چرا میگی سوزوندند؟ اصل قضیه آفرینشو شما نمیدونی. قرار بوده سوخته بشه پس نسخ اصلی تا روز معلوم از دید همه پنهان گشت.

شهرام

????عربی رو از رو فارسی ساختن

حمید

خوب با دلیل گفت . مشتق یعنی اینکه جایگاه ثابتی نداره یعنی وابسته به یک جایگاه جامد یا ثابت هستش و اگر بری به بنیان زبان ایران قدیم بری میبینی که زبان پارسی قدیمی ترین زبانیه که تا حالا بوده و فقط در طول زمان گویشش تغییر کرده و حالا بعدها در طول تاریخ با جنگها و حملات . … با زبان های دیگر که عربی یکی از اوناست( که برگرفته از پارسی ) که بر میگرده به همون چیزی که دوستمون توضیح داد ترکیب شده و الان من شاید نصف جملاتی رو که زدم به عربی باشه.

man

چه باحال. اینا که همش داره اتفاق میافته خشکسالی زلزله گناه پیشوایان…..

هوشیار

در زمان فتح اسلامی ایران و سقوط ساسانیان
اگر مسلمان کردن ایرانیان با اجبار بود و بر آنان ظلم می شد، چرا اعراب زبان خود را بر ایرانیان تحمیل نکردند و انان را از نظر فرهنگی آزاد گذاشتند، چرا اعراب ایرانیان را از عید نوروز و چهارشنبه سوری و غیره منع نکردند؟

امیدوار

بد نیست کمی تحقیق کنید تا بفهمید که در واقعیت چه اتفاقی افتاده بود و سعی کنید از این به بعد کمتر نادانسته سخن بگویید.

الهه

تا قرن ۳ و ۴ هجری تمام کتابهای موجود به زبان عربی هست و زبان رسمی کشور زبان عربی بوده. تمام هنرهایی که در دوران اسلامی اعم از اموی ، عباسی و حتی سلجوقی در ایران وجود داشته چه در گذشته و چه در حال حاضر ( موزه لوور پاریس) به هنرهای اسلامی میشناسند نه هنر ایرانی. و یکی از دلایلی که کم کم زبان پارسی جای زبان عربی را گرفت حکومت سامانیان بود که به شاعرانی مثل رودکی اجازه داده شد اشعارشان را به زبان فارسی دری بنویسند. و در ادامه فردوسی با نوشتن کتاب شاهنامه ادامه رو گسترش زبان فارسی بود.

پیمان

پیوستن به بحث و گفتگو

مسعود

سلام جناب هوشیار
شما اگر کتاب دوقرن سکوت دکتر زرین کوب رو بخونید متوجه میشى که به مدت ٢٠٠ سال ایرانیان حق صحبت کردن به زبان مادرى رو نداشتن وباید به زبان عربى حرف میزدند وفردوسى بزرگ زبان پارسى رو زنده کرد

بابک

منظورش از دوقرن سکوت، عدم شورش است تا بابک و مازیار و ابومسلم خراسانی تا یعقوب لیث که شورشها با اینها آغازشد و پا گرفت. یکی از ایرانیان درباری با خوش رقصی حساب و کتاب دیوانی را به عربی ترجمه نمود و بنیاد ایرانیها و فارسی دیوانخانه را بخشکاند. همچنانکه بعضیها در این دوره می کنند.

اشکان مرادی

بله خائن از ستمگر ستمکار‌تره

Iran 19

بسی رنج بردم دراین سال سی عجم زنده کردم در این پارسی.پروفسور بدون اگاهی سخن نگ

یوسف

بهتره تحقیق کنید چرا اعراب به ایرانی ها می گفتن عجم چون زبان پارسی را جرم می داشتند و کسی که پارسی صحبت میکرد مجازات میکردن به همین سبب پارسیان هیچ سخن نمی گفتند و اعراب عجم به معنی لال خطابشان میکردند

یکی

در عوضش خیلی بیشتر از دوتا جشن چارشنبه سوری و نوروز ،ماها جشن داشتیم مثل اسفندگان.کی یادشه؟تو؟

Mahdi

???یا خدا حاجی داری چی میگی؟
کی میگه تحمیل نکردن؟
من که در سواد دبیرستانی دارم فقد و تازه رشتمم انسانی نبوده و کتاب تاریخ درست نداشتم
اینو میدونم دیه
زبان عربی داشت همه گیر میشد به لطف شاهنامه و اندیشمندان بزرگ بود که فارسی هنوز هست
ولی چه فایده که هست تو هر متنی بیشتر ۸۰ درصد کلماتش عربیه
اعراب که به ایران حمله کردن ۴تا کتاب تاریخ راهنمایی بخون توش هست
خونه نداشتن که چادررنشین بودن
خونه ها رو خراب میکردن از چوبی روی خونه ها بوده برا چادر که میزدن استفادع میکردن
و…

محمد امین

رادمان یا یعقوب لیث صفاری تی جنگ هایی که با اعراب داشت و فتح مناطق زیادی از ایران تونست دوباره زبان فارسی رو به همه برگردونه و یک آزاده و قهرمان بردگی برای ما بشه ولی الان مقبرش یه خرابس یه کم تحقیق کنید این ها آزاده های واقعی ایرانن

