Home زرتشت پاک پیشگویی های زرتشت از آینده ایران

پیشگویی های زرتشت از آینده ایران

زرتشت بزرگ
زرتشت بزرگ

در گاتها از قول جناب زرتشت آمده است:ای اورمزد،این هر دو را از تو می پرسم:آنچه که تا کنون روی داده است و آنچه که پس از این روی خواهد داد…..

و در بند ۲۶ هرمزد یشت،اهورمزدا به زرتشت می گوید:…ای زرتشت پارسا،به میانجی خرد و دانش من،دریاب که سر انجام زندگی و زندگانی آینده چگونه است؟

در کتاب
دینکرد،یکی از معجزات زرتشت،پیشگویی او دربارهء دین پذیری گشتاسپ و نبردهایش با ارجاسپ می باشد.که البته از آن حضرت پیشگوییهای زیادی نقل شده که از آنجمله اعلام دقیق زایش عیسی مسیح و محل تولد اوست که به دلیل اطالهء کلام از نقل آنها میگذریم….

اما شاید یکی از جالبترین مکاشفات زرتشت،پیشگویی ۱۵۰۰ سال آخر گیتی و به قول معروف علائم آخرالزمان می باشد که با استفاده از معتبر ترین منابع،برخی از آنها را که دارای پیوستگی و معنای روشنتری می باشند را در اینجا برای شما می آورم و از نقل آن قسمتهایی که دارای گسستگی و یا به اصطلاح ریختگی تاریخی بوده اند و یا معنای آن برای ما واضح نبوده است،و یا نقل آنها باعث کج فهمی و یا دل آزردگی دوستان از سایر ادیان می باشد،خودداری نموده ام:

*چون این گیتی به پایان خویش نزدیک آید،صدهزار و ده هزار و هزار…. از تخمهء خشم به هستی رسند.

*آن بد تخمان که به ایرانشهر (سرزمین ایران)برسند،از بدترین تبار و بی هنر ترین آفریدگان باشند….دارای پرچمی افراشته و زینهای مرکبشان سیاه رنگ باشد،چهره هاشان آفتاب سوخته و مویی ژولیده بر سر و صورت دارند….از پست ترین نژاد و از فرزندان زویش باشند که چون نیک بنگری آنان را تخمه و جد و بن پیدا نیست.

*آنان به جادوگری و وعده های دروغین به سرزمینهای ایران که من ،اورمزد،آفریدم بتازند و بسیار دیها که ویران کنند و چاهها که بخشکانند و دانشمندان که کشتار کنند و بسیار کتابها که بسوزانند و لوحها که بر آب ریزند و آتشها که خاموش کنند و بر این کارشان نیز تا ابد مفتخر باشند…..

*آنگاه بس چیزها را که سوزند و آلایند و خانه از خانه داران بگیرند و ده از دهگانان،آبادی و بزرگی و بزرگزادگی و راستی در دین و پیمان و زنهار و شادی و همگی آفرینش من،اورمزد که دادم بگیرند…..و این دین ویژهء مزدیسنان و آتش بهرام که به داد بر پا شده است،همه را بگیرند و به نیستی رسانند و زنگیان و آوارگان صحرا نشین پدید آیند.

*….. و آن روستای بزرگ شهر و آن شهر بزرگ ده و آن ده بزرگ دودمانی شود و از آن دودمان بزرگ،جز استخوانی نماند……بازی و شوخی از دل کودکان و جوانان برود و پیران را حرمت نباشد و از دلشان رامش بر نیاید…… ای زرتشت این ژولیده مویان را عهد نباشد و بسیار فریفتار باشند،چرا که آنچه را گویند،نکنند و بدترین عهد دارند،چرا که آنچه را نگویند کنند.ایشان را پایداری در دین و گفتار نیست و از آفریدگار زینهار ندارند و بر گفتار خویش،استوار نیستند.

* …. و اندر آن بدترین هنگام،همه مردن را فریفتار باشند و بد یکدیگر خواهند و مهرورزی بزرگ دگر گونه باشد……. و آزرم و دلبستگی و روان دوستی از این جهان بشود…..مهر پدر از دل پسر و برادر از برادر برود و داماد از پدر زن روی بگرداند و خواهش مادر از دختر جدا و دگرگونه باشد….. و رستنیها و دار و درخت بکاهد،اگر کسی یکصد می ستاند،نود بکاهد و ده بیفزاید و آنکه بیفزاید،گوارا و خوشمزه نباشد…..میوه تخم ندهد و دانه ها از هشت،ده بکاهد و دو بیفزاید و آنکه بیفزاید،رسیده نباشد.

