پیشگویی های زرتشت از آینده ایران

زرتشت بزرگ
زرتشت بزرگ

در گاتها از قول جناب زرتشت آمده است:ای اورمزد،این هر دو را از تو می پرسم:آنچه که تا کنون روی داده است و آنچه که پس از این روی خواهد داد…..

و در بند ۲۶ هرمزد یشت،اهورمزدا به زرتشت می گوید:…ای زرتشت پارسا،به میانجی خرد و دانش من،دریاب که سر انجام زندگی و زندگانی آینده چگونه است؟

در کتاب
دینکرد،یکی از معجزات زرتشت،پیشگویی او دربارهء دین پذیری گشتاسپ و نبردهایش با ارجاسپ می باشد.که البته از آن حضرت پیشگوییهای زیادی نقل شده که از آنجمله اعلام دقیق زایش عیسی مسیح و محل تولد اوست که به دلیل اطالهء کلام از نقل آنها میگذریم….

اما شاید یکی از جالبترین مکاشفات زرتشت،پیشگویی ۱۵۰۰ سال آخر گیتی و به قول معروف علائم آخرالزمان می باشد که با استفاده از معتبر ترین منابع،برخی از آنها را که دارای پیوستگی و معنای روشنتری می باشند را در اینجا برای شما می آورم و از نقل آن قسمتهایی که دارای گسستگی و یا به اصطلاح ریختگی تاریخی بوده اند و یا معنای آن برای ما واضح نبوده است،و یا نقل آنها باعث کج فهمی و یا دل آزردگی دوستان از سایر ادیان می باشد،خودداری نموده ام:

*چون این گیتی به پایان خویش نزدیک آید،صدهزار و ده هزار و هزار…. از تخمهء خشم به هستی رسند.

*آن بد تخمان که به ایرانشهر (سرزمین ایران)برسند،از بدترین تبار و بی هنر ترین آفریدگان باشند….دارای پرچمی افراشته و زینهای مرکبشان سیاه رنگ باشد،چهره هاشان آفتاب سوخته و مویی ژولیده بر سر و صورت دارند….از پست ترین نژاد و از فرزندان زویش باشند که چون نیک بنگری آنان را تخمه و جد و بن پیدا نیست.

*آنان به جادوگری و وعده های دروغین به سرزمینهای ایران که من ،اورمزد،آفریدم بتازند و بسیار دیها که ویران کنند و چاهها که بخشکانند و دانشمندان که کشتار کنند و بسیار کتابها که بسوزانند و لوحها که بر آب ریزند و آتشها که خاموش کنند و بر این کارشان نیز تا ابد مفتخر باشند…..

*آنگاه بس چیزها را که سوزند و آلایند و خانه از خانه داران بگیرند و ده از دهگانان،آبادی و بزرگی و بزرگزادگی و راستی در دین و پیمان و زنهار و شادی و همگی آفرینش من،اورمزد که دادم بگیرند…..و این دین ویژهء مزدیسنان و آتش بهرام که به داد بر پا شده است،همه را بگیرند و به نیستی رسانند و زنگیان و آوارگان صحرا نشین پدید آیند.

*….. و آن روستای بزرگ شهر و آن شهر بزرگ ده و آن ده بزرگ دودمانی شود و از آن دودمان بزرگ،جز استخوانی نماند……بازی و شوخی از دل کودکان و جوانان برود و پیران را حرمت نباشد و از دلشان رامش بر نیاید…… ای زرتشت این ژولیده مویان را عهد نباشد و بسیار فریفتار باشند،چرا که آنچه را گویند،نکنند و بدترین عهد دارند،چرا که آنچه را نگویند کنند.ایشان را پایداری در دین و گفتار نیست و از آفریدگار زینهار ندارند و بر گفتار خویش،استوار نیستند.

* …. و اندر آن بدترین هنگام،همه مردن را فریفتار باشند و بد یکدیگر خواهند و مهرورزی بزرگ دگر گونه باشد……. و آزرم و دلبستگی و روان دوستی از این جهان بشود…..مهر پدر از دل پسر و برادر از برادر برود و داماد از پدر زن روی بگرداند و خواهش مادر از دختر جدا و دگرگونه باشد….. و رستنیها و دار و درخت بکاهد،اگر کسی یکصد می ستاند،نود بکاهد و ده بیفزاید و آنکه بیفزاید،گوارا و خوشمزه نباشد…..میوه تخم ندهد و دانه ها از هشت،ده بکاهد و دو بیفزاید و آنکه بیفزاید،رسیده نباشد.