Amir

اگه اعراب ۴۰۰ سال دیگه به ایران حکومت می کردن توالان به جای فارسی داشتی عربی می نوشتی نمونش مصری ها قبلا عربی حرف نمی زدن در مقابلش اسپانیایی ها که عربی حرف نمی زنن همش بستگی به مقدار زمان داره

سمیه

چرا عزیزم مجبور بودن دیوان کشور رو به زبان عربی بنویسن. اجازه نداشتن اسم فارسی روی فرزندانشون بذارن بعد دویست سال و شورشهای مداوم در گوشه و کنار ضعیف شدن حاکمان عرب وگرنه هیچ ایرانی با آغوش باز اسلام و نپذیرفت یا باید کشته میشدن یا جزیه میدادن دیگه رائفی پورو شما ها قبول دارین دیگه برین فایلهای تصویری در مورد حمله اعراب با ایران و نگاه کنین . خود رائفی پور هم میگه برای گسترش اسلام حمله نکردن فقط برای مال و زن و مقام حمله کردن چون هیچی ندیده بودن و نخورده بودن

حسن

سلام ببینید اگه زرتشت پیامبر بوده مال زمان خودش خوب بوده بعد از آن پیامبر ،پیامبران کامل کننده دین آمدن که یکی از بزرگترینهاش مسیح یا حضرت عیسی که حتی کاملا دینشون رو تحریف کردن طبق آیات قران« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ . ـــــــ ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم‏»(الحجر: ۹)

بنا بر این ، در جهان امروز تنها کتاب آسمانی بدون تحریفی که در دست بشر است قرآن کریم است. لذا بر همگان لازم است که از آن تبعیّت نمایند.

۲. شکّی در این نیست که خطوط کلّی تمام کتابهای آسمانی یکی بوده است. امّا احکام آنها ، که از آنها به شریعت تعبیر می شود ، یکسان نبوده است.
اسلام و تشیع تنها دین پایانی هستند که نمیتونن درش دست ببرن وسالم میمونه یعنی تمام کتابهای دینی دست کاری شده یاکاملا به نفع خودشون به طور کامل عوض شده بعدشم امامان هستن، پس زرتشت هم باید خبر آمدن پیامبران و امامان را داده باشه اگر گفته که باید به دین کاملتر یعنی اسلام ایمان بیارن اگر نگفته پیامبریشون زیر سوال می‌ره اگه شما به دین اسلام و تشیع دقت کنید همون زرتشت هستش ولی کاملترش پس شما اگر میتونید به اسلام (حضرت محمد)(ص)درست عمل کنید چکار دارید کی چی میگه شما نحج البلاغه داری قرآن دارید احادیث دارید به همینها عمل کنید می‌بینید هیچ دینی حتی توانایی نشستن جلوی دین اسلام وبه ویژه تشیع رو نداره چه برسه به اینکه بخواد قد علم کنه هرکس بخواد میتونم بیاد فردی رو معرفی کنیم بره پیشش صحبت کنه به شرطی که ایمان بیاره
آقایانی چون حسن زاده عاملی ،اقای جوادی عاملی دوموردشون هستن
چیزی که به عقل من رسید رو بیان کردم ممنون

ایرانی

در همان قران شما که مجهول هست!! سوره ابراهیم نوشته هر رسول اوردیم از همان قوم بود چرا محمد مال تو ایرانی شد ؟

جالبه

استاد اون املی هست نه عاملی ببخشیدا…

Moh3en81Mh

از کجا معلوم همون آیه ای که شما ابتدای نظرتون آوردی تحریف نشده باشه?

علی

سلام
مقاله و تعدادی از نظرات دوستان را خواندم. فکر می کنم بد نیست چند مطلب رو عرض کنم.
۱- مطالعه تاریخ و استنتاج از آنچه تاریخ نگاران نوشته اند کار ساده ای نیست چرا که هزاران راوی با نگاه و دیدگاه خودشان و گاهی وقت با اهداف مشخصی تاریخ را نوشته و آن را کم و زیاد کرده اند.
پس ارجاع دوستان به متون تاریخی و آن هم تاریخ چند هزار سال گذشته ، کار تقریبا بیهوده ای است.
۲- اتفاقات امروز را مرور کنید و با وجود اینهمه فیلم و عکس و سند، ببینید چگونه واقعیت ها تحریف می شوند. وای به حال تاریخ آن هم هزاران سال قبل
۳- بهترین روش قضاوت حال فعلی است. یعنی تحقیق کنید راجع به هر دین و آیینی و آن را که بهتر است انتخاب کنید.
۴- اگر اگر در انتخاب دین و پیامبر عرب و عجم و … برایتان مهم است بهتر است قبل از انتخاب دین از تعصب آبا و اجدادی خارج شوید.
۵- اگر دیگران شما را به پیامبر عرب داشتن تحقیر خواهند کرد بدانید که عیسی و موسی هم عرب بودند و خاستگاه مسیحیت غرب هم فلسطین بود.
۶- برای انتخاب دین به کتاب مقدس آن رجوع کنید و نه گفتار و کردار پیروان آن.
۷- نکته آخر اینکه تمام ادیان الهی، الهی هستند و هدف تمام انبیا هدایت بشر بوده است. پس تخریب سایر ادیان فعلی است از افعال شیطان برای ایجاد جنگ و خونریزی و تفرقه بین فرزندان آدم.

