خانه ایران در دوران معاصر توانمندی زبان فارسی در برابر زبان عربی (به قلم دکتر حسابی)

توانمندی زبان فارسی در برابر زبان عربی (به قلم دکتر حسابی)

دکتر حسابی

” توانایی زبان فارسی “

 

در تاریخ جهان هر دوره یی ویژگی هایی داشته است. در آغاز تاریخ آدمیان زندگانی قبیله یی داشتند و دوران افسانه ها دوده است. پس از پیدایش کشاورزی دوره ده نشینی و شهرنشینی آغاز شده است  سپس دوران کشورگشایی ها و تشکیل پادشاهی های بزرگ مانند هخامنشیان و اسکندر و امپراطوری رم بوده است . پس از آن دوره هجوم اقوام بربری بر این کشورها و فروریختن تمدن آنها بوده است . سپس دوره رستاخیز تمدن است که بنام رنسانس شناخته شده است. تا آن دوره ملل مختلف دارای وسایل کار و پیکار یکسان بودند. می گویند که وسایل جنگی سربازان رومی و بربرهای ژرمنی با هم فرقی نداشته و تفاوت تنها در انظباط و نظم و وظیفه شناسی لژیون های رومی بوده است که ضامن پیروزی آنها بوده است. همچنین وسایل جنگی مهاجمین مغول و ملل متحد چندان فرقی با هم نداشته است.

از دوران رنسانس به این طرف ملل غربی کم کم به پیشرفتهای صنعتی و ساختن ابزار نوین نایل آمدند و پس از گدشت یکی دو قرن ابزار کار آنها باندازه یی کامل شد که برای ملل دیگر یارای ایستادگی در برابر حمله آنها نبود و همزمان با این پیشرفت صنعتی تحول بزرگی در فرهنگ و زبان ملل غرب پیدا شد زیرا برای بیان معلومات تازه ناگزیر به داشتن واژه های نوینی بودند و کم کم زبانهای اروپایی دارای نیروی بزرگی برای بیان مطالب مختلف گردیدند.

در اوایل قرن بیستم ملل مشرق پی به عقب ماندگی خود بردند و کوشیدند که این عقب ماندگی را جبران کنند. موانع زیادی سر راه این کوششها وجود داشت و چاره را در پذیرفتن یکی از زبانهای خارجی برای بیان مطالب علمی آماده باشد. بعضی ملل چاره را در پذیرفتن یکی از زبانهای خارجی برای بیان مطالب علمی دیدند مانند هندوستان ولی ملل دیگر به واسطه داشتن میراث بزرگ فرهنگی نتوانستند این راه حل را بپذیرند که یک مثال آن کشور ایران است.

برای بعضی زبانها به علت ساختمان مخصوص آنها جبران این کمبود واژه های علمی کاری بس دشوار و شاید نشدنی است مانند زبانهای سامی که اشاره یی به ساختمان آنها خواهیم کرد.

باید خاطرنشان کرد که شماره واژه ها در زبان های خارجی در هر کدام از رشته های علمی خیلی زیاد است و گاهی در حدود میلیون است . پیدا کردن واژه هایی در برابر آنها کاری نیست که بشود بدون داشتن یک روش علمی مطمئن به انجام رسانید و نمی شود از روی تشابه و استعاره و تقریب و تخمین در این کار پر دامنه به جایی رسید و این کار باید از روی یک اصول علمی معین انجام گیرد تا ضمن عمل به بن بست برنخورد.

برای اینکه بتوان در یک زبانی به آسانی واژه هایی در برابر واژه های بی شمار علمی پیدا کرد باید امکان وجود یک چنین اصل علمی در آن زبان باشد . می خواهیم نشان دهیم که چنین اصلی در زبان فارسی وجود دارد و از این جهت زبان فارسی زبانی است توانا در صورتی که بعضی زبانها گو اینکه از جهات دیگر یک سابقه ادبی درخشانی دارند ولی در مورد واژه های علمی ناتوان هستند.

اکنون از دو نوع زبان که در اروپا و خاور نزدیک وجود دارد صحبت می کنیم که عبارتند از زبانهای هند و اروپایی (Indo-European) و زبانهای سامی (Semitic). زبانهای فارسی از خانواده زیانهای هند و اروپایی هستند.

در زبانهای سامی واژه ها بر اصل ریشه هایی سه حرفی یا چهارحرفی قرار دارند که بنام ثلاثی و رباعی گفته می شوند و اشتقاق واژه های مختلف بر اساس تغییر شکلی است که به این ریشه ها داده می شود و به نام ابواب خوانده می شود. پس شمار واژه هایی که ممکن است در این زبانها وجود داشته باشد نسبت مستقیم دارد با شمار ریشه های ثلاثی و رباعی. پس باید بسنجیم که حداکثر شمار ریشه های ثلاثی چقدر است. برای این کار یک روش ریاضی به نام جبر ترکیبی (Algebre Combination) بکار میبریم.

در این رشته قضیه یی است به این ترتیب:

هرگاه بخواهیم از میان تعداد n شیئی تعداد معینی مثلا k شیئی برگزینیم و بخواهیم بدانیم چند جور می شود این k شیئی مختلف را از میان آن تعداد کل n شیئی برگزید ، پاسخ این پرسش چنین است : اگر تعداد امکانات گزینش را به p نشان دهیم این عدد می شود:

 

P = n (n_1) (n_2) . . . (n_k+1)

 

ترتیب قراردادن k شیئی در این فرمول رعایت شده است و عدد p را (permutation) می گویند.