* و در آن بدترین هنگام،آن بد تباران،مرغی را گرامیتر بدارند تا مردم یگانه پرست و دیندار ایران زمین را…..آن بد نهادان،تخمهء خویش را گرامی دارند و آنان که از تخمهء پارسیانند را پست شمارند.

* ای زرتشت،چون این گیتی به تنگ آید و پیدایش سوشیانت،نزدیک آید،روز و ماه و سال کوتاه تر شود و روز و شب بکاهد و خورشید راست تر و نهفته تر گردد……آنان مرده ها را چال کنند و مردگان را بگسترانند.

*….. و اندر آن روزگار سخت،ای سپیتامان زرتشت،آن پست ترین بندگان به فرمانروایی سرزمینهای ایران فراز آیند…..بهدینان که کستی به میان دارند،پس از آن پاکی نگهداشتن نتوانند…. و آنقدر پارسایان بکاهند که دیگر مردمان سرزمین ایران روزهای مقدس را نشناسند و هر پارسی زبانی،روزهای آن دیوان ژولیده موی را بشناسد…….عبادت به روش خویش را بیاموزند و بیاموزانند و کمتر کسی نیایش بهدینی را بداند،آنقدر که اگر مردی پارسا،در آن روزگار بد،شعلهء آتشی را به روش صحیح بیفروزد،بهرهء آن مانند کسی است که در این روزگار تو،صد سال به نیایش آمده باشد…….گفتار پاکان و بخردان و راست دینان را انگیزش(شورش) و کفر بدارند و گفتار خردان و بدکاران و دلقکان را نیکو و گرامی و باور بدارند.

* …. هم در آن بدترین ایام،این بد نهادان،دختران پادشاهان و بزرگان ایران زمین را به زنی گیرند و برده داری و غلامی که در این سرزمین هرگز نبوده،رواج دهند و انسانی ،که آفریدهء من است به انسانی دیگر به بهای پول میفروشند….با آن بهایی که بابت زنان برده (کنیزان)می پردازند با آنان مانند حیوانات همخوابه می شوند و بدان کار نیز مباهات می ورزند و فرزندان حاصل را نیز به فرزندی می دارند…….

* و از گناهانی که مردمان کنند،از پنج گناه سه گنه را پیشوایان دین و دو دیگر را مردمان و پیروان آنان مرتکب گردند و نیکان را دشمن باشند و عبادتی را که خود بپذیرند،انجام ندهند و از دوزخ بیم ندارند…..

* و ابر کامکار و باد تندرو به هنگام و زمان خویش باران نشایند کرد…..گرمای طاقت فرسا در زمستان و سرما و بوران در تابستان صورت پذیرد…… و از این جهت بر و تخمهء گیاهان و رستنی ها ضایع گشته و بسوزد……باران به وقت خویش نبارد،الا آنکه باعث آلایش زمین شود و با خود موجودات اهریمنی بیاورد….و آب جویباران و رودخانه ها بکاهد و آنرا افزایشی نباشد،الا آنکه با خود ویرانی بیاورد….و ستور و گاو و گوسفند کمتر بزایند و آنچه که زایند،کوچکتر بزایند و بی هنرتر زایند و بار کم ستانند و موی کمتر و پوست تنگتر آید و شیر نیفزاید و چربی کم دهند…..

* …. و جشن و رسم پیشینیان،جای جای کنند و آن نیز که کنند بسیار سست باشد و بدان اعتقادی ندارند…..

* سپندارمذ زمین(فرشتهء موکل بر زمین)دهان بگشاید و آنچه از آهن و سیم و زر و قلع و گوهر، در دل داشته باشد به پایان دهد…. پادشاهی ایران به غیر ایرانیان برسد و فرمانروایان ایرانی نیز دل در گرو آن دیوان ژولیده موی دارند… و …… پادشاهی از ایشان،چرمین کمران و تازیان و ارومیان به ایشان رسد.آنان چنان فرمانروایی بد کنند که اگر پارسی مرد پارسایی را بکشند در نظرشان به مانند کشتن مگسی باشد….