هوشنگ

عیسی و موسی عرب بودند؟!! نخیر عزیزم یهودی و عبرانی بودند.این داستان را از کی شنیده‌ای!

Amin

عبرانی بودند از نسل اسحاق پسر ابراهیم و محمد از نسل اسماعیل پسر ابراهیم جد همشون یه نفر کد خدا تو اگه اونارو بهتر میدونی یهودی شو یهودی صفت

یوسف

بهتره اطلاعاتت رو تکمیل کنی و بهتره بدونی که سرزمین های اورشلیم (فلسطین)بعد از اسلام و حکمومت اعراب عرب شدن
در ضمن خود پیامبر دین اسلام هم عرب نبوده( در رواتی حذف شده از پیامر امده من عرب نیستم ولی عرب از من است)و بعد از تحقیقات معلوم شده قبیله ی قریش که قبیله ی پیامبر اسلام بده از نسل ایرانیان بوده است

پارسی

حذف شده ؟یعنی چی؟کجاس الان مدرکش؟اگه حذف شده تو از کجا بلدی؟

Amin

فقط تو بیا سند تاریخیتو که قریش ایرانیه به من نشون بده من برات تا اخر عمر سوت بلبلی میزنم شجره محمد ع کاملا مشخصه از نسل اسمایل پسر ابراهیم بود

مهدی

ابراهیم ایرانی بوده ساکن بین النهرین وعراق فعلی

ندا

درود و عرض سلام . لطف کنید منبع دقیق مطالبی که از گاتاها نوشته اید بفرمایید . متشکرم

تهمینه

سلام
سایتتون یک اشکال داره. نظر هر کسی که تو حالت انتظار باشه برای همه مشخصه. من متوجه شدم یکی نظر ثبت کرده که مثل نظر من تایید نشده ولی تا حذفش کنید هر کسی می توانست آن را ببیند.
یک مسئله دیگر هم این است که بنا بر دوستانی که نظراتشان در حالت انتظار بود، متوجه شدم خیلی از نظرات موافق زرتشت تایید نمی شوند ولی همگی نظرات مخالف آن تایید می شوند. فقط خواستم یک پیشنهادی دهم تا عدالت رعایت شود. هیچ نظر مخالف زرتشت و موضوعات سایت را هم تایید نکنید تا بلکه حق آن هایی که نظراتشان تایید نمی شود هم به این صورت رعایت شود.
تشکر

نه ایرانیم نه عرب

مردان همه منگند و اعراب همه کر – کر آن که نه بشنود و نه دریابد نه شهد آرد.
منگ آن که نژاد از پارس همی بس بردارد – ناکرده نه بیند خود نه بند آرد نه اصل شانسد.

pouya

بدبخت تر و بیچاره تر از طرفداران کوروش و داریوش و امثالهم و… ندیدم
هم میخوان خر میخوان هم خرما …چطور میشه پیغمبر و فرستاده خدا رو قبول نداشت اما خود خدا رو قبول داشت؟چرا فکر میکنید قرآن دروغ میگه؟
«قُلْ هَلْ نُنَبِّیُکُمْ بِالاْ َخْسَرِینَ اَعْمالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً»
مفهوم:زیان کارترین مردم کسانی هستند که فکر میکنند بهترین عمل را دارند اما در قیامت دستشان خالی است و وزنه شان سبک!
دوست عزیزی که از کوروش و داریوش پیروی میکنی! خودم با خیلی هاشون برخورد کردم تنها اسم خدا رو به زبونشون میارن، به اسم گفتار و کردار و پندار میان جلو! اما در عمل هیچ و پوچن!
فک نکن با سه کلمه گفتار و کردار و پندار اون دنیا(اگه بهش اعتقاد داشته باشی) جات راحته!نه عزیز من ازین خبرا نیست.قرآن رو یه باز بکن بخون بعد میفهمی زندگی تو دنیا تو سه کلمه خلاصه نمیشه!
کوروش فقط یه فاتح و فرمانروا بود اما از ظرف خدا مامور نشده بود که دین رو کامل کنه!
هر چقدر هم دوست دارید دیسلایک کنید چون اصلا واسم مهم نیس 🙂