* و در آن بدترین هنگام،آن بد تباران،مرغی را گرامیتر بدارند تا مردم یگانه پرست و دیندار ایران زمین را…..آن بد نهادان،تخمهء خویش را گرامی دارند و آنان که از تخمهء پارسیانند را پست شمارند.

* ای زرتشت،چون این گیتی به تنگ آید و پیدایش سوشیانت،نزدیک آید،روز و ماه و سال کوتاه تر شود و روز و شب بکاهد و خورشید راست تر و نهفته تر گردد……آنان مرده ها را چال کنند و مردگان را بگسترانند.

*….. و اندر آن روزگار سخت،ای سپیتامان زرتشت،آن پست ترین بندگان به فرمانروایی سرزمینهای ایران فراز آیند…..بهدینان که کستی به میان دارند،پس از آن پاکی نگهداشتن نتوانند…. و آنقدر پارسایان بکاهند که دیگر مردمان سرزمین ایران روزهای مقدس را نشناسند و هر پارسی زبانی،روزهای آن دیوان ژولیده موی را بشناسد…….عبادت به روش خویش را بیاموزند و بیاموزانند و کمتر کسی نیایش بهدینی را بداند،آنقدر که اگر مردی پارسا،در آن روزگار بد،شعلهء آتشی را به روش صحیح بیفروزد،بهرهء آن مانند کسی است که در این روزگار تو،صد سال به نیایش آمده باشد…….گفتار پاکان و بخردان و راست دینان را انگیزش(شورش) و کفر بدارند و گفتار خردان و بدکاران و دلقکان را نیکو و گرامی و باور بدارند.

* …. هم در آن بدترین ایام،این بد نهادان،دختران پادشاهان و بزرگان ایران زمین را به زنی گیرند و برده داری و غلامی که در این سرزمین هرگز نبوده،رواج دهند و انسانی ،که آفریدهء من است به انسانی دیگر به بهای پول میفروشند….با آن بهایی که بابت زنان برده (کنیزان)می پردازند با آنان مانند حیوانات همخوابه می شوند و بدان کار نیز مباهات می ورزند و فرزندان حاصل را نیز به فرزندی می دارند…….

* و از گناهانی که مردمان کنند،از پنج گناه سه گنه را پیشوایان دین و دو دیگر را مردمان و پیروان آنان مرتکب گردند و نیکان را دشمن باشند و عبادتی را که خود بپذیرند،انجام ندهند و از دوزخ بیم ندارند…..

* و ابر کامکار و باد تندرو به هنگام و زمان خویش باران نشایند کرد…..گرمای طاقت فرسا در زمستان و سرما و بوران در تابستان صورت پذیرد…… و از این جهت بر و تخمهء گیاهان و رستنی ها ضایع گشته و بسوزد……باران به وقت خویش نبارد،الا آنکه باعث آلایش زمین شود و با خود موجودات اهریمنی بیاورد….و آب جویباران و رودخانه ها بکاهد و آنرا افزایشی نباشد،الا آنکه با خود ویرانی بیاورد….و ستور و گاو و گوسفند کمتر بزایند و آنچه که زایند،کوچکتر بزایند و بی هنرتر زایند و بار کم ستانند و موی کمتر و پوست تنگتر آید و شیر نیفزاید و چربی کم دهند…..

* …. و جشن و رسم پیشینیان،جای جای کنند و آن نیز که کنند بسیار سست باشد و بدان اعتقادی ندارند…..

* سپندارمذ زمین(فرشتهء موکل بر زمین)دهان بگشاید و آنچه از آهن و سیم و زر و قلع و گوهر، در دل داشته باشد به پایان دهد…. پادشاهی ایران به غیر ایرانیان برسد و فرمانروایان ایرانی نیز دل در گرو آن دیوان ژولیده موی دارند… و …… پادشاهی از ایشان،چرمین کمران و تازیان و ارومیان به ایشان رسد.آنان چنان فرمانروایی بد کنند که اگر پارسی مرد پارسایی را بکشند در نظرشان به مانند کشتن مگسی باشد….

* و بسا نابکاریها چون غلامبارگی و نزدیکی با زنان بی نماز کنند و آنرا رواج دارند و هوا پرستی و کارهای زشت بسیار کنند و دروغ بسیار گویند و ناراستی چنان با راستی در آمیزد که جدا کردنشان و تشخیص،نا ممکن می نماید…….پس ای زرتشت اینها را بر آفریدگان من برخوان و در زند و پازند بنگار تا جمله پارسایان بدانند که بر ایرانشهر چه خواهد گذشت……تا آنان نیز این،بر جهانیان فراز دارند،که روز معاد در پی این روزها خواهد آمد……. ای سپیتامان زرتشت….. به تو نیز این گویم:کسی که به آن هنگام تن خواهد،رستگاری روان نتواند،چه تن فربه و روان گرسنه و نزار به دوزخ خواهد رفت،آنکس که روان خواهد،تنش گرسنه و نزار به گیتی شکسته و درویش است،و روانش فربه به بهشت خواهد بودن….