مثلا اگر بخواهیم از میان پنج حرف دو حرف را برگزینیم اینجا n=5 و k=2 و p مساوی است با (p=5 × ۴=۲۰).

یعنی می توان ۲ حرف را ۲۰ جور از میان ۵ حرف برگزید به طوری که ترتیب قراردادن ۲ حرف نیز رعایت شود.

مثلا در جدول زیر از میان پنج حرف ا ب ت ج ی دو حرف با رعایت ترتیب های مختلف برگزیده شده است:

 

ابباتاجایا
اتبتتبجبیب
اجبجتججتیت
ایبیتیجییج

 

می بینیم که ۲۰ ترکیب پیدا شده است که در آن رعایت ترتیب نیر شده است . مثلاٌ ترکیب (اب) از ترکیب (ب ا) جدا است .

اکنون می خواهیم ببینیم که از میان ۲۸ حرف الفبای سامی چند ترکیب سه حرفی می توان درآورد . این تعاد ثلاثی های مجرد مساوی می شود با:

P = 28 × ۲۷ × ۲۶ = ۱۹۶۵۶

 

یعنی حداکثر تعداد ریشه های ثلاثی مجرد مساوی ۱۹۶۵۶ است و نمی شود بیش از این تعداد ریشه ثلاثی در این زبان وجود داشته باشد.

درباره ریشه رباعی می دانیم که تعداد آنها کم است و در حدود ۵ درصد تعداد ریشه ثلاثی است یعنی تعداد آنها در حدود ۱۰۰۰ است. چون ریشه های ثلاثی نیز وجود دارد که به جای سه حرف فقط دو حرف وجود دارد که یکی از آنها تکرار شده است مانند فعل ( شَدَّ ) که حرف (د) دوبا بکار رفته است از این رو بر تعداد ریشه هایی که در بالا حساب شده است چند هزار می افزاییم و جمعاٌ عدد بزرگتر بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ریشه را می پذیریم .

چنانکه گفته شد در زبانهای سامی از هر فعل ثلاثی مجرد می توان با تغییر شکل آن و یا اضافه چند حرف کلمه های دیگری از راه اشتقاق گرفت که عبارت از ده باب متداول می باشد مانند:

 

فَعلَ – فَعّلَ – اَفُعَلَ – تَفَعّلَ – تَفاعَلَ – انْفَعَلَ – اِفْتَعَلَ – اِفْعَلَّ – اِسْتَفْعَلَ  که باب نهم یعنی افِعَلَّ به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد .

ابوابی که به این ترتیب به دست آمده است دارای معانی نزدیک به اصل ثلاثی مجرد دارند و جنبه های تاکید و تشدید و واداشتن به کاری ( مانند شَغَّلَ و اَشغَلَ ) و حالت بین الاثنین ( مانند ضارَبَ و تضارَبَ ) و حالت پذیرش ( مانند اِنفَعلَ ) و حالت خواستن چیزی ( ماننداِستَغفَرَ ) و یا اشاره به خود ( مانند اِستکْبَرَ ) و یا پیدا کردن خاصیتی ( اِحمَرَّ ).

 

این تفاوت ها در معانی که بوسیکه ابواب بدست می آید در بیان مطالب علمی در زبانهایی مانند زبان های هند و اروپایی مورد نیاز نیست زیرا همین معانی در آن ربانها به شکل دیگری بیان می شوند مانند:

شَغَّل = بکارگماشتن و استغفر = بخشایش خواستن

 

از هر کدام از افعال اسامی مختلفی اشتقاق می یابد . اول نام های مکان و زمان  ( مانند مسکن از سکَنَ و نذخل از دخلَ ) . دوم نام ابزار ( مانند مِبرَد از بَرَد بر وزن مِفعَلْ  ، میزان از وزَنَ بر وزن مفعال ،  مربه از شَرَب بر وزن مِفعَلَ ) . سوم نام طرز و شیوه ( مانند کِتْبَه و مِشْیَه بر وزن مِفْعَلَه ) . چهارم نام حرفه (مانند خباز و خیاط بر وزن فعال ) . پنجم اسم مصدر ( مانند فِعْلْ از فَعَلَ و تَفَعُّل از تفعَّلَ و انفعال از انفَعلَ و همچنین برای باب های دیگر ) . ششم صفت که ساختمان آن ده شکل متداول دارد ( مانند صَعْبْ بر وزن فَعْلْ ، حَسَنبر وزن فَعََلْ ، حَزِن بر وزن فَعِلْ ، رحیم بر وزن فعیل ، رسول بر وزن فعول ، رحمان بر وزن فعلان ، کذاب بر وزن فعال ، صدیق بر وزنفعّیل ، علامه بر وزن فعّاله ، ضُحَکَه بر وزن فُعَله ) . هفتم رنگ (  مانند اَحْمَر بر وزن اَفْعَل ). هشتم نسبت ( مانند غربی از غرب ، روحانی از روح ) . نهم اسم معنی ( مانند کیفیه از کیف ).

 

با درنظر گرفتن همه انواع اشتقاق کلمات نتیجه گرفته می شود که از هر ریشه یی حداکثر هفتاد مشتق می توان بدست آورد. پس هرگاه تعداد ریشه ها را که از ۲۵۰۰۰ کمتر است در هفتاد ضرب کنیم حداکثر عده کلمه هایی که بدست می آید می شود:  ۱۷۵۰۰۰۰= ۷۰ × ۲۵۰۰۰ .