کیارش

درود دوست گرامی. شما هم انسانید و نظر خودتان را داده اید.
۱- مفهوم حرف شما را که هم خر می خواهند هم خرما را متوجه نشده ام.
۲- گفتید چطور میشود پیامبر و فرستاده خدا را قبول نداشت. ولی خدا را قبول داشت. این ۲ مورد برای پاسخگویی کافیست. نخست: کوروش پیامبر و فرستاده خداست. مهم نیست که شما قبول داشته باشید یا نه زیرا اساس و پایه را نمی شود تغییر داد. دوم: قبول یا رد خدا ارتباطی به دین و باور ندارد زیرا کافیست به این اندیشید که جهانی به دست شخص، شی، خدای جاودان، خدایی که جاودان نیست، خدایان خلق شده است. در هیچ کجای این باور اشاره ای به کتاب آسمانی، دین، فرقه و مراسم های خرافی نشده است.
۳- شما با چه کسانی برخورد داشته اید؟ منظورتان کوروش و یارانش هست؟ چند سالتان است؟ اگر منظورتان مردمی که کوروش را باور دارند است، خب که چه؟ من هم با انسان های اسلام باور برخورد داشتم. برخورد داشتن شما با این انسان ها چیزی را اثبات نمی کند. مگر شما چه کسی هستید که در مورد مردم و باورشان قضاوت می کنید؟ انسان با ادب و پاکی هستید؟ مقام بالایی دارید؟ ثروتمندید؟ خون شما از خون مردمی که به کوروش باور دارند سرخ تر است؟ که هستید؟ شما فرد مسلمانی که مشکلات عصبی، روانی و خود زنی، بی فرهنگی و بی ادبی نداشته باشد به من نشان دهید، بعد بفرمایید که مردم کوروش دوست بی ادب و بی فرهنگند. می گویند ابله همه را به کیش خود می پندارد.
بدرود دوست عقده دار من

درست پاسخ ده تا ناپدیدا نباشی

دوست عزیز آقای کیارش، ای کاش در پاسخ تان این را هم اضافه می کردید تا سو استفاده گران به هدف دیرینه شان که همان تفرقه اندازی بین زرتشتیان، مسلمانان و کوروش دوستان باشد نرسند.
آقای pouya، من نمی دانم که هستی و آیا هدفت تفرقه اندازی و … هست یا نه که ظاهرا دوست خوبم کیارش از روی نا آگاهی پاسخ نادرستی به شما داده که موجب شده به هدفت برسی. ولی این را بدان، کوروش دوست بودن به معنای بی دین بودن و بی خدا بودن نیست. من مسلمانم ولی هر کسی قصد لکه دار کردن نام کوروش و زرتشت را داشته باشد، به خدا سوگند که تا آخرین قطره خونم در مقابلش با تمام سرسختی هایش خواهم ایستاد.
حدود ۸۰ درصد مردم ایران، کوروش دوست هستند. پس اگر قصد توهین داشتی بدان که به ۸۰% مردم ایران داری توهین میکنی.

ایلیا

من مطمىنم شما اینجا در عذابید. باید کنار همزبان هایتان باشید. من یقین دارم که شما هم قران نخواندید. چطور بدون داشتن مرغ
تخم مرغ بوجود خواهد امد؟

Amin

در قران به کورش به عنوان ذوالقرنین اشاره شده و تا زمان خشایار شاه هخامنشیان یکتا پرست بودند از اون تایم به بد یهودیت وارد حکومت هخامنشی میشه به واسطه وزیر یهودی مردخای و استر زن خشایار و از اونجا به بد اتفاقا هخامنشیان رو به زوال میرن این که میگن کنبوجیه سومم با خواهرش ازدواج کردعلتش یهودیا بودن که این کارو از مصر باستان از الاهه ایسیس و اوسریس الهام گرفته بودن و با خودشون به ایران اوردن و وارد دین زردتشت کردن

شهرام

دوست عزیز اینکه بگوئیم ما مسلمان و شیعه بهترینیم و دیگران برا آخرت دستشون خالیه فکر نمی کنید کمی غیر منطقی هستش اگر فکر کنیم بقیه انسانها چون مسلمان و شیعه نیستن پس پیش خدا جایگاهی ندارن اونوقت فکر نمی کنی سرخپوستهای آمریکایی خدا در حقشان ظلم کرده باشه که هیچ نماینده ای از مسلمونا نرفت مسلمان کنه اونا رو یا مردم چین ژاپن اسکیموها و خیلی از نقاط جهان که اصلا پیغمبری براشون ارسال نشد یا شاید اونا خیلی بهتر از ما بودن که نیازی به پیغمبر نداشتن یا اینکه منو شما خیلی داریم تعصبی برخورد می کنیم

آریایی

ما طرفدار داریوش و کوروش و زرتشتیم شما چرا اینقدر ترک برداشتین🤣

فریدآریا

خودم باچشم خودم دیدم .قسم به همین خورشید میاد.

جالبه

شما چه چیزی را دیدید دوست عزیز؟؟

اسماعیل

درود بر زرتشت و کوروش و بزرگان ایران واینده ایران چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد. دریغ است که ایران به ویران شود .