* و بسا نابکاریها چون غلامبارگی و نزدیکی با زنان بی نماز کنند و آنرا رواج دارند و هوا پرستی و کارهای زشت بسیار کنند و دروغ بسیار گویند و ناراستی چنان با راستی در آمیزد که جدا کردنشان و تشخیص،نا ممکن می نماید…….پس ای زرتشت اینها را بر آفریدگان من برخوان و در زند و پازند بنگار تا جمله پارسایان بدانند که بر ایرانشهر چه خواهد گذشت……تا آنان نیز این،بر جهانیان فراز دارند،که روز معاد در پی این روزها خواهد آمد……. ای سپیتامان زرتشت….. به تو نیز این گویم:کسی که به آن هنگام تن خواهد،رستگاری روان نتواند،چه تن فربه و روان گرسنه و نزار به دوزخ خواهد رفت،آنکس که روان خواهد،تنش گرسنه و نزار به گیتی شکسته و درویش است،و روانش فربه به بهشت خواهد بودن….

* آنگاه زلزله بسیار گردد و زمین در بیشتر جاهای ایرانشهر بجنبد……پنج زلزله خونین به فاصلهء نزدیک به ده سال از یکدیگر فراز آیند و هر یک بسیار کسان بکشند و بسیار دیها ویرانه سازند….در زلزلهء دوم موعود ما زاییده شود…..پدرش از نژاد کیان باشد و به یاری هوشیدر به هندوستان بشود(هندوستان در حال حاضر دومین و شاید مهمترین مرکز و پایگاه زرتشتیان جهان باشد،در زمان زرتشت و پیش گویی او هیچ بهدینی در هندوستان زندگی نمی کرده و پس از حملهء اعراب مسلمان،گروهی از زرتشتیان ایران به هندوستان مهاجرت کرده اند)این مولود در ۳۰ سالگی به گفتگوی با من برسد……. و در آن شب که او به دنیا بیاید نشانی به جهان برسد….. و ستارگان بر زمین ببارند و ستاره ای رهوار بر آسمان پدید آید و مردمان آنرا به چشم ببینند…… و در همان شب،پدر او بمیرد و او را بانوان شاهی (اصیل)بپرورند…..چون ستارهء مشتری به اوج بلندی برسد و ناهید را فرو افکند،لشکری بیشمار گرد آیند تا موعود را به پادشاهی برسانند….جوانان بسیار از سرزمین پارس دوباره به سوی آیین نیاکان خویش متوجه گردند و بسیاری از آنان به همین جرم کشته و لهیده گردند….و در کنار رودخانهء اروند سه نبرد و کارزار اتفاق افتد و ماهیان این آب بسیار سیر گردند از گوشت آدمیان….. و این نبرد به دشت نهاوند رسد….و آب دریای پارس از خون سرخگونه شود……

* ای زرتشت چون زمان سر رسد و گاه شود ، این دشمنان مانند بن درختی که به یک شب سرد زمستانی که برسد و به یک شب برگ بیفکند، تباه شوند.

* پس او به مشورت با من برسد و …… چون از مشورت باز آید به خورشید بانگ مند که بایست و خورشید برای ده روز از تابیدن باز ایستد و جمله آفریدگان ببینند که خورشید باز ایستاده است…..سپس هوشیدر بانگ کند که ای پسر زرتشت،ای راست دین دین راست دار به خورشید فرمان ده که برود و او این می کند و خورشید به تابش بیاید…. و جمله مردم این بشنوند و این ببینند…

* سپس به سوشیانت،موعود من،فرمان دهم که :دوباره تاج و تخت پادشاهی بیارای و دوباره دین مزدا را ویژه ساز…..و سپس سوشیانت دوباره آفرینش را دوباره پاک سازد و…..به یاری من دوباره دروغ و بنیان بدیها را برکند.

