Home زرتشت پاک پیشگویی های زرتشت از آینده ایران

پیشگویی های زرتشت از آینده ایران

زرتشت بزرگ
زرتشت بزرگ

در گاتها از قول جناب زرتشت آمده است:ای اورمزد،این هر دو را از تو می پرسم:آنچه که تا کنون روی داده است و آنچه که پس از این روی خواهد داد…..

و در بند ۲۶ هرمزد یشت،اهورمزدا به زرتشت می گوید:…ای زرتشت پارسا،به میانجی خرد و دانش من،دریاب که سر انجام زندگی و زندگانی آینده چگونه است؟

در کتاب
دینکرد،یکی از معجزات زرتشت،پیشگویی او دربارهء دین پذیری گشتاسپ و نبردهایش با ارجاسپ می باشد.که البته از آن حضرت پیشگوییهای زیادی نقل شده که از آنجمله اعلام دقیق زایش عیسی مسیح و محل تولد اوست که به دلیل اطالهء کلام از نقل آنها میگذریم….

اما شاید یکی از جالبترین مکاشفات زرتشت،پیشگویی ۱۵۰۰ سال آخر گیتی و به قول معروف علائم آخرالزمان می باشد که با استفاده از معتبر ترین منابع،برخی از آنها را که دارای پیوستگی و معنای روشنتری می باشند را در اینجا برای شما می آورم و از نقل آن قسمتهایی که دارای گسستگی و یا به اصطلاح ریختگی تاریخی بوده اند و یا معنای آن برای ما واضح نبوده است،و یا نقل آنها باعث کج فهمی و یا دل آزردگی دوستان از سایر ادیان می باشد،خودداری نموده ام:

*چون این گیتی به پایان خویش نزدیک آید،صدهزار و ده هزار و هزار…. از تخمهء خشم به هستی رسند.

*آن بد تخمان که به ایرانشهر (سرزمین ایران)برسند،از بدترین تبار و بی هنر ترین آفریدگان باشند….دارای پرچمی افراشته و زینهای مرکبشان سیاه رنگ باشد،چهره هاشان آفتاب سوخته و مویی ژولیده بر سر و صورت دارند….از پست ترین نژاد و از فرزندان زویش باشند که چون نیک بنگری آنان را تخمه و جد و بن پیدا نیست.

*آنان به جادوگری و وعده های دروغین به سرزمینهای ایران که من ،اورمزد،آفریدم بتازند و بسیار دیها که ویران کنند و چاهها که بخشکانند و دانشمندان که کشتار کنند و بسیار کتابها که بسوزانند و لوحها که بر آب ریزند و آتشها که خاموش کنند و بر این کارشان نیز تا ابد مفتخر باشند…..

*آنگاه بس چیزها را که سوزند و آلایند و خانه از خانه داران بگیرند و ده از دهگانان،آبادی و بزرگی و بزرگزادگی و راستی در دین و پیمان و زنهار و شادی و همگی آفرینش من،اورمزد که دادم بگیرند…..و این دین ویژهء مزدیسنان و آتش بهرام که به داد بر پا شده است،همه را بگیرند و به نیستی رسانند و زنگیان و آوارگان صحرا نشین پدید آیند.

*….. و آن روستای بزرگ شهر و آن شهر بزرگ ده و آن ده بزرگ دودمانی شود و از آن دودمان بزرگ،جز استخوانی نماند……بازی و شوخی از دل کودکان و جوانان برود و پیران را حرمت نباشد و از دلشان رامش بر نیاید…… ای زرتشت این ژولیده مویان را عهد نباشد و بسیار فریفتار باشند،چرا که آنچه را گویند،نکنند و بدترین عهد دارند،چرا که آنچه را نگویند کنند.ایشان را پایداری در دین و گفتار نیست و از آفریدگار زینهار ندارند و بر گفتار خویش،استوار نیستند.

* …. و اندر آن بدترین هنگام،همه مردن را فریفتار باشند و بد یکدیگر خواهند و مهرورزی بزرگ دگر گونه باشد……. و آزرم و دلبستگی و روان دوستی از این جهان بشود…..مهر پدر از دل پسر و برادر از برادر برود و داماد از پدر زن روی بگرداند و خواهش مادر از دختر جدا و دگرگونه باشد….. و رستنیها و دار و درخت بکاهد،اگر کسی یکصد می ستاند،نود بکاهد و ده بیفزاید و آنکه بیفزاید،گوارا و خوشمزه نباشد…..میوه تخم ندهد و دانه ها از هشت،ده بکاهد و دو بیفزاید و آنکه بیفزاید،رسیده نباشد.