میلاد

بسم الله الرحمن الرحیم سلام گفتار نیک و اندیشه نیک و پندار نیک از کوروش کبیره و اسلام و ائمه عزیزمون جز اخلاق از ما نمیخوان پس به همدیگه احترام بذارید و همدیگرو با صحبت های با منبع راهنمایی کنید با تشکر از سایت خوبتون و مطلب زیبا تون الهم عجل لولیک الفرج دعا کنید اقا بیاد همه ی مشکلاتمون از بی پولی تا گرفتن نمره از استاد خخخ حل میشه یا علی مدد در پناه حق الهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

دیگراندیش

در اوستا بیش از یک دین وجود دارد و هسته دین زرتشت، نیایش ها و ستایش ها و گفتگوهای زرتشت با اهورا است. به نظر بخش هایی که در بالا آورده شده اند و دیدگاههای آخرالزمانی دارند ازروی مدل مسیحیت برداشته شده اند و دوره ایجاد فضای شگرفی توسط اولیا و نویسندگان دین مسیح بوده است. مبحث دین بحث هویت داشتن است نه کامل بودن یا نبودن. برای بازگشت به هویتم در برابر آتش مقدس ایمان آورده ام ولی پیامبران امروز من مجموعه ای از متفکران این عصر در هیأت شاعران، ادیبان و فیلسوفان نقد ادبی ایرانی و خارجی اند که در انسانیت و درست اندیشی پیشرو هستند. جورج بوش برای سرزمین باستانی عراق همانند ورود کوروش به بابل بود که با ظهور داریوش اول بی سرانجام ماند.

فرزند کوروش

مگر شما عرب هستید میتوانستید بجای بسم الله…بنویسید به نام خدا میتوانستید بجای کوروش کبیر بنویسید کوروش بزرگ میتوانسید پارسی سخت بگویید اما نگفتید چرا؟مگر زبانمان چش است

عباس

باسلام خدمت هموطنان عزیزم.اولاپیامبر(ص)که درودخدابراوبادگفته من عرب ازماست ولی من عرب نیستم.کوروش هم ازپادشاهان بنام وهموطن مابود.ومن هم کوروشودوست دارم.ولی ای برادری که گفتی من اسم عرب نمیزارم داداش اولااسم مقدس ایمه اطهار(ع)افتخاریی که نصیب هرکس نمیشه ودومااینانماینده ای ازطرف خداهستندنه نماینده عرب.سومابقیه ثلاثه پاک پیامبر(ص)ازنسل امام حسین(ع)وحضرت شهربانوایرانی(ع)هستن پس بنگرامامان(ع)ازنسل بافرهنگ وطنم هستن نه عرب.پس درودبرامامان معصوم(ع)ومردم بافرهنگمون که نشان ازلیاقت این مرزوبوم میده.یاعلی یاحق

علیباز بختیاری

خدا پدرنمردتو بیامرزه …باباامامان همه ازشیر ونژاد مادری ایرانی واریایی هستند ودرضمن نماینده آخرین پیغمبر خدا هستند وهیچ ربطی به قبیله یا قوم خاصی ندارند منجی عالم بشریتند….پس برای عاقبت خود نیازمند اوصیا هستیم

باستانی

« هر کس بزی در خانه دارد بکشد.»

ایرانی

با سلام مقاله جالبی رو تیتر زدید. همچنین کامنتهای در خور تاملی نیز ارائه شده. چه موافق و چه مخالف. با اینکه یک ذره کتاب تاریخی خوندم و یک کم کم تحقیق کردم. با خوندن این کامنتها (البته با اکثریت آنها ناآشنا نیستم) باید بیشتر بخونم. ولی من به کشورم و تاریخ اون افتخار می کنم و دیگر اینکه بعضی ها گفتن یونان کشوری آزاد بوده، ایرانیان با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن و از این قبیل حرف ها من پیشنهاد می کنم موقع خوندن کتب تاریخی غرض ورزی رو کنار بگذارن و با فکر باز و آزاد(نه سکسی) مطالعه کنند. از من بیسواد سراپا تقصیر این مطلب را پذیرا باشید. با سپاس فراوان

انا قمی

سلام . کاش یکم تاریخ می خوندید کی گفته که وقتی عربها به ایران حمله کردند ایرانیان کشته شدند و فلان وبهمان بلکه ایرانیان از جور جائران وحکام آنچنان به تنگ اومده بودند که خودشون به استقبال سربازان اسلام می رفتند . ضمنا اخوی که خدا زده پس کلت میگی اعراب پست ترین موجودات روی زمین هستن ان شالله به مرض سرطانی دردی صعب العلاج گرفتار بشی ببینم اوولین کسی که به او توسل می جویی تا شفاتو بگیری کی است ؟ نگو که به زرتشت و کوروش و داریوش دست توسل می زنم که باورم نمیشه البته اگه دست توسل هم بزنی چیزی جز ضایع شدن برات نداره . بلکه کسانی که وقتی گرفتار میشید و جزع و فزعتان گوش فلک را کر میکنه و چاره ی دردتوونو ازشون میخواهید همان پیامبراکرم حضرت محمد مصطفی ص و حضرت علی ع و حضرت زهرا س و … امام رضا ع و امام زمان عج و حضرت ابوالفضل العباس ع و حضرت علی اصغر ع و …است . میدونی صبر این بزرگواران زیاد است اگه درمقابل اراجیف واهانتهایتان چیزی نمی گن ! چون آقا هستندو از خاندان کرم خودشون بهتون فرصت میدهند که برگردید . امثال تو درمورد گردان ۸۲۰۰ اسرائیل چه میدانید این خزعبلات کوروش وداریوش ووو را اینها دراوردن تا شما را از آن گوهرهای نابی که صد اللبته لیاقتشان راندارید، دور کنند که خوب دور شید ببیننیم شب اول قبر جناب کوروش و داریوش میاد کمکتان یا امام المتقین امام علی ع . شرمم میاد که با امثال شما ساده لوحان توی یک کشور زندگی میکنم شرمم میاد . اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا .

عقیل

با سلام
خدمتتون عرض کنم ک از آدم تا خاتم(ص) و همچنین ائمه اطهار؛ همشون برای خدا و ب امر خدا اومدن. حالا من این حرفمو با ایمان کامل میگم ک خدا نه تنها بین آدمها بلکه بین مخلوقاتش فرق نمیزاره
ومطمئنا این رو ب پیامبراش هم گفته
پس هیچ کس حق نداره ب دیگری توهین کنه حتی اگه بهش توهین شده باشه. چرا؟ چون اگه توهین کردن بده پس تو چرا توهین میکنی؟ و همچنین باید و روی کلمه ی باید تاکید میکنم ک باید هممون ب اعتقادات همدیگه احترام بزاریم
بعدشم این چ لحن افتضاحیه ک بعضی از ماها داریم؟ ک یجورایی تمسخر آمیزه!
همه ی ادیان و مذاهب مقدسن و قابل احترام؛ با ارزش ترینشون هم اونیه ک خدا بگه و ازونجاییکه هیییییییچکس از خواست واراده ی خدا اطلاع نداره لذا هرکی هرچی بگه فقط نظر شخصی خودشو بیان میکنه مگر در یک صورت ک اون آدم حجت برحق خدا باشه
پس کاریکه ما میکنیم اینه ک همه باید ب همدیگه احترام بزاریم
هیچوقتم تمسخرآمیز حرف نزن
درضمن همون مولای متقیان سفارش کردند ک هییییییییچوقت برای هیییییییییچکسی بد نخواین! پس شما ب چ حقی واسه جوان مردم سرطان میخوای؟
خدا نکنه بحق همه ی مقدساتش کسی مریض بشه
پس خواهش میکنم همیشه خیرخواه مردم باش خوااااااهش میکنم

امید

پاسخ من به انا قمی بود.

gholamreza arabi

سلام در تایید فرمایشات عقیل عرض کنم که اگر کسی یگانه پرست باشه میدونه که خدای همه ادیان یکی است وبه اقتضای سیر تکامل برای بشر در زمانهای مختلف پیامبران خاصی را جهت ابلاغ دینی که با تکامل انسانهای همان دوره لازم دیده مامور نموده ولی حرف خدا از اولین دین تا آخرین دین هیچ تفاوتی نکرده وتکلیفی هم که برای نوع بشر قائل شده فارغ از هر اسم ورسم دین ومذهب همان تکلیف آدم بودن وآدم زیستن است تا آنجا که در در سوره بقره مستقیما میفرماید :ای انسان تو خواه پیرو اسلام یا یهود یا مسیحی یا هر هر کدام از ادیان دارای کتاب آسمانی باشی یا حتی اگر تو ستاره پرست باشی من به عمل صالح تو پاداش نیک وبه عمل ناصالح تو کیفر میدهم.(ولذا این چه بحث وجدل تمام نشدنی است که همیشه بوده واحتمالا از این به بعد هم خواهد بود که ما انسانهای یکتا پرست بر سر اسم ونام دین ومدهب ومسلک یکدیگر ادامه میدهیم .خدا که خودش مستقیم به ما فرموده حتی اگر مرا نپرستی وبتی بنام ستاره را بپرستی ولی اعمال صالح انجام دهی پاداش نیک برایت در نظر میگیرم ،پس دوستان گرامی

بهتر نیست هر کس بجای دقت در اعمال دیگران وقت گرانبهایش را برای دقت در اعمال خودش( با هر مسلکی که دارد) بگذارد ؟اوقاتی که هرگز وبا هیچ قیمتی تکرار نمیشود .

امید

با حرفاتون مخالفم . کتاب دو قرن سکوت و فرمانهای ۱۰ گانه عمر رو بخونید بعد نظر بدید. حمله تازیان دقیقا مانند حمله داعش بود و تماما همین کارهای داعش رو انجام میدادند

امین

سلام انا قمی عزیز . چند نکته رو خدمتتون باید عرض کنم امیدوارم پذیرا باشی
۱ . هیچ وقت برا کسی آرزوی درد و مرض و گرفتاری نکن آرزوی درد و مرض کردن برا بقیه از صفات همون امامانی که ازشون صحبت میکنی نیست
۲ . لطفا به عنوان یک ایرانی به ملیت و افتخار تاریخ ملتت کورش کبیر که مورد احترام بیشتر جوونای هموطنت از جمله خود من بی احترامی نکن . در جاهایی هم اومده که کورش همون ذوالقرنین هست حالا درست و نادرستش رو خدا میدونه در کل اونجوری که از تاریخ مشخصه کورش تمام صفات یک فرستاده از طرف خداوند رو هم داشته
۳ . مطمئن باش شب اول قبر اگه گناهکار باشی هیچکدوم از معصومین نمیان تو رو کمک کنن ببرن بهشت این جوریام که شما فکر می کنی نیست . اگه حق الناس خورده باشی خدا به هیچ وجه نمی بخشتت حتی بواسطه معصومین
۴ . کورش واقعا وجود داشته و ساخته هیچ کشور و هیچ رژیمی نبوده و نیست فکر کنم شهر پارسه یا همون تخت جمشید هم نرفته باشی .