اشتراک
اطلاع از
guest
149 Comments
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
اشکان

سلام و سپاس
تو این دوره نمیشه هیچ چیز رو باور کرد ولی من تحت تاثیر این متنم .من به این که اعراب پست ترین موجودات زمینن اعتقاد دارم و مطمئنم روزی میرسه که ایرانی ها ازادیشون و بزرگیشون رو پس میگیرن .امیدوارم اون روز توی دوره زندگی من باشه و من لیاقت اینو داشته باشم که واسه کشورم مفید باشم .

poor boy

هر شروعی یه پایانی داره ۱۴۰۰ سال از حکومت اعراب میگذره به امید پایان ان روز و خوشحالی مردم ایران

کاک ارشیا

دوستان هیچ اقوامی یا دین ادیانی یافت نشده که بی نقص باشد.پیشگویی پیامبران زرتشت توجه کنیبد ک می فرماید اخرالزمان وقتی است ک صحرانشینانپوستن پوش باموهای ژولیدوریش نخراشیدبرایران ودین من مسلط خواهند شد زنان ودختران ک بنده ی ازاد افریده خدای دین من است به انسانهای دیگر درعوض پول فروخته میشوند واز انان مثل حیوانات استفادهخواهند کرد زله زلهزیاد خواهد شد درختان میوه بی موقع ونارس میوه میدهند اب بسیار کم خواهد شد باران درموقع خود نخواهد بارید وبی موقع وزیان فراوان ان قدم ژولیده پادشاهی ازخودبراینشهر من مگمارندومردم من به مرورزمان از اوپیروی خواهند کرد حتی گفته عدهای ازمرم من برای درامان ماندن به هند فرار خواند کردوووو….

سعید

دوست عزیز اجازه بدید منم که تو مشهد زندگی میکنم بگم چه اخبار وحشتناکی از گوشه و کنار مشهد به گوشم میرسه:
” متوجه هستید که در چند سال اخیر خیلی از عراقی ها به راحتی میتوانند به همه جای ایران سفر کنند و دارای محدودیت زمانی نمی باشند،قدم هر مهمانی روی چشم.
میتوان برای یک عراقی شیعه هدف از سفر به مشهد را در اولویت اول زیارت امام رضا(ع) دانست که باز هم قدمشان روی چشم(مهمان حبیب خداست)؛اما خبری که من همین دیروز شنیدم یکی از دوستان شهرستانی که در مشهد زندگی میکند برایم تعریف کرد و ایشون میگفت که ساعت ۱۰ یا ۱۱ شب به بعد در پایین خیابان شهر مشهد دختر کرایه میدهند که تا همین جا ناراحت کننده هست اما متاسفانه ناراحت کننده تر اینکه میگفت مشتری های پرو پا قرص این بازار کثیف عربها هستند و من باورم نمیشد که اینها زائر امام رضا هستند یا سفیران شیطان؟و خود دوستم میگفت شما ها چقدر بی غیرتید،تو شهر ما کسی جرئت نداره یه همچین غلطی بکنه.
البته متوجه باشید که خود من تا حالا تو اون موقع شب اونجا نرفتم که با چشم ببینم و فقط شنیدم،بنابراین راست و دروغش با خود اون بنده خدا و نمیتونم بگم چنین چیزی موثق هست.

آبراهام

بسم الله الرحمن الرحیم

و هو الحکیم
متاسفانه امروزه بعضی ها دانسته یا ندانسته شایعاتی نامعتبر و حاکی بغض و کینه های کورکورانه را در میان مردم یکتاپرست و مسلمان پخش می کنند که هم باعث از هم گسستن دین واحد خدا شود و هم باعث به ثمر رسیدن اهداف دشمنان اسلام!
یکی از این شایعات این است که اعراب مسلمان دین مبین اسلام را با زور شمیر به پارسیان یا مردم ایران تحمیل کردند!!!😯

این هم تهمت به اسلام و هم توهین به ملت ایرانه، مفهوم این حرف این است که ملت ایران یک ملت حقیر، ترسو و بزدلی بوده که ظرف یک مدت کوتاهی از ترس شمشیر کل دین، ایمان و فرهنگش را گذاشت است کنار و تسلیم عرب ها شده و دینش را عوض کرده!
این سخن بیش از اینکه محکوم کردن ارتش اسلامی باشه در به حمله به امپراطوری ساسانی، توهین به ملت ایران است!