البته همه هفتاد اشتقاق برای هر ریشه یی متداول و معمول نیست و عددی که محاسبه شد حداکثر کلمه هایی است که ساختن آنها امکان دارد نه اینکه همه کلمه هایی که طبق الگوی زبان ممکن است ساخته شود واقعاٌ وجود داشته باشد. با این همه باز مقداری به این عدد حساب شده می افزاییم و آن عدد را به دو میلیون می رسانیم. امکان ساختن کلماتی بیش از این در ساختمان این زبان وجود ندارد.

یک اشکالی که در فراگرفتن این نوع زبان است این است که برای تسلط یافتن به آن باید دست کم ۲۵۰۰۰ ریشه را از برداشت و این کار برای همه کس مقدور نیست حتی برای اهل آن زبان، چه رست به کسانی که به آن زبان بیگانه هستند.

اکنون اگر تعداد کلمات لازم از آن دو میلیون بگذرد دیگر در ساختمان این زبان راهی برای ادای یک معنی نوین وجود ندارد مگر اینکه معنی تازه را با یک جمله یی ادا کنند . به این علت است که در فرهنگ های لغت از یک زبان اروپایی به زبان عربی می بینیم که عده زیادی کلمات به وسیله یک جمله بیان شده است نه به وسیله یک کلمه . مثلا Confrontation که در فارسی آن را می شود به ( روبرویی ) ادا کرد در فرهنگ های فرانسه یا انگلیسی به عربی چنین ترجمه شده است:

” جعل الشهود و جاهاٌ و المقابله بین اقوالهم ” و کلمه permeability که می توان ان را در فارسی با کلمه ( تراوایی )  بیان کرد در فرهنگ های عربی چنین ترجمه شده است : ” امکان قابلیه الترشح “.

اشکال دیگر در این نوع زبان ها این است که چون تعداد کلمات کمتر از تعداد معانی مورد لزوم است و باید تعداد زیادتر معانی میان تعداد کمتر کلمات تقسیم شود پس به هر کلمه یی چند معنی تحمیل می شود در صورتی که شرط اصلی یک زبان علمی این است که هر کلمه دلالت فقط به یک معنی بکند تا هیچ گونه ابهامی در فهمیدن مطلب علمی باقی نماند.

به طوری که یکی از استادان دانشمند دانشگاه اظهار می کردند در یکی از مجله های خارجی خوانده اند که در برابر کلمات بی شمار علمی که در رشته های مختلف وجود دارد آکادمی مصر که در تنگنای موانع بالا واقع شده است چنین نظر داده است که باید از بکار بردن قواعد زبان عربی در مورد کلمات علمی صرف نظر کرد و از قواعد زبان های هند و اروپایی استفاده کرد . مثلا در مورد cephalopode  که به جانوران نرم تنی گفته می شود مانند octopus که سروپای آنها به هم متصلند که در فارسی به آنها (سرپاوران) گفته شده است بالاخره کلمه ( راس رجلی ) را پیشنهاد کردند که این ترکیب به هیچ وجه عربی نیست . برای خود کلمه mollusque که در فارسی ( نرم تنان ) گفته می شود در عربی یک جمله بکار میرود: ” حیوان عادم الفقار”.

قسمت دوم صحبت ما مربوط به ساختمان زبانهای هند و اروپایی است. می خواهیم ببینیم چگونه در این زبانها می شود تعداد بسیار زیاد واژه های علمی را به آسانی ساخت.

 

زبانهای هند و اروپایی دارای شمار کمی ریشه در حدود ۱۵۰۰ عدد می باشند و دارای تقریباٌ ۲۵۰ پیشوند prefixe و حدود ۶۰۰ پسوندsuffixe هستند که با اضافه کردن آنها به اصل ریشه می توان واژه های دیگری ساخت . مثلا از ریشه ( رو ) می توان واژه های ( پیشرو ) و ( پیشرفت ) را با پیشوند ( پیش ) و واژه های ( روند ) و ( رفتار ) و ( روش ) را پسوندهای ( اند ) و ( ا ل ) و ( آر )  و ( اش ) ساخت . در این مثال ملاحظه می کنیم که ریشه ( رو ) به دو شکل آمده است یکی ( رو ) دیگری ( رف ).

با فرض اینکه از این تغییر شکل ریشه ها صرف نظر کنیم و تعداد ریشه ها را همان ۱۵۰۰ بگیریم ترکیب آنها با ۲۵۰ پیشوند تعداد ۳۷۵۰۰۰ = ۲۵۰ × ۱۵۰۰ واژه بدست می دهد.

اینک هرکدام از واژه هایی را که به این ترتیب بدست آمده است می توان با یک پسوند ترکیب کرد مثلا از واژه ( خود گذشته ) که از پیشوند ( خود ) و ریشه ( گذشت ) درست شده است میتوان واژه ( خود گذشتگی ) را با افزودن پسوند ( گی ) بدست آورد. هرگاه ۳۷۵۰۰۰  واژه یی که از ترکیب ۱۵۰۰ ریشه با ۲۵۰ پیشوند بدست آمده است با ۶۰۰ پسوند ترکیب کنیم تعداد واژه هایی که بدست می آید می شود:

۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ = ۶۰۰ × ۳۷۵۰۰۰  باید نیز واژه هایی که از ترکیب ریشه ها با پسوندهای تنها بدست می آید حساب کرد که می شود:

۰۰۰/۹۰۰ = ۶۰۰ × ۱۵۰۰ پس جمع واژه هایی که فقط از ترکیب ریشه ها با پیشوندها و پسوند ها بدست می آید می شود:

۲۲۶۲۷۵۰۰۰ = ۹۰۰۰۰۰ + ۳۷۵۰۰۰ + ۲۲۵۰۰۰۰۰۰

یعنی ۲۲۶ میلیون واژه.