کورش

فقط و فقط خدا

درست پاسخ ده تا ناپدیدا نباشی

من هم دقیقا همین را میخواهم به شما بگویم. برو کمی تاریخ بخون. شما تاریخ نخوندی زیرا تعصب دارید. من این را مطمئنم که شما یک فرد عادی نیستید. قصد و نیتتان تفرقه اندازیه.
من هم مسلمانم ولی این اجازه را نمیدم که با تعصب کور کورانت بگی ای ایرانیان دست از وطن دوستی و افتخارات کهن خودتان بردارید. این ها هیچ ارتباطی به اسلام ندارد. پس لطفا کوروش و کهن دوستی را در مقابل اسلام قرار ندهید. زیرا خوب می دانم به چه چیزی ارتباط دارد.
همچنین دوستی را میشناسم که مرض سرطانش با ایمان قوی به اهورامزدا درمان شده است در حالی که ما مسلمانان همچنان در مساجد می خوابیم ولی خبری از شفا یافتن نمی شود.
چرا با تفرقه اندازی دین اسلامت را به خطر می اندازی؟ می خواهی به جهانیان ثابت کنی که مسلمانان وقتی از کسی خوششان نیاید او را نفرین می کنند؟ نادانی هم بد دردی است. گاهی از جیب بالا می رود و گاهی از فهم.

علیباز بختیاری

سلام انا قنی عزیز…یه سوال دارم تو با این افکارت مطمعنی شب اول قبر کسی بدادت میرسه….به عرضت برسونم پرونده اعمال فقط دست یزدانست وبس توچه میدانی که بندگان خدا چگونه میزیستند …..آیغ اگر زحمات بزرگان وپادشاهان نبود الان من وتو زیر کدوم پرچم افتخار میکردیم اصالتمون راازکه می پرسیدیم ….هرچند من فکر کنم تو ایرانی نیستی…..اگر شاهان ایران زمین نبودن شیعه درکدوم کشور عربی وجود داشت کدوم عرب میتونست امروز یا علی واولادش بگه ….تو علنان دوییت قنی بی

آریایی

دمت گرم کاکای بختیاری… 😂 منم بختیاری هستم… یه عده به من می‌گفتند بختیاری‌ها لر آریایی نیستند اما آزمایش دی‌ان‌ای که دادم زده ۹۹ درصد ایرانی و ۱ درصد قفقازی!! باورت میشه CIC ایرانیایی که مثل خودم بودن رو تو خوشه‌ی اروپایی‌ها دسته بندی کرده!! یعنی ما شدیداً آریایی هستیم و حتی به اروپایی‌ها خیلی نزدیکیم!! اگه کسی میخواد منو نژادپرست خطاب کنه، آزاده!! ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

گرشاسپ

بیمهٔ زرتشت، میترا، آناهیتا، اهورا. بنوش و به یاد آناهیتا. در پناه اهورا.

محمد

بابا تاریخ دان من داشتم متن بالارو میخوندم یجا نوشته بود ،ای زرتشت چون زمان سر رسد و گاه شود ، این دشمنان مانند بن درختی که به یک شب سرد زمستانی که برسد و به یک شب برگ بیفکند، تباه شوند.به یاری پروردگار.

S

دوست عزیز لطفا قسمت نظرات را ببند تا هر کسی که فقط تعصب داره نه تفکر و حس حقیقت و وطن پرستی،نیاد با حرفاش به ایران و ایرانی توهین کنه.
تمام سخنان زرتشت درست بوده و هست.

عاشق ایران زمین

دوباره میسازمت وطن،،،،اگر چ با خشت و جان خویش
ستون ب سقف تو میزنم،،،،اگر چ با استخوان خویش
بعضیها مثل کبک سرشون رو کردن زیر برف و هیچی رو ن میبینن و ن میشنون،،با این جماعت حرف زدن جز هدر دادن وقت هیچی نداره ولی مطمئنا روزی متوجه خواهند شد ک خیلی دیر شده و آنروز کاش در درگاه پروردگار بخشیده شوند چون بزرگترین نادانی رو مرتکب شدن و واژه مقدس انسانیت رو ب نفع منافع خودشون فروختن.
هرذره از جانم فدای ذره ذره از خاک ایرانم

بنده خدا

سخن وری بیش و به کار بستن سخن اندک است

به کار بیانداز سخنانت مرد ایرانی

گرازه

کفتارها از این سخن وریها سودها به جیب زدند و قدرتها به کف آوردند و بواسطه الگوی ابتدایی عقلشان و عاشق قدرت و ثروت بودن بهیچوجه حاضر به ازدست دادنش نیستند