یعنی یک ملت بی بته، دست و پا چلفتی و بی شخصیت بودند که با یک حمله کلاً دینشان را گذاشتند کنار!!!
نه، اصلاً اینطور نبوده؛ سوم اینکه تاریخ مسلمان شدن ایرانی ها هم نشان میدهد که اینطور نبوده؛ مسلمان شدن ایرانی ها چهار قرن طول کشیده است، و این یعنی اجباری در کار نبوده.
بله، اول که سپاه مسلمین آمدند… اولاً در هیچ شهری تقریباً مردم با ایشان نجنگیدند ارتش حکومت ساسانی چند جنگ داشته که اوایل در یکی دو نبرد پیروز شده و بعد در نبرد های دیگر چند شکست مفتضحی خوردند تا متلاشی شدند و از آن طرف هم ارتش امپراطوری روم، نبرد به نبرد از سپاه اسلام شکست میخورد و متلاشی می شد و نوبت به نوبت عقب نشینی میکرد مسلمین هم که وقتی آمدند به هیچ وجه هیچکس را مجبور به مسلمان شدن نکردند؛ گفتند:《ما با حکومت ایران درگیریم نه با مردم ایران، امپراطوری ساسانی و امپراطوری بیزانس روم، دو حکومت اشغال گر و خونریز که خم مردم خودشان را غارت میکردند و هم به کشور های دیگر مدام حمله میکردند. ما با این دو کار داشت و الا ملت ایران تصمیم با خودشان، و خیلی مهم این است که در خیلی از نقاط ایران مردم به استقبال اینها رفتند؛ تا از دست حکومت، ظلم حکومت ، مالیات های سنگین و غارتگری ها و امثال اینها و مخصوصاً از دست خرافات خلاس بشوند.
ثانیاً همه مردم ایران زردشتی نبودند دین زردشت دین حکومت بود یعنی دین رسمی حکومتی بود.
بخشی از مردم ایران زردشتی بودند مردم شرق ایران بودایی[= پیروان حضرت بودا(ع) پیامبری که در زمان تهمورث پیشدادی یعنی قبل از حضرت ابراهیم(ع) و بعد از حضرت نوح(ع) در هند ظهور کرد و مردم را به خدا پرستی دعوت میکرد] بودند، یعنی در همسایگی هند و آن منطقه بودایی بودند که هنوز هم در شرق ایران آثار برخی از معابد بودایی به جا مانده است؛ و در غرب ایران بخشی از مردم عیسوی[=مسیحی] بودند و اینها عمدت آن مسیحی هایب بودند که قبلاً تهت فشار امپراطوری روم بودند و بعد پناهنده شده بودند به ایران و در ایران ساکن شده بودند.
بخشهای هم که مذاهب دیگری آمدند؛ مثل: مانویت و مزدیکی و بعضی ها هم دین نداشتند.
پس نتیجه میگیریم که ملت ایران از لحاظ دینی پنج شش جریان بودند و همه زردشتی نبودند؛ اگر قرار بود با زور دین اسلام به ایرانی ها تحمیل بشه که همان ۱/۲قرن اول، همه ایرانی ها مسلمان میشدند!

بخش مهمی از ملت مسلمان شدند و بخشی مسلمان نشدند و بخشی تا دویست/سیصد/چهارصد سال بعد به تدریج مسلمان شدند و بعضی هم هنوز مسلمان نشده اند.
مسیحی اند – یهودی اند – زردشتی اند – صابعی اند[=در اینکه منظور از صابئین چه کسانی اند، میان مفسران اختلاف است؛ ستاره پرستان، ملائکه پرستان، رهاکنندگان دین گذشته ی خویش، و ….
کلمه ی«صابئین»که سه بار در قرآن و در کنار یهود و نصارا آمده است،به کسانی گفته می شود که پیرو یکی از ادیان آسمانی بودند؛ولی به مرور زمان انحرافاتی در آنان پیدا شده است.
و طبق واقعیات موجود، هم اکنون حدود صد هزار نفر در خوزستان ایران و مناطق مجاور و گرمسیر عراق بویژه حاشیه ی رودخانه ها، و اندکی هم در استرالیا و اروپا، خود را صابئین یا مَندایی یا صُبِّی میدانند که پیرو یحیی«ع» میباشند و کتاب مقدس خود را صحف آدم «ع» مینامند. شاید به دلیل وجود دیدگاههای غلوآمیز در میان آنان در رابطه با ملائکه و ستارگان، مفسران این گروه را ملائکه پرست یا ستاره پرست نامیده اند.
اکثر عباداتشان در آب جاری اجرا میشود و به ستارگان احترام خاصی قایل میباشند آنها از جمله اعتقاد به تأثیر ستارگان و کناره گیری از معاشرت با مردم و داشتن آداب مخصوصی در زندگی داشتند.]
پس این تفسیر که مسلمانان حمله کردند و مردم ایران را گرفتند و قتل و غارت کردند و مجبور به تغیر دین کردند؛ این دروغ محض است، این سخن اصلاً واقعیت تاریخی ندارد، اسلام آوردن مردم ایران هم چهار قرن طول کشیده است اغلبشان با اختیار خودشان اسلام آوردند و مسلمان شدند.
مکرراً میگویم اینکه میگویند ایرانیان به زور شمشیر مسلمان شدند واقعاً دروغ است
تکرار میکنم این حرف هم تهمت به اسلام است و هم توهین به ایرانیانه!
اگر به زور شمشیر بود
که باید با حمله مغول‌ها به ایران، همه مردم بودایی می‌شدند؟ نشدند و مغول هارا مسلمان کردند.