 

در این محاسبه فقط ترکیب ریشه ها را با پیشوندها و پسوندها در نظر گرفتیم آن هم فقط با یکی از تلفظها هر ریشه، ولی ترکیب های دیگری نیز هست مثل ترکیب اسم با فعل ( مانند پیاده رو ) و اسم با اسم ( مانند خرد پیشه ) و اسم با صفت ( مانند روشن دل ) و فعل با صفت ( خوش خرام ) و فعل با فعل ( گفتگو ) و ترکیب های بسیار دیگر در نظر گرفتنه نشده و اگر همه ترکیب های ممکن را در زبانهای هند و اروپایی بخواهیم بشمار بیاوریم، تعداد واژه هایی که ممکنن است وجود داشته باشد مرز معینی ندارد . و نکته قابل توجه این است که برای فهمیدن این میلیونها واژه فقط نیاز به فراگرفتن ۱۵۰۰ ریشه و ۸۵۰ پیشوند و پسوند داریم در صورتی که دیدیم که در یک زبان سامی برای فهمیندن دو میلیون واژه باید دست کم ۲۵۰۰۰ ریشه از برداشت و قواعد پیچیده صرف افعال و اشتقاق را نیز فراگرفت و در ذهن نگاه داشت.

اساس توانایی زبانهای هند و اروپایی در یافتن واژه های علمی و بیان معانی همان است که شرح داده شد . زبان فارسی یکی از زبانهای هند و اروپایی است و دارای همان ریشه هاو همان پیشوندها و پسوندها است . تلفظ حروف در زبانهای مختلف هند واروپایی متفاوت است ولی این تفاوتها طبق یک روالی پیدا شده است که در جدول مقابل که مربوط به تغییر تلفظ یک حرف در شش زبان است نشان داده شده است.

توانایی که در هر زبان اروپایی وجود دارد مانند یونانی و لاتین و آلمانی و فرانسه و انگلیسی در زبان فارسی ه همان توانایی وجود دارد. روش علمی در این زبانها مطالعه شده و آماده است و برای زبان فارسی بکاربردن آن بسیار آسان است. برای برگزیدن یک واژه علمی در زبان فارسی فقط باید واژه یی را که در یکی از شاخه های زبانهای هند و اروپایی وجود دارد با شاخه فارسی مقایسه کنیم و با آن هماهنگ سازیم . کسانی که بیم آن را دارند که اگر کلمه های فارسی بجای کلمه های خارجی برگزینیم زبان فارسی زیان خواهد دید باید توجه داشته باشند که اگر بنشینیم و دست روی دست بگذاریم سیل کلمه های خارجی در کارخانه ها و کارگاه ها و مراکز اقتصادی و اداری و حتی در دانشگاه ها که بعضی از آنها افتخار می کنند که منحصراٌ زبان خارجی را بکار می برند جاری خواهد شد و خدای ناکرده در زادگاه فردوسی و سعدی و حافظ و نظامی و مولوی افتخار خواهند کرد که زبان فارسی را کنار گداشته به زبان بیگانه سخن گویند.

 

جدول تغییر تلفظ حروف در زبانهای مختلف هند و اروپایی

فارسیPers.آلمانیGer.انگلیسیEng.لاتینLat.
پاpFussffootfpesp
توtdudthouthttut
کلهkHaupthheadhcaputc
دامdzähmentstametdomared
گنgKindkkinkgenusg
گامgKommenkcomegucvenirev
بردنbBahrebbearbferref
گرماgwarmwwarmwformusF v
ویدا – دیدنVdWitzwwitwviderev
یونانیGR.سانسکریتSKR.هند و اروپاییI.E.
pousppadahpپا pedp
tuttvamtتوtut
kephalekkapalamسر  kepk
damazôddamitadدام damd
genosgjanahjzنژاد geng
bainebdgamatigjآمدن gwengw
pherôphbharamibhبردن bherbh
thermosthphgharmahghگرماgwhermgwh
(w)eidoswvedaUدیدن weid

w

منبع:وبسایت رسمی دکتر حسابی

مشاهده محتوا بیشتر

38
دیدگاه بگذارید

avatar
10 موضوع دیدگاه
28 موضوع پاسخ
0 Seguidores
 
بیشترین پاسخ واکنش نشان داد
پرطرفدارترین نظر
11 نویسنده دیدگاه
ویلهلمNoamدکارتبنی آدمابراهيمي نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
به من اطلاع بده
ابراهيمي
مهمان
ابراهيمي

با سلام ظاهراً عده اي از اينكه مقاله نقد مي شود ناراحتند. شايد ناراحتي به دليل نام نويسنده و مقام علمي ايشان باشد. اين نكته را در نظر مي گيريم شايد اين نوشته از ايشان نباشد. با اين حال بجز يكي دو مورد كسي نقدي نزده است، اين دليل بر صحت مطالب فوق نيست، بلكه چنانكه گفتيم مقایسه در صورتی است که دو چیز خصوصیاتشان یکی باشد. و از طرفي؛ مني كه مي خواهم بين دو زبان داوري كنم، لااقل بايد داشته هاي هر دو زبان را ذكر و بيان كنم. بخش هاي علمي مقاله همان جسته گريخته هاي است… ادامه مطلب »

بنی آدم
مهمان
بنی آدم

از نحوه استدلال و استنباط های پروفسور حسابی و نقدی ایرانی گرا، لذت بردم و بسیار هم خندیدم و فرهنگ لغتی هم که ایشان برابریابی نموده اند را در ۲۱-سالگی ورق زده و خوانده ام. چون عصر محاسبات است بدون کمک دانشمندان ریاضی و فیزیک به پیشروی زبان شناسی حیطه علمی، برنامه ریزی کامپیوتری و دیدن ساختارها از کلیتی بیرونی، و غیره ممکن نیست.
من با پولم ۱۲۵ تا کیک می تونم بخرم و شما فقط یک کیک می تونی بخری، اینکه همه اینها رو بتونم یکجا بخورم یا نتونم، بحث قابلیت است.

