رخشای اولین دستیار هوش مصنوعی ایرانی رخشای اولین دستیار هوش مصنوعی ایرانی
ایران باستانایران در دوران معاصر

نامهای زیبا ایرانی در زبان پارسی

 

<table “>

آروند = شکوهمند، فر مند

آروند = شکوهمند، فر مند

آرین = آریایی، با مهر

آتردات = آفریده آتش

آزان = بزرگ، با شکوه

آتردین = نیک اندیش، پر فروغ

آذرباد = نگهبان آتش

آژو = کامکار، دلگرمی

ایژا = کامیابی، آبادانی

آرداد = آفریننده آتش اشویی

آرمند = آتشین

آترین = آتشین

آیدا = آفریده ایزد ماه

آرتام = راستگوی نیک اندیش

آریابان = نگهبان ایران زمین

آریامس = آریایی بزرگ و والا

آریامهر = مهر ایران، خورشید آریا

آریو مرد = مرد آریایی

آرته = راستی، درستی

آسفر = سوار کار چالاک

آگاسن = بینا دل، خردمند

ارتور = آتش

آرمان = آرزو، خواسته

آلاد = سرخگونه، گلگونه

آرمَد = خاکستری

اَردا = رستگار

ارجین = گرانمایه، ارجمند

افرید = شکوه و فر

ارتا = راستی، درستی

اشتاد = فرشته راستی

اشوتن = نیک تن

ارداد = فریبنده، زیبا

اهنود = سروده زیبا

اداک = جای سبز، خرم

افرات = آفریده بزرگی

افشید = خورشید و پر فروغ

اوتانا = کشیده، زیبا، اندام بلند

ایکسایات = خداوند توانایی

اشتود = تندرستی

ابارس = خوش پیکر، خوش اندام

ارتاپارت = نگهبان راستی

ارتامن = دارنده اندیشه راست

ارتخشا = دارنده نیروی، زورمند

ارتوخت = راستگو، درست کردار

ارتین = راستی و درستی

ارژنگ = آرایش، گران

ارناک = رزمنده، پیکار جو

ایرتا = راستی و درستی

افرَگ = والا جای، بلند مرتبه

اورامن = دارنده اندیشه اهورایی

بامس = دانا، خردمند

بخسان = با کرشمه، ملوس

بامیک = درخشان، با شکوه

بامین = پگاه روشن

بهناز = فریبنده، گیرا

بامشاد = درخشنده شاد

به دل = نیک اندیش

بهرو = زیبا، غشنگ

بهکام = کامروا

برانوش = جاودانی والا

بَریم = فرشته و پری

برسام = برتر از شمشیر برنده

بستام = سنگ گرانبها، ارزشمند

بغتوس = سرچشمه خدایی

به افرید = آفریده نیک

به تیس = نیک اندیش

بغدُخت = دختر بزرگ، با فر خدایی

برزو = شکوهمند، با فر

بهاوند = با ارش، گرانبها

برزین = آتش پاک

بهرنگ = رنگ زیبا، خوشرنگ

بهبُد = پاسدار نیکی، نگاهبان خوشی

بهدین = دین دار راست کردار، پاک دین

پاکداد = زاده پاکی

بازند = نیک اندیش

بامین = پر فروغ درخشان

بهتاب = تابنده، فروزان

بهروز = نیک روزگار، شاد

برمَک = سروز و بزرگ

بهرک = سودبخش، نیک

برزیا = خوش پیکر، خوش اندام

بهزاد = زاییده نیک و خوب و والا

پهلبد = نگهبان دلیری

پیشداد = نخستین شاه غانونگذار

پارشات = سرزنده، خرم رو

پیتام = پیام، نوید

پارند = نگهبان گنج و دارایی

پرناک = برنا، جوان

تکاو = زمین آبکنده

تکین = یگانه، بی همتا

تهمان = توانا، نیرومند

تندیس = تن نمایه، نگاره، پیکره

تیاک = درست و استوار

تیماس = جنگل، بیشه

ارغو = ابریشم سرخ رنگ

بَرداد = والاتبار، ارجمند

بَرزاد = بزرگ زاده، گرانمایه

بِه آفرید = بهترین آفریده، برجسته

تاجیک = ایرانی آزاده