خب پس چرا بعضی‌ها با اسلام مخالف هستند؟
چرا بعضی ها هی دوست دارند به اسلام تهمت بزنند؟!

خدا همه را به راه راست هدایت کند، ان شاء الله ما هم در میان آن ها به هدایتمان افزوده شود.

راستی راجع به کورش واقعیت اینه: حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه، با اینکه زندگی شاهان ایران باستان را به نظم درآورد، اما هیچ نامی از کورش نمی‌آورد. حتی منابع ساسانی هیچ نامی از کورش (به عنوان شاهِ شاهان) و تاریخ هخامنشیان نیاوردند. اما طبری، بلعمی و ابن بلخی، درباره کورش سخنانی گفته اند. از دید آنان،‌ کورش نه تنها شاهِ شاهان نبود، بلکه تنها یک فرمانده نظامی و یک حاکم دست‌نشانده بود…

در کتاب فارسنامه کورش بصورت کی رش یا کیرش آمده است و وی یک حاکم دست نشانده بهمن شاه ایران معرفی شده است که بفرمان بهمن بجای بلت النصر قرار داده میشود و نام مادرش اوشین است و مادر کورش دختر یکی از انبیای بنی اسرائیل است و نسب کورش از طرف پدری بدینگونه است :

کیرش بن احشوارش بن کیرش بن جاماسب بن لهراسب .

این کورش عاقل بوده است و دایی اش به وی تورات آموخته است .

۲ : در قسمت قبل که کورش را در تجارب الامم بررسی کردیم دیدیم که سخن از دو کورش زده بود که کورش دومی همین کورش این کتاب بود یعنی فرزند اخشوارس و نوه یک کورش دیگر که در تجارب الامم آن کورش هم هماننده این کورش پادشاه بابل و تحت امر بهمن شاه بوده است . در تجارب الامم نیز دایی این کورش به وی تورات یاد داده است و همینطور کورش پادشاه بابل اما تحت امر بهمن شاه است ، مادر این کورش در تجارب الامم از بنی اسرائیل است اما دختر یکی از انبیای آن نیست . اما یک فرق اساسی بین تجارب الامم ابن مسکویه و فارسنامه ابن بلخی است و آن تفاوت این است :

در تجارب الامم ، شاه ایران بهمن ، بلت النصر نوه بخت النصر را از پادشاهی بابل برکنار کرده و کورش اولی [ پدر بزرگ این کورش ] را بجای وی بر تخت شاهی بابل می نشاند و سپس پادشاهی به اخشوارس و بعد هم به این کورش میرسد .

اما در فارسنامه ابن بلخی ، کورش دومی که نوه ی کورش اولی است توسط شاه ایران بهمن ، بجای بلت النصر نوه بخت النصر پادشاه بابل میشود .

منبع:فارسنامه ابن بلخی

اتفاقاً در تاریخ طبری و بلعمی نیز چیزی شبیه به این آمده است:

طبری می نویسد که:

گروهي از اسيران بني اسرائيل كه بخت نصر با خود به- بابل برده بود به بيت المقدس باز گشتند و اين به روزگار كيرش، پسر اخشويرش بود كه از جانب بهمن پسر اسفنديار پادشاهي بابل داشت و چهار سال پس از وي
نيز از جانب خماني شاه آنجا بود.