بنی آدم
مهمان
بنی آدم

از نحوه استدلال و استنباط های پروفسور حسابی و نقدی ایرانی گرا، لذت بردم و بسیار هم خندیدم و فرهنگ لغتی هم که ایشان برابریابی نموده اند را در ۲۱-سالگی ورق زده و خوانده ام. چون عصر محاسبات است بدون کمک دانشمندان ریاضی و فیزیک به پیشروی زبان شناسی حیطه علمی، برنامه ریزی کامپیوتری و دیدن ساختارها از کلیتی بیرونی، و غیره ممکن نیست.
من با پولم سد تا کیک می تونم بخرم و شما فقط یک کیک می تونی بخری، اینکه همه اینها رو بتونم یکجا بخورم یا نتونم بحث اقتضا و کی خوردن است و خریدنش بحث قابلیت است.

حامد اهوازی
مهمان
حامد اهوازی

سعید جانخیلی خندیدم!!! از کسی که شاهنامه فارسی رو 30 هزار بیت میدونه حتی از تعداد ابیات شاهنامه اطلاعی نداره و دم از اثر بی بدیل ایران میزنه و کسی که کمبوجیه رو با داریوش اشتباهی میگیره و کسی که هیچ اطلاعاتی در مورد تاریخ نداره و هیچ وقت نتونست اشکالات من رو واکاوی کنه و به اصطلاح از اون شاخه به اون شاخه میپره و بحث رو از توانمندی زبان ها رو میخواد به جنگ اسلام و ایرانیان بکشونه نباید انتظار زیادی داشت.من در همه نظراتم گفتم سعید بحث رو عوض نکن و جنابعالی بی دلیل نداشتن اطلاعات صحیح… ادامه مطلب »

سعید
مهمان
سعید

تو یک اعجوبه ایی،یعنی به معنای واقعی یک اعجوبه ایی،***********،اصیل،دوباره میگم برو مقدمه شاهنامه رو بخون تفارخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اینکه من داریوش رو با کمبوجیه اشتباه گرفتم فقط بخاطر این بود که از اون چیزی که تو یک کتاب که چهار سال پیش خونده بودم(از کتابخانه آستان قدس قرض گرفته بودم و حتی اسم مولفش که غیر ایرانی بود یادم نیست)خواستم استفاده کنم که حافظم منو اشتباه یاری داد بالاخره چی شد؟این همه زور زدی تو کفه ترازو همینقدر گذاشتی؟برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه میشه همون زن عربی که میگی فارسی بهش مدیون هست رو نام ببری؟ در رابطه با… ادامه مطلب »

دکارت
مهمان
دکارت

پارس با انشان جابجا و مشتبه شده بود پارس شمالی جایی است که به داریوش نسبت می دهند و منظورم دقیقا داریوش است. شاید شما میخوایی بنا به تاریخ سنتی زمانه زرتشت، سدسال واپستر بگویی.
اگر میدونی چیزی درست است و بکارش می بری چه احتیاجی به پیگیری و درگیر بحث ساختن دیگری داری.

حامد اهوازی
مهمان
حامد اهوازی

بله اقای شمشاد حتما!من از اول هم میدونستم ایشون اهل بحث و مناظره علمی نیس . فقط ادای ادم با شعور رو در میاره باتشکر از جنابعالی

حامد اهوازی
مهمان
حامد اهوازی

فقط خدمت دوستان بگم مادر شعر فارسی رابعه هست و ابیات شاهنامه 60 هزار بیت هستن و 30 هزار با تشکر

سعید
مهمان
سعید

آفرین حامد جان دقیقا مثل قبل،ادعا کردن و تفاخر به هیچ،حتی یک اثر فاخر از ادبیات عرب هم نتونستی نام ببری در ضمن من دوباره تاکید میکنم که بحث درباره مقایسه فرهنگ اعراب و ایران خواه ناخواه به بحث درباره جنگ پیشین بین این دو ملت کشیده خواهد شد و من دوباره میگم وقتی یک عده ملخ گرسنه 1400 سال پیش اومدن اینجا همه چیز رو به آتیش کشیدن معلومه جنابعالی باید دم از تمدن بزنی،درست همونطور که امروز رفقای جنابعالی تخت جمشید رو به حال خودش گذاشتن تا چهل سال دیگه به طور کامل تخریب بشه و بعد فرزندان… ادامه مطلب »

حامد
مهمان
حامد

در مورد تفارخ به هیچ من یه نکته ایی رو بگم بعد میریم به بردن چند اسم و چند سند تاریخی . اونی که نمایشگاه ماشین داره نمیاد بگه من مغازه ماشین رونو مدل فلانی و ماشین بنز مدل فلانی و ماشین فراری مدل فلانی و فلانی و غیره دارم صرفا از کلمه نمایشگاه استفاده میکنه. ادبیات عرب خیلی بزرگتر از ادب فارسی هست به چندین علم بزرگ تقسیم میشه چون ما در تاریخ شاید بتوان چند نام بزرگ رو ببریم که فارسی سرودن اما به اقتضای زمان هزاران هزار شاعر عربی داریم و هرکدوم جایگاه خاص خودشون رو دارند.… ادامه مطلب »