داشاد = بخششگر، شادی آفرین

داتامس = دارنده غانون بزرگ

دیداب = فر و بزرگ

دلبان = نگهبان دل

دلشاد = شادی دل، خرم دل

دالفک = اشیانه شاهین

دارشاد = پر فروغ، درخشان، شادی آفرین

رادبُد = نیک اندیش، والا پندار

رامیار = دوست ایزد، آرام

رانا = فرشته بخشش، نیکوکاری

رستات = درست کرداری، فرشته راستی

روجا = ستاره درخشان

راتین = با داد، دهش

رادمان = رادمنش، بزرگوار

راهزاد = زاده گردونه جنگی

رایکا = دوست داشتنی

روزبان = نگهبانی روشنایی و فروغ

روزبه = بهروز، نیک روزگار

خروشه = پر شور، خروشان

داب = فر، شکوه

رادیار = دوست و همدم نیکی

رَتو = سرور، بزرگ

رامبُد = نگهبان آرامش و نرمی

رَسا = خوب، شایسته، برجسته

رَها = آزاد، رسته

رایین = با اندیشه، دانا

زرآوند = پر بها، ارزشمند

زردشت = دارنده روشنایی و فر شکوهمند

ژاویز = جاوید، پاینده

چیچاپ = سدا و آواز بوسه

خشای = خوش آینده، خجسته

ساویس = گرانمایه، شایسته

ساینا = فرشته پیروزی

سِپند = اندیشه پاک، والا

سر گیس = رنگین کمان

سیتاک = شاهین بی همتا

سینام = والا نام، بزرگ نام

سوشیت = توانا، برگزیده

شمند = زیبا پرست، فریبا

شروین = دارنده شهریاری

شیدوک = درخشان، پُر تاب

شمنسا = بت خوشگل، دل انگیز

شهیار = همدم بزرگی، فرمند

شیراک = شکوهمند، همانند شیر

شیوان = نیک گام، خوشبخت

فَرزان = دانشمند، فیسلوف، با خرد

فربخت = بختیار، نیک بخت

فرجاد = دانا، خردمند

فر تن = زیبا پیکر، کشیده اندام

فرهود = راست، استوار

فرواک = بلندپرواز، پیشگام

فربان = شکوهمند، والا جایگاه

فردان = بخرد، آگاهفَرنوش = فروغ هستی، زیبای کامکار

فوژان = بانگ بلند

غارن = جنگجو، دلاور

غُباد = نوآوری، دادگری

کَمند = دلربا، شکارچی

مانا = جاودان، همیشگی

ماه بُد = همانند ماه، نگاهبان ماه

ماه دیس = همانند ماه

ماهک = ماه کوچک و دوست داشتنی

ماه وش (مهوش) = همانند ماه

مهدیس = مانند ماه، بگونه ماه

مایا = بخشایشگر، دهشمند

ماندان = پایدار، جاودانه

نیکداد = نژاد خوب، آفریده خوب

نیواد = پُر دل، برجسته

فریور = راست و درست

نغوشا = شنونده نیک

نغوشاک = خردمند بزرگ

هوفر = با شکوه، والا

یاوند = بزرگ، بزرگزاده

آریانوش = زیبای آریایی

آریانه = با مهر، آریا نژاد

پارتاد = از نژاد جنگجو، دلاور

پَریم = دشت زیبا

کیادخت = دختر پادشاه

گیلزاد = زاده گیلان

گُرد آفرید = دلاور، زاده دلیری

نوشاد = شهر زیبا

آرتن = آتشین تن، گیرا

اوتن = زیبا، خوش اندام

بِه اندام = بلند بالا، زیبا تن

بِهرُخ = زیبا، گیرا، خوش چهره

بِهرو = غشنگ، زیبا

دِلبان = نگهبان دل، فریبا

دِلشاد = خرم، شادی بخش

رام تن = مهربان، دلداده

شَهپر = بزرگبال، شکوهمند

شَهرو = گیرا، زیبا

آداک = جای سبز و خرم

بامیک = درخشان، با شکوه

هامن = دشت

آدا = پاداش مینوی

آیدا = ایزد ماه

اِشتاد = ایزد زن

پَر ماه = همانند ماه

تارا = ستاره، اختر

رانا = فرشته بخشش

روجا = ستاره درخشان

زاور = دلاور، ستاره ناهید

فَریوش = راه بالندگی