* و در آن بدترین هنگام،آن بد تباران،مرغی را گرامیتر بدارند تا مردم یگانه پرست و دیندار ایران زمین را…..آن بد نهادان،تخمهء خویش را گرامی دارند و آنان که از تخمهء پارسیانند را پست شمارند.

* ای زرتشت،چون این گیتی به تنگ آید و پیدایش سوشیانت،نزدیک آید،روز و ماه و سال کوتاه تر شود و روز و شب بکاهد و خورشید راست تر و نهفته تر گردد……آنان مرده ها را چال کنند و مردگان را بگسترانند.

*….. و اندر آن روزگار سخت،ای سپیتامان زرتشت،آن پست ترین بندگان به فرمانروایی سرزمینهای ایران فراز آیند…..بهدینان که کستی به میان دارند،پس از آن پاکی نگهداشتن نتوانند…. و آنقدر پارسایان بکاهند که دیگر مردمان سرزمین ایران روزهای مقدس را نشناسند و هر پارسی زبانی،روزهای آن دیوان ژولیده موی را بشناسد…….عبادت به روش خویش را بیاموزند و بیاموزانند و کمتر کسی نیایش بهدینی را بداند،آنقدر که اگر مردی پارسا،در آن روزگار بد،شعلهء آتشی را به روش صحیح بیفروزد،بهرهء آن مانند کسی است که در این روزگار تو،صد سال به نیایش آمده باشد…….گفتار پاکان و بخردان و راست دینان را انگیزش(شورش) و کفر بدارند و گفتار خردان و بدکاران و دلقکان را نیکو و گرامی و باور بدارند.

* …. هم در آن بدترین ایام،این بد نهادان،دختران پادشاهان و بزرگان ایران زمین را به زنی گیرند و برده داری و غلامی که در این سرزمین هرگز نبوده،رواج دهند و انسانی ،که آفریدهء من است به انسانی دیگر به بهای پول میفروشند….با آن بهایی که بابت زنان برده (کنیزان)می پردازند با آنان مانند حیوانات همخوابه می شوند و بدان کار نیز مباهات می ورزند و فرزندان حاصل را نیز به فرزندی می دارند…….

* و از گناهانی که مردمان کنند،از پنج گناه سه گنه را پیشوایان دین و دو دیگر را مردمان و پیروان آنان مرتکب گردند و نیکان را دشمن باشند و عبادتی را که خود بپذیرند،انجام ندهند و از دوزخ بیم ندارند…..

* و ابر کامکار و باد تندرو به هنگام و زمان خویش باران نشایند کرد…..گرمای طاقت فرسا در زمستان و سرما و بوران در تابستان صورت پذیرد…… و از این جهت بر و تخمهء گیاهان و رستنی ها ضایع گشته و بسوزد……باران به وقت خویش نبارد،الا آنکه باعث آلایش زمین شود و با خود موجودات اهریمنی بیاورد….و آب جویباران و رودخانه ها بکاهد و آنرا افزایشی نباشد،الا آنکه با خود ویرانی بیاورد….و ستور و گاو و گوسفند کمتر بزایند و آنچه که زایند،کوچکتر بزایند و بی هنرتر زایند و بار کم ستانند و موی کمتر و پوست تنگتر آید و شیر نیفزاید و چربی کم دهند…..

* …. و جشن و رسم پیشینیان،جای جای کنند و آن نیز که کنند بسیار سست باشد و بدان اعتقادی ندارند…..

* سپندارمذ زمین(فرشتهء موکل بر زمین)دهان بگشاید و آنچه از آهن و سیم و زر و قلع و گوهر، در دل داشته باشد به پایان دهد…. پادشاهی ایران به غیر ایرانیان برسد و فرمانروایان ایرانی نیز دل در گرو آن دیوان ژولیده موی دارند… و …… پادشاهی از ایشان،چرمین کمران و تازیان و ارومیان به ایشان رسد.آنان چنان فرمانروایی بد کنند که اگر پارسی مرد پارسایی را بکشند در نظرشان به مانند کشتن مگسی باشد….