سعید
مهمان
سعید

1-مگه خلیج پارس نشده خلیج فارس؟نابغه!!!!!!!!
2-نژاد پرست کسی است که مدام از نژاد “سامی” حرف میزند و همانطور که گفتم تو نظرات من یک کلمه “آریایی” پیدا کن بعد به من بگو نژاد پرست از طرفی من فقط از تمدن ایران نام بردم که خودش شامل چندین نژاد میشه،من فقط از هلندی مثال زدم تا اندازه دهنتو بفهمی و لقمه ی گنده تر از دهنت برنداری
اون مثال نمایشگاه هم به درد بابات میخوره،فیلسوف!!!!!!
بقیه حرفات هم اونقدر چرت و پرت هست که نیازی به جواب نداره،برو مقدمه شاهنامه(چاپ مسکو) که نوشته ی دکتر “یاحقی” هست رو بخون تا بفهمی

Noam
مهمان
Noam

گفتن پارس نسبت به فارس، برایم دشوار است احساس می کنم یک کیلوکالری نیروی پالمونیک ششهایم را بیشتر می گیرد.
این روند همه زبانهاست که تلفظ قدیم و تلفظ جدید دارند. شما کدامیک را بسادگی و آسانی بکار می بری؟ سیاوش یا اینکه سیاورشن!
برای همین فارسی باستان برای تلفظ بوسیله جگر سفیدم آسانتر از پارسی باستان Ancient Persian و به روزتر فرس قدیم Old Petsian است.

حامد
مهمان
حامد

برای خود کلمه mollusque که در فارسی ( نرم تنان ) گفته می شود در عربی یک جمله بکار میرود: ” حیوان عادم الفقار” … من فقط در مورد این بگم که مطمئن شدم نویسنده خیلی ناحقی کرده  یا شایدم در اصل این مقاله صحیح نباشه بهرحال… اگه شما نظرتون بر اینه که برای عربی استفاده کلمات خیلی بزرگه و ترجمه نرم تنان ( حیوان + عاد + الفقار)((خیلی خندیدم)) باید بگم اولا در زبان فارسی (( نرم + تنان )) از دوتا کلمه استفاده شده اما در عربی به اونا (((الرخويات))) میگند و از یک کلمه با معنی کامل… ادامه مطلب »

سعید
مهمان
سعید

در زبان فارسی برای اشاره به شخص از “ایشان” استفاده میشود،یا وقتی کسی صفت خوبی رو داشته باشه میگن فلانی از از فلان صفت “برخوردار” هست.یعنی زمانی از کلمه “برخوردار” استفاده میشه که یک صفت خوب در میان باشه یا اینکه میگن انسان از کدام تفریح “لذت” میبرد ولی برای حیوان میگوید “کیف” می کند.اطلاعات شما از زبان فارسی ناچیز است.چرا در عربی به دستشویی میگویند “مستراح” یعنی محل استراحت در صورتی که انسان وقتی استراحت می کند که در پذیرایی نشسته باشد نه در دستشویی.

حامد
مهمان
حامد

میگم تو چرا از جواب دادن به اشکالاتی که من طرح میکنم د میری؟؟؟عجب!!!!! برو مستراح رو تو فرهنگ معین پیدا کن اول ببین چی نوشتن بعد بیا این نظر بده. بردار من خارج از ادب هست که کسی مستقیم بگه میخوام خراب کاری کنم الان اسم مستراح به فارسی چی میشه دستشویی!! مگه تو دستات رو قبل از غذای توی کاسه ی مستراح میشوری که اسمشو گذاشتی مستراح!؟؟؟ چندتا از معانی مستراح جائی . حاجتگاه . مبرز. متوضاء. خلاء. ادبخانه . آبشتنگاه . **طهارتخانه** . خلاخانه . آبریز. امان از نظرا تو سعید!!!!!!!

ویلهلم
مهمان
ویلهلم

در فارسی هم ما واژه هایی از نوع مداد-پاک- کن داریم و مانن لغت تراش،استعاری نیستند. از بچه های گروه آلمانی هم شنیده ام که ساختار زبانی آنها هم همین جواست.

حامد
مهمان
حامد

مثل همیشه دوست عزیزم همیشه فرهنگ والای خودش در اهانت و توهین به طرف مقابل نشان میدهند.هم خوشحالم و هم ناراحت. خب در مقابل ادعای من بازم شما هیچی جوابی نداشتید و سعی کردی با دروغ پردازی و تخریب طرف مقابل برا خودت یک فضای واهی درست کنی و نشان از سود جنابعالی می باشد. من در ادامه حرفای شما باید بگم قرار نیس بگم که اعراب در زمان دو حکومت کلی قوی بودن و کلی قدرت داشتن اما همین چند چادر یک فرهنگ و انقلابی در جهان بوجود اوردند که سرامد همه ی انقلاب های صنعتی در قبل و… ادامه مطلب »

سعید
مهمان
سعید

حامد جان علت اینکه گفتم چرا داعش داره تفکر امثال تو رو به نمایش میگذاره(منظورم اسلام نیست چون خودم مسلمونم) ربطی به مبحث این بخش نداره اگه میخوای علتشو بدونی بگو تا در دیدگاه بعدی برات بفرستم ولی فعلا ترجیح میدم نفرستم چون همونطور که گفتم ربطی به موضوع توانمندی زبانها نداره.
اما پاسخ شما:

حامد
مهمان
حامد

ولا الان شما ثابت کردید که طرز تفکر شما شبیه نژاد پرستای اریایی المان نازی هست . صد رحمت به داعش حداقل اونا 60 میلیون نفر رو به کشتن ندادن و همه کشور ها و ویران نکردن

سعید
مهمان
سعید

شما با اینکه خود را مسلمان میدانید به من تهمت دروغگویی زده اید،از چه جهت،چه چیزی را در اینترنت جستجو کردید که پیدا نشد؟اگر آن بازی کامپیوتری را میگویید خوب این دو عبارت را سرچ کنید تا بفهمید چه انسان ضعیفی هستید که به دنبال اتهام زنی و تکفیر دیگران هستید:
“فرمانروایان بیابان(آتیلا توتال وار)” یا به زبان انگلیسی:”empires of sand ” یا کاملتر”total war Attila(empires of sand culture pack) در واقع این یک DLC جدید از بازی آتیلا توتال وار است.