مانی = جاویدانی

فرناز = زیبا، با ناز

ماهبُد = همانند ماه

اَفرند = زیبا، باشکوه

راییکا = دوست داشتنی

شهروز = روز درخشا، نیکروز

شیدفر = درخشنده، باشکوه

فَرناز = ملوس، با ناز

هوداد = نیک آفریده

ایواز = آراسته، پیراسته

تارلا = نگاره، سروده

آوانا = آهنگ شادی

اَرمند = آرام، نرم

اَنوشا = شادی، پاینده

رادنوش = دهشگر زیبا، بخشنده

ژَکا = آرام، آهسته، نرم

مَهشاد = بسیار شاد و خرم

موناب = زیبا گیسو، دارنده موی تابیده

میترا = ایزد خورشید و مهر

نوشاد = جاوید نام، زنده یاد

وَهنوش = نیک نوش، کامیاب

هوشاد = سرزنده، دلشاد

اَرتا = راست، درست

بیتا = یگانه، بی مانند

دینا = بینش والا

ژَوان = جوان

کارنگ = خوش زبان، خوشگو

کشواد = فرزند بزرگ زاده، سخنور والا

کهزاد = زاده کوه، استور

کهیار = توانا، استوار

گیتا = سپهر، گیتی، گردون

گیتاوند = جهانی، سپهری

کردوشا = آرامش بخش، پناه ده

کوشیار = کوشنده، پر تلاش

گلینوش = جاودانی، همچون گل

گولاد = دلاور، رزمنده

وَهداد = داده نیکی، شایسته

آبید = زبانه آتش

آذین = آتشین

اَروس = زیبا، سپید پوش

بِهتاب = درخشنده، پر فروغ

بِهنار= آتش نیک

فرسو = برتر از فروغ

فردات = پیشرو، آفریده بزرگی

فرزاک = بزرگزاده، نیک تبار

فرهاد = شکوهمند، بلند پایه

رَخشا = پر فروغ، درخشان

تارلا = ترانه، سروده

نارمان = نگهبان آتش

هوشبام = پگاهان، سپیده دم

هیربد = نگهبان آتش، آمزگار خرد

آتوسا = نیک تن، خوش پیکر

ارشین = خوشگل، زیبارو

پَرشاد = سر شاد، خرم

تاتیرا = ستاره تیر، درخشنده

چیستا = دانا، باهوش

نوشیت = فروغ نو

نماک = زیبایی

هوپاد = نگهبان نیک

آرتیمز = راست گفتار بزرگ

پانته آ = پایدار، استوار

گراهون = دلیر بزرگ

گیو = زندگی، دلیر

بابیک = پدر مهربان

بادوگ = خدایار

بُرزاد = زاده دلاوری، شکوه

تابیگ = درخشان، فروزنده

تیرداد = ایزد تیر

نیباک = نترس، دلاور

نیوانا = بی باک

نیواد = نیرومند، راد

نماک = پر فروغ

ناهید = ایزد نگهبان آبها و سرسبزی

ترسه = فرشته زیبایی و توانایی

مارات = همانند مرد، پر صلابت

ماونداد = آفریده شده ایزد ماه

ماهبد = نگهبان ایزد ماه

ماهیار = دوست ایزد ماه

مرد آویج = دارنده نیرو و توانایی

مَناک = دارنده اندیشه نیک

مهبود = بزرگ، شکوهمند

مَهداد = آفریده ایزد ماه

مهرپاد = نگهبان ایزد مهر

مینو = بهشت، جهان برتر

ماندان = جاویدان، همیشگی

مینوک = بهشت کوچک

ماهین = ایزد ماه

وَهداد = آفریننده نیکی

وندان = آرزو و آرمان

وردان = پُر گل

وندا = امید و آرزو

ویهان = خوب، نیک، والا

ویراک = هوشمند، هوشیار

وخشور = دانشمند فرزان

وه رخ = نیک رخ، زیبا رو

واژیان = بزرگان، والایان

وهسود = نیک مایه، سودمند بزرگ

هویاد = نگهبان نیکی

هوران = درخشندگی ها

هیراب = فرشته باد

هامرد = بزرگوار، فرمند

هوتن = نیک اندام، نیک پیکر

هُنام = اندام زیبا

هوبَر = نیک پیکر

هوشداد = با هوش، زاده زیرکی

هوتَک = بی همتا، یگانه

هیراد = تازه روی، شاد چهره