* آنگاه زلزله بسیار گردد و زمین در بیشتر جاهای ایرانشهر بجنبد……پنج زلزله خونین به فاصلهء نزدیک به ده سال از یکدیگر فراز آیند و هر یک بسیار کسان بکشند و بسیار دیها ویرانه سازند….در زلزلهء دوم موعود ما زاییده شود…..پدرش از نژاد کیان باشد و به یاری هوشیدر به هندوستان بشود(هندوستان در حال حاضر دومین و شاید مهمترین مرکز و پایگاه زرتشتیان جهان باشد،در زمان زرتشت و پیش گویی او هیچ بهدینی در هندوستان زندگی نمی کرده و پس از حملهء اعراب مسلمان،گروهی از زرتشتیان ایران به هندوستان مهاجرت کرده اند)این مولود در ۳۰ سالگی به گفتگوی با من برسد……. و در آن شب که او به دنیا بیاید نشانی به جهان برسد….. و ستارگان بر زمین ببارند و ستاره ای رهوار بر آسمان پدید آید و مردمان آنرا به چشم ببینند…… و در همان شب،پدر او بمیرد و او را بانوان شاهی (اصیل)بپرورند…..چون ستارهء مشتری به اوج بلندی برسد و ناهید را فرو افکند،لشکری بیشمار گرد آیند تا موعود را به پادشاهی برسانند….جوانان بسیار از سرزمین پارس دوباره به سوی آیین نیاکان خویش متوجه گردند و بسیاری از آنان به همین جرم کشته و لهیده گردند….و در کنار رودخانهء اروند سه نبرد و کارزار اتفاق افتد و ماهیان این آب بسیار سیر گردند از گوشت آدمیان….. و این نبرد به دشت نهاوند رسد….و آب دریای پارس از خون سرخگونه شود……

* ای زرتشت چون زمان سر رسد و گاه شود ، این دشمنان مانند بن درختی که به یک شب سرد زمستانی که برسد و به یک شب برگ بیفکند، تباه شوند.

* پس او به مشورت با من برسد و …… چون از مشورت باز آید به خورشید بانگ مند که بایست و خورشید برای ده روز از تابیدن باز ایستد و جمله آفریدگان ببینند که خورشید باز ایستاده است…..سپس هوشیدر بانگ کند که ای پسر زرتشت،ای راست دین دین راست دار به خورشید فرمان ده که برود و او این می کند و خورشید به تابش بیاید…. و جمله مردم این بشنوند و این ببینند…

* سپس به سوشیانت،موعود من،فرمان دهم که :دوباره تاج و تخت پادشاهی بیارای و دوباره دین مزدا را ویژه ساز…..و سپس سوشیانت دوباره آفرینش را دوباره پاک سازد و…..به یاری من دوباره دروغ و بنیان بدیها را برکند.

  • دانستنیهای سلسله ی هخامنشیان

    وسعت شاهنشاهی هخامنشی درفش هخامنشیان تاریخچه قوم پارس (هخامنشیان) پارسيان از جمله اقوام اي…
  • اسطوره های هر ملت

    دین یا استوره های هیچ ملتی را نميتوان جدا از بافت تاریخی آن دریافت . بنابراین لازم است برا…
  • آتش در ایران و عهد هخامنشيان

    آتش علاوه بر نقش مذهبي خود در ايران باستان، كاربردهاي ديگري هم داشته است نقش مذهبي آتش در …
Load More Related Articles

132
دیدگاه بگذارید

avatar
46 موضوع دیدگاه
86 موضوع پاسخ
0 Seguidores
 
بیشترین پاسخ واکنش نشان داد
پرطرفدارترین نظر
106 نویسنده دیدگاه
حمیدMoh3en81Mhشهرامفرزند کوروشسپهر نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
به من اطلاع بده
Amin
مهمان
Amin

من ادم با دینی نیستم ولی جای فکر داره چطور زردتشت پیغمبر خداست حرفش درست بد محمد نبوده حداقل قبول کنیم که همه پیغمبرا گفتن یه اخریه میاد همه کتابای دینی هم اگه دقت کنی ادرس محمدو دادن تو با عرب بودنش چکار داری با خداش باش هرچند که ایرانو تو زمان عثمان فتح کردنو همه میدونن امامارو کنار زدنو این فتوحات اسلامی نبود التماس تفکر با خدا نجنگیم حرفم همینه زردتشتو محمد هردوتاش پیغمبر یه خدا بودن ن ده تا خدا جهل تا کجا اخه

Ali
مهمان
Ali

قوم مغول منظورشه

Vahid
مهمان
Vahid

چرا کامل نذاشتی حداقل بگو متن کاملشو کجا گیر بیاریم؟

Farzadilkhani
مهمان
Farzadilkhani

سلام
مطالب جالبه بود
تشكر ولي سوْال داشتم.
١- سند اين مطالب كجاست؟
٢- اين مطالب رو علماي زرتشت تأييد مَي كنند؟

شمشاد امیری خراسانی
مدیر

سند مطلب در خود مطلب موجود است لطفا مطالعه بفرمایید .