* و بسا نابکاریها چون غلامبارگی و نزدیکی با زنان بی نماز کنند و آنرا رواج دارند و هوا پرستی و کارهای زشت بسیار کنند و دروغ بسیار گویند و ناراستی چنان با راستی در آمیزد که جدا کردنشان و تشخیص،نا ممکن می نماید…….پس ای زرتشت اینها را بر آفریدگان من برخوان و در زند و پازند بنگار تا جمله پارسایان بدانند که بر ایرانشهر چه خواهد گذشت……تا آنان نیز این،بر جهانیان فراز دارند،که روز معاد در پی این روزها خواهد آمد……. ای سپیتامان زرتشت….. به تو نیز این گویم:کسی که به آن هنگام تن خواهد،رستگاری روان نتواند،چه تن فربه و روان گرسنه و نزار به دوزخ خواهد رفت،آنکس که روان خواهد،تنش گرسنه و نزار به گیتی شکسته و درویش است،و روانش فربه به بهشت خواهد بودن….

* آنگاه زلزله بسیار گردد و زمین در بیشتر جاهای ایرانشهر بجنبد……پنج زلزله خونین به فاصلهء نزدیک به ده سال از یکدیگر فراز آیند و هر یک بسیار کسان بکشند و بسیار دیها ویرانه سازند….در زلزلهء دوم موعود ما زاییده شود…..پدرش از نژاد کیان باشد و به یاری هوشیدر به هندوستان بشود(هندوستان در حال حاضر دومین و شاید مهمترین مرکز و پایگاه زرتشتیان جهان باشد،در زمان زرتشت و پیش گویی او هیچ بهدینی در هندوستان زندگی نمی کرده و پس از حملهء اعراب مسلمان،گروهی از زرتشتیان ایران به هندوستان مهاجرت کرده اند)این مولود در ۳۰ سالگی به گفتگوی با من برسد……. و در آن شب که او به دنیا بیاید نشانی به جهان برسد….. و ستارگان بر زمین ببارند و ستاره ای رهوار بر آسمان پدید آید و مردمان آنرا به چشم ببینند…… و در همان شب،پدر او بمیرد و او را بانوان شاهی (اصیل)بپرورند…..چون ستارهء مشتری به اوج بلندی برسد و ناهید را فرو افکند،لشکری بیشمار گرد آیند تا موعود را به پادشاهی برسانند….جوانان بسیار از سرزمین پارس دوباره به سوی آیین نیاکان خویش متوجه گردند و بسیاری از آنان به همین جرم کشته و لهیده گردند….و در کنار رودخانهء اروند سه نبرد و کارزار اتفاق افتد و ماهیان این آب بسیار سیر گردند از گوشت آدمیان….. و این نبرد به دشت نهاوند رسد….و آب دریای پارس از خون سرخگونه شود……

* ای زرتشت چون زمان سر رسد و گاه شود ، این دشمنان مانند بن درختی که به یک شب سرد زمستانی که برسد و به یک شب برگ بیفکند، تباه شوند.

* پس او به مشورت با من برسد و …… چون از مشورت باز آید به خورشید بانگ مند که بایست و خورشید برای ده روز از تابیدن باز ایستد و جمله آفریدگان ببینند که خورشید باز ایستاده است…..سپس هوشیدر بانگ کند که ای پسر زرتشت،ای راست دین دین راست دار به خورشید فرمان ده که برود و او این می کند و خورشید به تابش بیاید…. و جمله مردم این بشنوند و این ببینند…

* سپس به سوشیانت،موعود من،فرمان دهم که :دوباره تاج و تخت پادشاهی بیارای و دوباره دین مزدا را ویژه ساز…..و سپس سوشیانت دوباره آفرینش را دوباره پاک سازد و…..به یاری من دوباره دروغ و بنیان بدیها را برکند.

  • دانستنیهای سلسله ی هخامنشیان

    وسعت شاهنشاهی هخامنشی درفش هخامنشیان تاریخچه قوم پارس (هخامنشیان) پارسيان از جمله اقوام اي…
  • اسطوره های هر ملت

    دین یا استوره های هیچ ملتی را نميتوان جدا از بافت تاریخی آن دریافت . بنابراین لازم است برا…
  • آتش در ایران و عهد هخامنشيان

    آتش علاوه بر نقش مذهبي خود در ايران باستان، كاربردهاي ديگري هم داشته است نقش مذهبي آتش در …
مشاهده محتوا بیشتر
ادامه مطلب شمشاد امیری خراسانی
بارگذاری بیشتر در زرتشت پاک
اشتراک در
اطلاع از
guest
172 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهدی

سلام و عرض ادب
اولن کجا شما سندی بر صحت این مطلب دارید
دومن کی خدا انقدر واضح و بی پرده سخن گفته
سومن اگر زرتشته سپنتا را یا مسیح مقدس و حضرت محمد را در اتاقی ۱۰ متری کنند چقدر فکر میکنید با هم درگیر شوند این مطلب خیلی تند و درشت در رابطه با بقیه ی ادیان گفته بود
مولوی میگه میگوید بورک میخواهد تتماج میخواهم حلوا میخوهم قلیه میخواهم حال اگر از یکی سیر شود بقیه را نمیخواهدپس دیدیم که ۱۰ و۱۰۰ نبود بلک یک بود آن هم گرسنگی و ادیان هم همینند. اصل خداست مگر نمی شود مسلمانی فهم بهتری از خدا داشته باشد نسبت به یک زردشتی یا بر عکس پس با چه دلیلی فخر میدهید میان ادیان

محمد

درود بزرگوار ، اگر در احادیث اهل بیت در باب ظهور مهدی موعود مطالعه کرده باشید قطعا متوجه صحت این مطالب میشدید ،

محمود

درود بر زرتشت پاک

ابراهم

با مهدی موافقم، اگرم صد در هزار این متن از کتب زرتشت باشه، مسلما حاصل ذهن نویسنده هم هست، متن مشخصا ناخالصی داره. عقاید خودتونو راحت بگید، نچسبونید به دین پاک زرتشت

یوسف

پس چرا مهدی موعود رو قبول میکنی در ایین کلیسا ک میگن مسیح میاد مسلموناهم ک میگن مهدی میاد زرتشت هام ک میگن کیان میاد اینها به روش و تفکر خودشون اسم میگزارند بنظر من یک نفر در اینده قیام میکنه و ریشه ی این کفر رو میکنه که زرتشتیا بهش میگن کیان مسیحیا میگن مسیح و مسلمونا بهش میگن مهدی ولی بنظر من ینفر هست که هیچکودوم ازین ها نیست و برگزیدست برای ریشه کندن کفر

علی

یکنفر قیامکننده اصلی هست وهمه اینها هم همراهش هستن.. تازه غیرازاینها بحث رجعت هم هست ک نیکانی ک ازدنیارفته اندومایل به یاری مهدی منجی ع هستن هم ب اذن خدای مسیح ک مرده زنده میکرد جلوی چشم مردم بازمیگردند ب دنیا

محمد

درود بزرگوار نگفته کیان گفته پدرش از نسل کیان باشد ، نسل امامان از امام چهارم شیعیان از شهربانو همسر امام حسین علیه السلام است ،و در نتیجه مهدی علیه السلام از نسل کیان میشه ،،در باب دیگر مطالب نیز اگر احادیث اهل بیت را در خصوص وقایع آخرالزمان مطالعه کرده باشید قطعا متوجه صحت مطالب خواهید شد

ناشناس

این گروه که حمله کردن به ایران احتمالا مغول ها بودند.

سامان

چرا چرت میگی ادم بیسواد مغول ها کجا دین مردم ایران رو عوض کردن مغول ها کجا ادم های سیاه و افتاب سوخته و موی ژولیده دارن

رایکا

عرب بودن اولین گروه که در اصل ای
ران و نابود کردن اعراب بودن یکم مطالعه لطفا

مدیا

گفته موی ژولیده. مغولها غالبا سرشون رو از ته میتراشیدند پس مغولها نیستند. افرادی هستند که مویشان را زیر پوششی مخفی میکنند و نیازی به شانه کردن مداوم ندارند. کاملا مشخصه چیه

Mahrokh

من قبلا متن اصلی رو خوندم اصلا این نیست چقدر سانسور و تغییر داره? . بهتر نیست عقاید اسلامی سیاسی خودتونو به این شکل تحمیل نکنید؟

عرفان

متاسفانه تو همه ادیان هرکس هرچیزی رو باب طبع و میل و سود خودش تغیر داده و تا دسته…
تو اسلام هم از همه بیشتر،هر ۱۰سال یکبار اپدیت میکنن انگار و با عقل امروزی تغیرش میدن و دوباره به خورد مردم میدن
تو همه ادیان تو کتابا دست میبرن و هرچی عقل بشر بیشرفت میکنه و متوجه دروغا میشه بیشتر دست میبرن و یطوری مینویسن که مردم امروزی هم گولشو بخورن.
در حقیقت همه اشون دروغه و حاصل ذهن یک انسانه و هیچکدومشون از زبان خدا نیست