رخشای اولین دستیار هوش مصنوعی ایرانی رخشای اولین دستیار هوش مصنوعی ایرانی

شمشاد امیری خراسانی

شناخت تاریخ و فرهنگ ایران به نمونه ورود به دنیایی است که جز عشق و افتخار و گاهی اندوه چیزی انتظار ما را نمی کشد ، شاید تاریخ ما در حافظه ژن های ما ذخیره شده است تا بتوانیم با آن آگاهی به خود و فرا خود را گسترش دهیم .

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest

16 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهرتاب

درود
آفرین اسامی زیبا و اصیلی هستند

هادی

سپاس از شما یارم نیک که نام ایران پیش از اسلام رو زنده نگاه داشتی

[…] نامهای زیبا ایرانی در زبان پارسی – پارسیان دژ […]

کیمیا

سلام مرسی از سایت خوبتون…یه سوال داشتم من میخوام اسم ایژا رو که در لیست شما هست برای یک برند ثبت کنم…الان ازمن منبع خواستن لطف میکنید منبع این اسم رو درج کنید؟

رَتو

سلام خسته نباشید
بین همه ی اسم ها اسمی ک نظرم رو جلب کرد رَتو=سرور بزرگ معنی کردید ولی هیچ جای دیگ از معنی و حتی خود لغت چیزی پیدا نکردم
چگونه میشه به حقیقی بودن اسم رَتو اعتماد کرد

Sood

برای من هم سواله. معنی بعضی اسامی رو هیچ جای دیگه نتونستم پیدا کنم

سولماز

درود .‌خداروشکر ما همه خانواده و نوه هامون نام های فارسی اصیل داریم.
ایزد.یزدان.پروین.سیمین.آراد. کیان. آبتین. سارا. پریچهر. آریو برزن. سارا .آرش .آرشام. بیتا.فرحناز.مروارید.
اگه نه الان دیگه نمیذارن رسما عوض کنه کسی.

آسیه

درود
چقدر عالی میشه اگه ما ایرانیها از نامهایی که به ریشه خودمون برمیگرده استفاده کنیم. من که خودم به شخصه چندتا از آشنایانمونو راضی کردم نام ایرانی برای بچه هاشون انتخاب کنن…
باسپاس

محمد

سلام.
درود واژه ی زیبایی است اما آن را جایگزین سلام نکنیم.. سلام نام زیبای خداست. چون عربی است از گفتن آن اجتناب می کنید؟ در عبری هم شلام است. سلام نام خداست و گفتن آن در ابتدای دیدار شایسته است.
مواظب باشیم از آن طرف بام پرت نشویم. نام خدا را حذف نکنید.
آنقدر در زبان مردم فارس و کرد و ترک و عرب جا افتاده است که بکار بردن درود، آدم را یاد سیبیل چخماقی های کراواتی می اندازد که در بن بست تاریخ گیر کرده اند!!

آریا مهر

متاسفم برات معلومه از عرب جاهل خیلی هوشت میاد و معلومه به اعراب افتخار می کنی که چه ظلم هایی به ایران کردن
اسم خودت رو ایرانی نگزار

زینب

آفرین به شما واقعا آفرین

شایان

درود
سیتاک رو شما شاهین بی همتا معنی کردید ، میخواستم منابعتون رو بدونم خیلی دوست دارم درست بودنش برام روشن بشه ، چون میخوام نام برند خودم رو سیتاک ثبت کنم ؛ بیشتر دیدم اسم یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی نام بردن ، سپاس 🙂

ثناالله خراسانی

درود
بی نهایت عالی ، کابرد واژه های اصیلی فارسی تضمین کننده هویت همه ی فارسی زبانان است.

mahyar

dorod.ba ejaze ma theme sitetono gharz begirim :d rasti aliiiiiiiiiiiye site man k kheyli dosesh daram

دکمه بازگشت به بالا