Amir
مهمان
Amir

من بسیار تحقیق کردم درباره این سخنان اینکه دوباره زرتشت ب ایران بر میگرده یا نع رو نمیدونم ولی میدونم که یک جنگی بسیار شبیه به اخر روخ میده ک دوباره حکومتی بر پا میشه به اسم پارسی (ایران) خدا برای هر سرزمینی (قومی )خدایی را فرستاد و داخل قرآن هم گفته شده ک برای هر قومی پیامبری فرستادیم تا مردمان ان قوم از اون پیروی کنن و دین و پیامبر تمام ایرانی های و پارسی زبان ها زرتشت و دین است من نمیگم اسلام بد اتفاقا اسلام بسیار خوبه ولی هر قومی با دین خودش کامل میشه و ایران… ادامه مطلب »

امید
مهمان
امید

اسلام برای همه فرستاده شده

سورنا
مهمان
سورنا

من هردینی که تشویق به گرفتن جان برای خدا کنه دروغ میدانم .جان گرفتن شایسته همو ست که جان بخشیده است

ایرانی
مهمان
ایرانی

برای همه فرستاده شده اونم با زور شمشیر مگه نه! باید همه باورهاشون رو به خدا کنار بزارن و به گفته های کسانی باور کنن که از انسانیت بویی نبرده اند …
باید مسلمان شد، ماند و همین برای سعادت دنیا کافی است… با شمشیر به ایرانیان تحمیل شد و…

آلاء زندگي
مهمان
آلاء زندگي

سلام خسته نباشيد اينهمه نظر دادين🤔
من چيز خاصي نميدونم مسلمانم و شيعه و فارس و البته ايراني همه ما انسانيم چرا يه جاهايي يادمون ميره و هي بحث مذهبو دينو قبيله و… رو ميكنيم و كوروش واقعا غني ترين تمدن ايرانيو براي ما بجا گذاشته اگه كسي بخواد بهش برچسب بد بزنه واقعا واسه ش متاسفم

داریوش هخامنش
مهمان
داریوش هخامنش

درود فراوا, به روان کوروش دادگر

Kaaveh
مهمان
Kaaveh

درود ب همه پارسیان نیک اندیش. اون کسایی که میان حرف بی خرد میزنن بدون هیچ مطالعه ای ن تحقیقی خواهش میکنم نظر ندید و با این افکار پوسیده و پوچتون ب ایرانیان توهین نکنید سپاس.

اشکان
مهمان
اشکان

ما پیش ازاسلام بزرگترین مهد علم وتمدن بودیم این افرادیکه میان ومی گن ایرانیان خط وکتاب نداشتند دارند یاوه مطلق می گن اولین تمدن ارتا اریاییها اولین خط جهان وبهترینو دران هنگامه داشتند چون خطشون برخلاف مصروغیره..که سمبلیک بوده خطی لاینربوده که نمونه اش درجیرفت یافت شده بعدش خط میخی و..تا خط مانوی که از روش خط عربی ساخته شدمادر همه زبانهایم زبان پارسی جیرفتی بوده که یکی از دست نخورده ترین نمونه آن زبان انگلیسی است همچنین زبان عربی رو ازروی جیرفتی ساختند یک دلیلش اینه که عربی زبان مشتق وپارسی جامد است این کاهنان بابلی بودند که برای… ادامه مطلب »

سپهر
مهمان
سپهر

چرا میگی سوزوندند؟ اصل قضیه آفرینشو شما نمیدونی. قرار بوده سوخته بشه پس نسخ اصلی تا روز معلوم از دید همه پنهان گشت.

شهرام
مهمان
شهرام

🤣🤣🤣🤣عربی رو از رو فارسی ساختن

حمید
مهمان
حمید

خوب با دلیل گفت . مشتق یعنی اینکه جایگاه ثابتی نداره یعنی وابسته به یک جایگاه جامد یا ثابت هستش و اگر بری به بنیان زبان ایران قدیم بری میبینی که زبان پارسی قدیمی ترین زبانیه که تا حالا بوده و فقط در طول زمان گویشش تغییر کرده و حالا بعدها در طول تاریخ با جنگها و حملات . … با زبان های دیگر که عربی یکی از اوناست( که برگرفته از پارسی ) که بر میگرده به همون چیزی که دوستمون توضیح داد ترکیب شده و الان من شاید نصف جملاتی رو که زدم به عربی باشه.

man
مهمان
man

چه باحال. اینا که همش داره اتفاق میافته خشکسالی زلزله گناه پیشوایان…..