شیعه

مسلمانان باید پیشرفت کنند ومحتاج کسی نباشند شیعه نهراسد دین ما تحت لوای علم عباس است بنده یک عربم ولی فاشیست نیستم نیاکان جنگجویی دارم ولی افتخارم ذولفقار است درسوارکاری واسب مشهوریم ولی چیزی بهترازذولجناح سراغ ندارم درس میخوانم وافتخارات تاریخی من تاریخ اهل بیت است برای ابادانی شیعه وزمینه سازی ظهور امام زمان تلاش میکنم نباید اینطور باشیم که اگر شخصیتی ازقدیم باشد اوراستایش کنیم که اتش پرست یا بی دین یاروم یاعرب یافارس یاچینی یا اجانب باشند زیرا افتخار ما تشیع وعلممان وامام زمانمان است

امیر حسین

زمانی که میرسه نقل شده پیامبر مسیحیان عیسی مسیح و حضرت مهدی و حضرت خضر از رهبران جنگ هستند
در مقابل انها دجالی مبارزه میکند از نسل یزید و معاویه و ابوسفیان
در حال حاضر سه تا دجال خردسال وجود دارد

شما منتظر باش

شما منتظر همین داستان هایی که تو ذهنت خوندن و هیپنوتیزم روانی شدی باش تا مرگت فرا برسد. خوش خیالی تو به زندگی ما لطمه ای نمیزند. به قول بعضیا شما تو جاده حقیقت نباشی هم زندگی ادامه پیدا میکنه.

....

اتش نماد روشنایی وپاکی بوده دوست عزیز

آریا

چقدر از دین پاک زرتشت میدونی؟

سیدمهدی

به نظرمفسربزرگ المیزان علامه طباطبایی منظور از ذی القرنین که درقرآن آمده وازاوبه بزرگی وحکمت یادشده جناب کورش بوده

aryan

چه ربطی به حرف داشت؟ صحبت سره اینه که آخری از چه تیره و تباریه. بسه هر چی گذشته رو دستمالی کردین.

چی میگه

حالا ما باید دست بزنیم؟ حقیقت مثه روزو تکرار کردن هنره؟ ایشون بعدش چی گفتن؟ نفرمودن حرام است؟ این متن کجاش به کورش ربط داره؟

Ali

کمبوجیه پسر کورش با دو خواهرش رکسانا و اتوسا ازدواج کرد و کوروش با خاله اش ازدواج کرد چرا سعی می کنید کوروش روتا مقام پیامبری ببرید در حالی که تو کتیبه ها ثبت شده ازدواج با محارم در کورش و فرزنداش

آریایی

اصلاً گیریم کوروش با محارم خودش ازدواج کرد (که محاله!!!) دلش خواست… افتخار میکنیم… شما چرا ناراحت میشین؟! تو یه آدم متوهم بی‌ادب هستی… اگه خیال میکنی یا حرفات چیزی از تمدن آریایی کم میشه، باید بگم: شتر در خواب بیند پنبه دانه!!

محمد

سلام به همه عزیزان ایران زمین.همه ادیان برای هدایت بشر امده اند تا انسان را از جهل و تاریکی به سوی روشنای رهنمود کنند و ادیان الهی نسبت به زمان و درک مردم ان برهه توسط خداوند باریتعال بر ما نازل شد تا ما را برای زندگی بهتر و رسیدن به کمال یاری نمایند هر دینی که بر ما نازل شد در ایین ان بشارت به دین بعدی داده شده تا با نازل شدن ایین بعدی انسان ان را بپذیرد چون مکمل دین قبلی خود بوده است به طور مثال پس از ایین بودا و زرتشت و ایین دیگری که از اگاهی این حقیر فراتر است خداوند متعال دین یهود را بر ما نازل نمود و در ان به مسحیت و سپس اسلام بشارت داد و خواست ان را بپذیریم .حال عزیزان همه ادیان عزیز هستند اما نه برای پیروی احکام ان زیرا ادیان در طول هم نسبت به درک و فهم مردم زمان خود امده نه در عرض که هر کدام را خواستیم انتخاب کنیم متاسفانه بعضی دوست ندارن این مطلب را قبول کنند و بدان عمل نشده پس عزیزان گناه متظاهر ین به دینداری را به حساب دین نگذارید.یا به عبارت دیگر ادیان خداوند متعال به خودی خود ندارد عیبی هر عیبی هست از دینداری ماست

کجایی

در باور زرتشتیان و مصلمانان اهریمنان نیز دین و تبار دارند و یادگیری ستیزه با آنان کمال شما را آشکار میکنه.

رامین

با عرض سلام خدمت همه ایران دوستان عزیز یه سوالی میخوام از همه بپرسم اگه منجی امروز کمک بخواد چند نفر حاضرین از تمام جان خودتون و عزیزانتون بگذرینو بهش کمک کنین چون دراین راه خونها ریخته خواهد شد نشانها به ما میگن روز موعود نزدیکه

setareh

به ب درود فراوان بر روان پاک زرتشت بزرگ وهمه ی نیاکان بزرگ گذشته ی ایران زمین

دکمه بازگشت به بالا