مازی

دوست عزیز اسم خودت را عرفان گذاشتی ولی هیچ معرفتی نداری
چون احتمالا عربی بلد نیستی مجبورم ساده تر بهت ماموریت بدهم. کافیه رساله عملیه شیخ بهایی که فارسی برای ۵۰۰ سال پیش هست را با رساله عملیه امروزی مقایسه کنی تا ببینی که اساس مطالب همان هاست.
احادیث شیعه همگی سند دارند تا زمان معصوم، کافیه توی گوکل علم رجال و درایه را سرچ کنی و بخودت زحمت چند دقیقه مطالعه بدی.
مشکل امروز بشریت هم که این همه جرم و جنایت و اختلاس و دزدی ووو میشه همش بخاطر بی اعتقادی به خداوند و قیامت است یعنی همین کاری که تو داری اینجا ترویح می کنی
اگر زندگی منهای خدا و قیامت بشه و انسان فقط دنیا را ببینه طبیعی است که برای منافع خودش دست به هر کاری میزنه

کیان

کاملا درسته این متن کتابشو دارم،، شما خیلی اسکول تشریف داری ک هنوز اندر خم ی کوچه‌ای

کیان

کاملا درسته من کتابشو دارم

مازی

ما در کتابخانه ها نسخه هایی از قرآن کریم داریم برای بیش از هزار سال پیش کاملا مطابق با قرآن امروزی، همچنین همیشه حافظان قرآن داشته ایم نسل به نسل در همه قرنها. برای همین هیچکس تردید ندارد که قرآن تحریف نشده است. الان هم توی همه کره خاکی فقط یک نسخه از قرآن موجوده. ولی زرتشت برای بیش از دو سه هزار سال پیشه و به استناد کدام مدرک این کتابی که الان هست رو به زرتشت نسبت می دید اگر کسی بگه این کتاب را ۱۵۰۰ سال پیش یکی نوشته و به زرتشت نسبت داده یا توی این دو هزار سال تحریف شده چه جوابی دارید؟

بنده خدا

زراتشت نامه هم که در سال ۱۲۷۸ ميلادي ( ۷۲۷ سال پيش ) توسط بهرام بن پژدو نوشته شد پيشگويي ها يش را از اينده وخيم ايران به صورت شعر در آورده :

به ايران بباشد سه جنگ تمام ****** بسي کشته گردند مردان نام
همه پارس و شيراز پرغم شود ******به جاي طرب رنج و ماتم شود
بود حکمراني آن ديو کين ****** که دين بهي را زند بر زمين
نيابي در آن مردمان يک هنر ******* مگر کينه و فتنه و شور و شر
و . . .
متاسفانه مي بينيم که پيشگويي ها يکي پس از ديگري به حقيقت مي پيوندند و امروز ما نوادگان کورش هستيم که ميتوانيم سرنوشت ايران را از اين گرفتاري ها نجات دهيم .

سام

الان هم که پارس و شیراز پر غم شده.. #شاهچراغ

Ehsan

اگر اين سخنان درست باشه و در اين زمان اتفاق بيوفته اميدوارم زنده باشيم و شاهد اين اتفاق باشيم و روزى رسد ك ما ايرانيان ب دين اجدادى خوذمان بازگرديم و در جهان جزء بهترين و درسترين مردمان مجدد بشيم اميدوارم ???❤️

متین

با این که مسلمان و شیعه ام ولی اول یک ایرانی ام و پیامبر اصلی ایرانیان زرتشت است
من کاملا معتقدم به سخن زرتشت
با تمام احترام به دین خودم و دیگران

علی

اول و دوم یا ایرانی وخارجی نداره بحث نبوت.. خداوندک نعوذباالله نژادپرست نیست. درهر زمان و مطابق نیاز بشریت درهرنقطه ای اززمین که لازم بوده. خداوتدپیامبری رو مبعوث کرده که اگر انسان دست ب تحریف کتاب آسمانیش نمیزد همون پیامبر اول صاحب شریعت ثابت میموندوادیان مختلف بوجودنمیومداصلن..

رضا

یه روزخوب میاد…ولی اون موقع ما نیستیم پس بی خیال. بذار تو حال خودم باشم…

همچنین ببینید

بگریز، دوستِ من، به تنهایی ات بگریز! چنین گفت زرتشت

بگریز، دوستِ من، به تنهایی ات بگریز! تو را از بانگِ بزرگ‌مردان کَر و از نیشِ خُردان زخمگین…