هوشیار
مهمان
هوشیار

در زمان فتح اسلامی ایران و سقوط ساسانیان
اگر مسلمان کردن ایرانیان با اجبار بود و بر آنان ظلم می شد، چرا اعراب زبان خود را بر ایرانیان تحمیل نکردند و انان را از نظر فرهنگی آزاد گذاشتند، چرا اعراب ایرانیان را از عید نوروز و چهارشنبه سوری و غیره منع نکردند؟

امیدوار
مهمان
امیدوار

بد نیست کمی تحقیق کنید تا بفهمید که در واقعیت چه اتفاقی افتاده بود و سعی کنید از این به بعد کمتر نادانسته سخن بگویید.

الهه
مهمان
الهه

تا قرن ۳ و ۴ هجری تمام کتابهای موجود به زبان عربی هست و زبان رسمی کشور زبان عربی بوده. تمام هنرهایی که در دوران اسلامی اعم از اموی ، عباسی و حتی سلجوقی در ایران وجود داشته چه در گذشته و چه در حال حاضر ( موزه لوور پاریس) به هنرهای اسلامی میشناسند نه هنر ایرانی. و یکی از دلایلی که کم کم زبان پارسی جای زبان عربی را گرفت حکومت سامانیان بود که به شاعرانی مثل رودکی اجازه داده شد اشعارشان را به زبان فارسی دری بنویسند. و در ادامه فردوسی با نوشتن کتاب شاهنامه ادامه رو گسترش… ادامه مطلب »

پیمان
مهمان
پیمان

پیوستن به بحث و گفتگو

مسعود
مهمان
مسعود

سلام جناب هوشيار
شما اگر كتاب دوقرن سكوت دكتر زرين كوب رو بخونيد متوجه ميشى كه به مدت ٢٠٠ سال ايرانيان حق صحبت كردن به زبان مادرى رو نداشتن وبايد به زبان عربى حرف ميزدند وفردوسى بزرگ زبان پارسى رو زنده كرد

بابک
مهمان
بابک

منظورش از دوقرن سکوت، عدم شورش است تا بابک و مازیار و ابومسلم خراسانی تا یعقوب لیث که شورشها با اینها آغازشد و پا گرفت. یکی از ایرانیان درباری با خوش رقصی حساب و کتاب دیوانی را به عربی ترجمه نمود و بنیاد ایرانیها و فارسی دیوانخانه را بخشکاند. همچنانکه بعضیها در این دوره می کنند.

Iran 19
مهمان
Iran 19

بسی رنج بردم دراین سال سی عجم زنده کردم در این پارسی.پروفسور بدون اگاهی سخن نگ

یوسف
مهمان
یوسف

بهتره تحقیق کنید چرا اعراب به ایرانی ها می گفتن عجم چون زبان پارسی را جرم می داشتند و کسی که پارسی صحبت میکرد مجازات میکردن به همین سبب پارسیان هیچ سخن نمی گفتند و اعراب عجم به معنی لال خطابشان میکردند

یکی
مهمان
یکی

در عوضش خیلی بیشتر از دوتا جشن چارشنبه سوری و نوروز ،ماها جشن داشتیم مثل اسفندگان.کی یادشه؟تو؟

Mahdi
مهمان
Mahdi

😐😐😐یا خدا حاجی داری چی میگی؟
کی میگه تحمیل نکردن؟
من که در سواد دبیرستانی دارم فقد و تازه رشتمم انسانی نبوده و کتاب تاریخ درست نداشتم
اینو میدونم دیه
زبان عربی داشت همه گیر میشد به لطف شاهنامه و اندیشمندان بزرگ بود که فارسی هنوز هست
ولی چه فایده که هست تو هر متنی بیشتر ۸۰ درصد کلماتش عربیه
اعراب که به ایران حمله کردن ۴تا کتاب تاریخ راهنمایی بخون توش هست
خونه نداشتن که چادررنشین بودن
خونه ها رو خراب میکردن از چوبی روی خونه ها بوده برا چادر که میزدن استفادع میکردن
و…

محمد امین
مهمان
محمد امین

رادمان یا یعقوب لیث صفاری تی جنگ هایی که با اعراب داشت و فتح مناطق زیادی از ایران تونست دوباره زبان فارسی رو به همه برگردونه و یک آزاده و قهرمان بردگی برای ما بشه ولی الان مقبرش یه خرابس یه کم تحقیق کنید این ها آزاده های واقعی ايرانن