حامد
مهمان
حامد

در این مورد به دوستان خوبم  سفارش میکنم خودشون در مورد این بازی استراتژیک تحقیق کنن و ربطش رو بهم بدن!!! خب من خودم دیدم جای تعجبی نداره. من از هم الان ازت معذرت میخوام که تو جنگ بکش بکش هست و با روحیات لیطف شما سازگار نیس

سعید
مهمان
سعید

در رابطه با سخن چرچیل من نگفتم چرچیل برای ایران احترام قائل بوده است،در واقع غرب کلا برای خاورمیانه احترام قائل نیست و شما به درستی گفتید که او برای ایران احترام قائل نبوده است اما من گفتم او به عنوان یک سیاستمدار برجسته درباره چند کشور اظهار نظر کرده است و اینکه شما بگویید چون عربستان در آن زمای تحت لوای عثمانی بوده است پس من دروغ گفته ام درست نیست،زیرا این استدلال شما مثل این است که در آن زمان که مصر در زمان داریوش شاه هخامنشی به تملک ایران در آمد پس در آن زمان کشوری به… ادامه مطلب »

kourosh
مهمان
kourosh

کمبوجیه مصر را فتح کرد

حامد
مهمان
حامد

خب اینم که مثل بقیه ست. بجای اینکه سند حرف چرچیل رو بدی داری پافشاری هم میکنی خب من اینو به خواننده واگذار میکنم خودشون در مورد این سخنان شیرین تحقیق کنن. اما در مورد عربستان هیچ وقت منطقه خاصی به اسم عربستان در نقشه ها مشخص نبود از زمان پیش وپس از پیامبر و تا زمانی که کشور عربستان بعد از جنگ جهانی استقلال یافت این منطقه رو به اسم حجاز میشناختن و نه به اسم عربستان!!! حالا شاید اینم رو شما اشتباه کرده باشی 

حامد
مهمان
حامد

راستی منظور من از دروغ پردازی حرفایی هست که به چرچیل نسبت دادی و بهش افتخار کردی

سعید
مهمان
سعید

در رابطه با آقای زیبا کلام که از خصلت خوب اعراب گفته اند خب منم میگم اتفاقا یکی دیگه از خصائل خوب عرب اینه که اگه سر سفره نشسته باشه و به کسی تعارف کنه و طرف مقابل دعوتشو قبول نکنه اون عرب به شدت ناراحت میشه،به خصوص اعراب ایران که واقعا انسانهای با مرامی هستن ومن نوکر همشونم و افتخار میکنم که پدر بزرگم جانش رو در جنگ هشت ساله برای دفاع از هموطنان خوزستانی گلم از دست داده است.در رابطه با فرهنگ امروز ایران هم آره شما راست میگی،مردم امروز ایران از فرهنگ بالایی برخوردار نیستن،طرف نماز میخونه… ادامه مطلب »

حامد
مهمان
حامد

بله خندیدم. اول بگو با خودت چند چندی و چرا هی مسئله رو میپچونی؟؟؟اولا من اومدم مقاله بالا رو نقد کردم و جنابعالی باید در همون چارچوب نقد من در مورد مقاله رو واکاوی کنی . اما همیشه میای زمین زمان رو بهم میبافی. خب اشکالی نداره.در مورد  خدمت اعراب به اسلام از خودم که نگفتم برو یه سرچ کوچیکی بکن ببین کی اینو گفته برو یقه اش رو بگیر. در مورد پی دوشه خودت هم میدونی معماران ایرانی الاصل نبود و از نقاط جهان اورده شدن و در مورد شعر و شعاری باید بگم مادر شعر ایرانی یک زن… ادامه مطلب »

سعید
مهمان
سعید

توی یه کتاب به اسم “قصیده فنی و تصویر آفرینی خاقانی شروانی” نوشته دکتر سلطانی نوشته اعراب واژگانی رو از زبانهای دیگر میگیرند و آنهارو مستعرب میکنند و به زی عربی در می آورند و بر سرش چفیه و عقال می بندند.
یکی دیگه داشت میخوند بعد برام تعریف کرد منم خوشم اومد و گفتم اینجا بنویسم که عربی چه زبان کاملی هست

سعید
مهمان
سعید

حامد جان من از شما یک سوال دارم : در اینجا پروفسور حسابی اگه به عدد و رقمی هم رسیدن با استفاده از ریاضی به چه زیبایی اثبات کردن.اونوقت آقای ابراهیمی فقط چند عدد ارائه دادن،میشه شما برای ما اثبات کنی. و اما نکته پایانی اینکه شرایط امروز کاملا به نفع شماست،وقتی یه عرب پرست و البته ایران ستیز دارای پست و مقام در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هست باید امثال شما اینجا عرض اندام کنین بخاطر اینکه زبونی که من همین الان دارم باهاش صحبت میکنم اصلا پارسی به حساب نمیاد،در زمان محمد رضا شاه در دانشگاه ها… ادامه مطلب »