Amir
مهمان
Amir

اگه اعراب 400 سال دیگه به ایران حکومت می کردن توالان به جای فارسی داشتی عربی می نوشتی نمونش مصری ها قبلا عربی حرف نمی زدن در مقابلش اسپانیایی ها که عربی حرف نمی زنن همش بستگی به مقدار زمان داره

حسن
مهمان
حسن

سلام ببینید اگه زرتشت پیامبر بوده مال زمان خودش خوب بوده بعد از آن پیامبر ،پیامبران کامل کننده دین آمدن که یکی از بزرگترینهاش مسیح یا حضرت عیسی که حتی کاملا دینشون رو تحریف کردن طبق آیات قران« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ . ـــــــ ما قرآن را نازل كرديم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنيم‏»(الحجر: 9) بنا بر این ، در جهان امروز تنها کتاب آسمانی بدون تحریفی که در دست بشر است قرآن کریم است. لذا بر همگان لازم است که از آن تبعیّت نمایند. 2. شکّی در این نیست که خطوط کلّی تمام کتابهای… ادامه مطلب »

ایرانی
مهمان
ایرانی

در همان قران شما که مجهول هست!! سوره ابراهیم نوشته هر رسول اوردیم از همان قوم بود چرا محمد مال تو ایرانی شد ؟

جالبه
مهمان
جالبه

استاد اون املی هست نه عاملی ببخشیدا…

Moh3en81Mh
مهمان
Moh3en81Mh

از کجا معلوم همون آیه ای که شما ابتدای نظرتون آوردی تحریف نشده باشه😕

علی
مهمان
علی

سلام مقاله و تعدادی از نظرات دوستان را خواندم. فکر می کنم بد نیست چند مطلب رو عرض کنم. 1- مطالعه تاریخ و استنتاج از آنچه تاریخ نگاران نوشته اند کار ساده ای نیست چرا که هزاران راوی با نگاه و دیدگاه خودشان و گاهی وقت با اهداف مشخصی تاریخ را نوشته و آن را کم و زیاد کرده اند. پس ارجاع دوستان به متون تاریخی و آن هم تاریخ چند هزار سال گذشته ، کار تقریبا بیهوده ای است. 2- اتفاقات امروز را مرور کنید و با وجود اینهمه فیلم و عکس و سند، ببینید چگونه واقعیت ها تحریف… ادامه مطلب »

هوشنگ
مهمان
هوشنگ

عیسی و موسی عرب بودند؟!! نخیر عزیزم یهودی و عبرانی بودند.این داستان را از کی شنیده‌ای!

Amin
مهمان
Amin

عبرانی بودند از نسل اسحاق پسر ابراهیم و محمد از نسل اسماعیل پسر ابراهیم جد همشون یه نفر کد خدا تو اگه اونارو بهتر میدونی یهودی شو یهودی صفت

یوسف
مهمان
یوسف

بهتره اطلاعاتت رو تکمیل کنی و بهتره بدونی که سرزمین های اورشلیم (فلسطین)بعد از اسلام و حکمومت اعراب عرب شدن
در ضمن خود پیامبر دین اسلام هم عرب نبوده( در رواتی حذف شده از پیامر امده من عرب نیستم ولی عرب از من است)و بعد از تحقیقات معلوم شده قبیله ی قریش که قبیله ی پیامبر اسلام بده از نسل ایرانیان بوده است

پارسی
مهمان
پارسی

حذف شده ؟یعنی چی؟کجاس الان مدرکش؟اگه حذف شده تو از کجا بلدی؟

Amin
مهمان
Amin

فقط تو بیا سند تاریخیتو که قریش ایرانیه به من نشون بده من برات تا اخر عمر سوت بلبلی میزنم شجره محمد ع کاملا مشخصه از نسل اسمایل پسر ابراهیم بود

ندا
مهمان
ندا

درود و عرض سلام . لطف کنید منبع دقیق مطالبی که از گاتاها نوشته اید بفرمایید . متشکرم

تهمینه
مهمان
تهمینه

سلام سایتتون یک اشکال داره. نظر هر کسی که تو حالت انتظار باشه برای همه مشخصه. من متوجه شدم یکی نظر ثبت کرده که مثل نظر من تایید نشده ولی تا حذفش کنید هر کسی می توانست آن را ببیند. یک مسئله دیگر هم این است که بنا بر دوستانی که نظراتشان در حالت انتظار بود، متوجه شدم خیلی از نظرات موافق زرتشت تایید نمی شوند ولی همگی نظرات مخالف آن تایید می شوند. فقط خواستم یک پیشنهادی دهم تا عدالت رعایت شود. هیچ نظر مخالف زرتشت و موضوعات سایت را هم تایید نکنید تا بلکه حق آن هایی که… ادامه مطلب »