حامد اهوازی
مهمان
حامد اهوازی

نه برادر عزیز شما نبایستی زمین و اسمان رو بهم ببافی که مثلا 1400 سال پیش یه کتاب سوخته یا اینکه چند نفر بربری هستن که ما فرهنگ غنی نداریم.بهر حال هر کشوری میتونه ادعا کنه غنی ترین ادبیات رو داره اما تا وقتی که نتونه ثابت کنه یعنی ادعاش نقص داره . حال به جای اینکه در مورد ادبیات کشورمون تحقیق کنی برو در ادبیات و زبان و اشعار عربی در گذشته در قبل از اسلام و بعد از اسلام و معاصر و اصلا زبان عربی چی ویژگی های داره که متمایز شده بخون . شما که معلومه حتی… ادامه مطلب »

سعید
مهمان
سعید

دیگه خوبه خودت خودتو معرفی کردی نیازی نیست من ثابت کنم کی بربر بوده و کی نبوده چون داعش داره امثال تورو به دنیا معرفی میکنه فقط حامد جان سه تا نکته دیگه: 1-اینکه تو ایران قبل از اسلام رو متمدن به حساب نیاری و در مقابل بیای فقط حرف بزنی از غنای فرهنگ عرب خوب اختیار خودته و من نیازی نمیبینم که بخوام جوابتو بدم،شرکت سگا که یکی از شرکت های سازنده بازی های کامپیوتری هست و در سبک استراتژیک بازی های توتال وار رو تولید کرده همین تقزیبا یکسال پیش یک بازی تحت نان”آتیلا”ارائه داد که مربوط به… ادامه مطلب »

دوستی
مهمان
دوستی

درودبر دوستان خوبم  اگر شما تنها شیوه خردورزیه پارسی رو ببینید که از ان به منطق خوارزمی یاد میشود  پایه واساس ساخت رایانه را بهتر درنگرتان خواهید دشت چرا که در هیچ زبانی چنین دید بازی را نخواهید دید .اگر یکبار دیگر دست نوشته دکتر را بخوانید  بهتر میبینید که زیاد یا کم بودن واژه برتری پارسی نیست برتری ان ساده بودن ساخت ریشه های گوناگون از یک واژه است وبرای اموزش پارسی شما تنها باید ۱۵۰۰ ریشه را بدانید ودر یاد خود نگه دارید واز ان ۲۲۶ ملیون واژه در یادتان دارید ودر زبان تازی که شما ان را… ادامه مطلب »

سورنا
مهمان
سورنا

نظر دکتر حسابی دقیق و از روی تحقیق بیان شده نه از روی تعصب و…….!
من گمان می کنم که خیلی از زبانهای زنده ی دنیا در چندین سال اینده از جمله زبان عربی، به دلیل ناتوانی ساختاری فقط مبدل شوند به یک زبان بومی در بین خودشان …. چون نمی توانند واژه های علمی جدید و اینده را در خود معادل سازی کنند….

حامد
مهمان
حامد

هااااا؟؟؟

ابر اهیمی
مهمان
ابر اهیمی

با سلام: مقایسه در صورتی است که دو چیز خصوصیاتشان یکی باشد. نمی شود آب و خاک را باهم مقایسه کرد چون نتیجه می شود کاری که قدما می کردند! مقایسه زبان ترکیبی با زبان اشتقاقی نتیجه ای جز این ندارد! در «العین» شش هزار (با تمام اغراق) ریشه دو حرفی، سه حرفی و چهار حرفی را می بینیم و اکنون تعدادشان طبق شمارش تاج العروس از ده هزار فزونی گرفته، به تازگی هم دوازده هزار را هم گفته اند (منظورم افزایش ریشه هاست نه تعداد آنها). تعداد مدخل های زبان عربی را در یک کتاب که نویسنده شمرده؛ بالای… ادامه مطلب »

سعید
مهمان
سعید

سلام آقای ابراهیمی
شما چقدر راحت مقاله دکتر حسابی رو رد کردی و فاقد اعتبار دونستی!!!!!
من یک سوال ازتون دارم:
میشه در مورد قسمت علمیش نظر بدید اصلا چی هست؟چون اینطور که شما داوری کردی من فکر کنم اصلا قسمت علمی اونو متوجه نشدید و فقط متن رو خوندید.
با تشکر

حامد
مهمان
حامد

بنظرم اقای ابراهیمی کامل جوابتون رو داد اگه بخوای از نظر توان مندی زبان بحث میکنی تمام محققان غربی و شرقی و داخلی میگند اول زبان عربی بعد زبان فرانسوی و تا اخر پس اگه کسی بیاد یکی ادعا کنه کاملترین زبان دنیا اینقدر نقص داره که حتی زبان فارسی ازاون بالاتره حتما مشکل از اونه میباشه.تنها یه موردش اینجاست که کلماتی مترادف ناموس غیرت حمیت شجاعات و خیلی از اساس ترین کلمات در فارسی نیس.شاید کاربردی در زبان فارسی نداشتن. من یه مثال کوچیک هم میگم ما در زبان فارسی اگه کسی بخواد  وارد بهترین جای خونه که همان… ادامه مطلب »

همچنین ببینید

یادگار عصر ساسانی در شمال جمهوری باکو، مجذوب کننده است

بخش آذری خبرگزاری اسپوتنیک گزارش جالبی از درختی هزار ساله که بر روی “سد بزرگ قفقاز&#…