شمشاد امیری خراسانی
مدیر

درود بانو نسخه اصلی سایت هفته آینده رونمایی میشه با ظاهری بسیار بهتر بقیه موارد اگر توهین به شخص یا قومی نباشد به خصوص اسلام و زرتشت و یا باعث فیلتر شدن مطلب نشود تایید می شود . معمولا در نقد اسلام دوستان گاهی واژه های به کار میبرند که سریعا باعث فیلتر شدن مطلب میشود و خارج از قوانین فیلترینگ و مجبوریم تایید نکنیم قوانین تایید دیدگاه ها به روز و در بخش ارسال دیدگاه ها قرار می گیرد . اگر شما هم پیشنهادی داشتید سپاسگزار شما می شوم مارا هم درحریان بگذارید در حال بررسی دیدگاه شما هستیم… ادامه مطلب »

نه ایرانیم نه عرب
مهمان
نه ایرانیم نه عرب

مردان همه منگند و اعراب همه کر – کر آن که نه بشنود و نه دریابد نه شهد آرد.
منگ آن که نژاد از پارس همی بس بردارد – ناکرده نه بیند خود نه بند آرد نه اصل شانسد.

pouya
مهمان
pouya

بدبخت تر و بیچاره تر از طرفداران کوروش و داریوش و امثالهم و… ندیدم هم میخوان خر میخوان هم خرما …چطور میشه پیغمبر و فرستاده خدا رو قبول نداشت اما خود خدا رو قبول داشت؟چرا فکر میکنید قرآن دروغ میگه؟ «قُلْ هَلْ نُنَبِّیُکُمْ بِالاْ َخْسَرِینَ اَعْمالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» مفهوم:زیان کارترین مردم کسانی هستند که فکر میکنند بهترین عمل را دارند اما در قیامت دستشان خالی است و وزنه شان سبک! دوست عزیزی که از کوروش و داریوش پیروی میکنی! خودم با خیلی هاشون برخورد کردم تنها اسم خدا رو… ادامه مطلب »

کیارش
مهمان
کیارش

درود دوست گرامی. شما هم انسانید و نظر خودتان را داده اید. 1- مفهوم حرف شما را که هم خر می خواهند هم خرما را متوجه نشده ام. 2- گفتید چطور میشود پیامبر و فرستاده خدا را قبول نداشت. ولی خدا را قبول داشت. این 2 مورد برای پاسخگویی کافیست. نخست: کوروش پیامبر و فرستاده خداست. مهم نیست که شما قبول داشته باشید یا نه زیرا اساس و پایه را نمی شود تغییر داد. دوم: قبول یا رد خدا ارتباطی به دین و باور ندارد زیرا کافیست به این اندیشید که جهانی به دست شخص، شی، خدای جاودان، خدایی که… ادامه مطلب »

درست پاسخ ده تا ناپدیدا نباشی
مهمان
درست پاسخ ده تا ناپدیدا نباشی

دوست عزیز آقای کیارش، ای کاش در پاسخ تان این را هم اضافه می کردید تا سو استفاده گران به هدف دیرینه شان که همان تفرقه اندازی بین زرتشتیان، مسلمانان و کوروش دوستان باشد نرسند. آقای pouya، من نمی دانم که هستی و آیا هدفت تفرقه اندازی و … هست یا نه که ظاهرا دوست خوبم کیارش از روی نا آگاهی پاسخ نادرستی به شما داده که موجب شده به هدفت برسی. ولی این را بدان، کوروش دوست بودن به معنای بی دین بودن و بی خدا بودن نیست. من مسلمانم ولی هر کسی قصد لکه دار کردن نام کوروش… ادامه مطلب »

ایلیا
مهمان
ایلیا

من مطمىنم شما اینجا در عذابید. باید کنار همزبان هایتان باشید. من یقین دارم که شما هم قران نخواندید. چطور بدون داشتن مرغ
تخم مرغ بوجود خواهد امد؟

Amin
مهمان
Amin

در قران به کورش به عنوان ذوالقرنین اشاره شده و تا زمان خشایار شاه هخامنشیان یکتا پرست بودند از اون تایم به بد یهودیت وارد حکومت هخامنشی میشه به واسطه وزیر یهودی مردخای و استر زن خشایار و از اونجا به بد اتفاقا هخامنشیان رو به زوال میرن این که میگن کنبوجیه سومم با خواهرش ازدواج کردعلتش یهودیا بودن که این کارو از مصر باستان از الاهه ایسیس و اوسریس الهام گرفته بودن و با خودشون به ایران اوردن و وارد دین زردتشت کردن

شهرام
مهمان
شهرام

دوست عزیز اینکه بگوئیم ما مسلمان و شیعه بهترینیم و دیگران برا آخرت دستشون خالیه فکر نمی کنید کمی غیر منطقی هستش اگر فکر کنیم بقیه انسانها چون مسلمان و شیعه نیستن پس پیش خدا جایگاهی ندارن اونوقت فکر نمی کنی سرخپوستهای آمریکایی خدا در حقشان ظلم کرده باشه که هیچ نماینده ای از مسلمونا نرفت مسلمان کنه اونا رو یا مردم چین ژاپن اسکیموها و خیلی از نقاط جهان که اصلا پیغمبری براشون ارسال نشد یا شاید اونا خیلی بهتر از ما بودن که نیازی به پیغمبر نداشتن یا اینکه منو شما خیلی داریم تعصبی برخورد می کنیم

فریدآریا
مهمان
فریدآریا

خودم باچشم خودم دیدم .قسم به همین خورشید میاد.

جالبه
مهمان
جالبه

شما چه چیزی را دیدید دوست عزیز؟؟

اسماعیل
مهمان
اسماعیل

درود بر زرتشت و کوروش و بزرگان ایران واینده ایران چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد. دریغ است که ایران به ویران شود .

میلاد
مهمان
میلاد

بسم الله الرحمن الرحیم سلام گفتار نیک و اندیشه نیک و پندار نیک از کوروش کبیره و اسلام و ائمه عزیزمون جز اخلاق از ما نمیخوان پس به همدیگه احترام بذارید و همدیگرو با صحبت های با منبع راهنمایی کنید با تشکر از سایت خوبتون و مطلب زیبا تون الهم عجل لولیک الفرج دعا کنید اقا بیاد همه ی مشکلاتمون از بی پولی تا گرفتن نمره از استاد خخخ حل میشه یا علی مدد در پناه حق الهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

دیگراندیش
مهمان
دیگراندیش

در اوستا بیش از یک دین وجود دارد و هسته دین زرتشت، نیایش ها و ستایش ها و گفتگوهای زرتشت با اهورا است. به نظر بخش هایی که در بالا آورده شده اند و دیدگاههای آخرالزمانی دارند ازروی مدل مسیحیت برداشته شده اند و دوره ایجاد فضای شگرفی توسط اولیا و نویسندگان دین مسیح بوده است. مبحث دین بحث هویت داشتن است نه کامل بودن یا نبودن. برای بازگشت به هویتم در برابر آتش مقدس ایمان آورده ام ولی پیامبران امروز من مجموعه ای از متفکران این عصر در هیأت شاعران، ادیبان و فیلسوفان نقد ادبی ایرانی و خارجی اند… ادامه مطلب »

فرزند کوروش
مهمان

مگر شما عرب هستید میتوانستید بجای بسم الله…بنویسید به نام خدا میتوانستید بجای کوروش کبیر بنویسید کوروش بزرگ میتوانسید پارسی سخت بگویید اما نگفتید چرا؟مگر زبانمان چش است

عباس
مهمان
عباس

باسلام خدمت هموطنان عزیزم.اولاپیامبر(ص)که درودخدابراوبادگفته من عرب ازماست ولی من عرب نیستم.کوروش هم ازپادشاهان بنام وهموطن مابود.ومن هم کوروشودوست دارم.ولی ای برادری که گفتی من اسم عرب نمیزارم داداش اولااسم مقدس ایمه اطهار(ع)افتخاریی که نصیب هرکس نمیشه ودومااینانماینده ای ازطرف خداهستندنه نماینده عرب.سومابقیه ثلاثه پاک پیامبر(ص)ازنسل امام حسین(ع)وحضرت شهربانوایرانی(ع)هستن پس بنگرامامان(ع)ازنسل بافرهنگ وطنم هستن نه عرب.پس درودبرامامان معصوم(ع)ومردم بافرهنگمون که نشان ازلیاقت این مرزوبوم میده.یاعلی یاحق

علیباز بختیاری
مهمان
علیباز بختیاری

خدا پدرنمردتو بیامرزه …باباامامان همه ازشیر ونژاد مادری ایرانی واریایی هستند ودرضمن نماینده آخرین پیغمبر خدا هستند وهیچ ربطی به قبیله یا قوم خاصی ندارند منجی عالم بشریتند….پس برای عاقبت خود نیازمند اوصیا هستیم

باستانی
مهمان
باستانی

« هر کس بزی در خانه دارد بکشد.»

Check Also

بگریز، دوستِ من، به تنهایی ات بگریز! چنین گفت زرتشت

بگریز، دوستِ من، به تنهایی ات بگریز! تو را از بانگِ بزرگ‌مردان کَر و از نیشِ خُردان زخمگین…