تاريخ طبري/ ترجمه، ج‌۲، ص: ۴۸۷

و بلعمی، تاریخ نگار معروف هم که متوفای ۳۲۹ هجری قمری، همین سخن طبری را به صورتی روشن‌تر بیان می‌کند، با این تفاوت که او این حوادث را در زمان پدر‌بزرگِ بهمنِ‌اردشیر می‌داند. البته او کوروش را كورِ‌ش‏ نامیده، بلعمی در این باره می‌نویسد: «كس فرستاد به زمين عراق و بابل آنجا كه بخت النّصر نشستى، سرهنگى را بفرستاد نام او كورِ‌ش‏، و بخت النّصر را از [آن‏] ملك باز كرد و به در خويش خواند و آن ملك عراق، كورِ‌ش‏ را داد و او را بفرمود كه اسيران بيت المقدّس را رها كن و بفرماى تا از زمين شام هر جا كه ويران است همه را آبادان كنند و ايشان را ملكى ده از ملوك بنى اسرائيل، آن كس كه ايشان خواهند. پس كورش بيامد به زمين بابل و بخت النّصر را باز فرستاد. و منادى بانگ كرد كه هر كه اندر بنى اسرائيل اسير است او آزاد است. هر كه خواهد به بيت المقدّس باز شود و آن زمين را آبادان كند».[۳]

بلعمی به اشتباه این فتح را در زمان گشتاسپ می‌داند، در حالیکه این فتح (بنابر نسخه‌های در دسترس)،‌در زمان بهمن اردشیر –نوۀ گشتاسپ- صورت گرفت. ولی این که کورش فاتح بابل، یک فرمانده نظامی و تنها یک حاکم دست نشانده بود را تأیید میکند.

والسلام علی من اتبع الهدی

مهدی

هی اگه میخوای از دین اسلام دفاع کنی دفاع کن ولی کوروش کبیر و زرتشت بزرگ رو خراب نکن یه خط قرمز واسه خودت بکش بعدشم ما همه مسلمون هستیم هیچ حرفی هم نداریم و به دین دیگران هم بی احترامی نمی کنیم چون بزرگ مردی به نام کوروش کبیر این رو به ما یاد داده
پس حرفی که میخوای بزنی رو تو دهنت مزه مزه کن بعد بزن

فرید

اونقدر خزعبلات نوشتی که نه تنها از اسلام دفاع نکردی بلکه اونقدر بد دفاع کردی که همون یه ذره اعتقادی که داشتم از بین رفت
اومدی زرتشت و کوروش رو متهم کنی ****************
اگه اسلام اینه که بخوای با دروغ ازش تبلیغ کنی به درد خودت میخوره *************

سعید

این شر و ورها چیه میگی برادر بسیار چرت میگی همش حرفای ساختگی با استدلال های آبکی بدون سند و با گزافه گویی فراوان و مقلطه و سفسطه ارائه کردید متاسفانه **** با این سطح تعقل و تفکرات کمتر حرف بزنی اثر بهتری از خودت به جا میزاری

امین

دوست عزیز می خوای نظر منو در مورد ایران و یونان بدونی ؟
به نظر من درسته که تمدن هخامنشی تمدن بسیار بزرگی بوده ولی فقط یه دوره کوتاه تو تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایرانه و فکر می کنم نمی تونیم بر اساس اون دوره در مورد خودمون قضاوت کنیم به نظر من توی ۲۳۰۰ سال گذشته ما یکی از زمخت ترین شرورترین بدعنق ترین نحس ترین مردم روی کره زمین بودیم به خاطر اینکه ۱) ما هیچ موقع خودمون به خودمون اجازه شکوفا شدن ندادیم چون ما مردمی استبدادی هستیم جامعه ایران یه جامعه به شدت استبدادی بوده و هست و برای همین فرهنگ نخبه کشی توی ایران به شدت ریشه داشته و داره مثلا حافظ مجبور بوده برای گفتن چند کلمه حرف حساب اون قدر لفاظی بکنه و سانسور بکنه که اصلا معلوم نباشه چی داره میگه خب اون جامعه ای که حافظ رو به این وضع می کشونه یه جامعه استبدادیه در حالی که یونان به هیچ وجه اینجوری نبوده یونان یه جامعه واقعا آزاد بوده این آزادی فقط آزادی از بیرون نبوده آزادی از درون هم بوده آزادی خیلی ریشه دار ! حتی گفتن قبیح ترین ایده ها هم ترسی نداشته و کسی که یه ایده خیلی بد رو مطرح می کرده از اینکه مورد قضاوت مردم قرار بگیره ترسی نداشته مثلا یه نمایشنامه دارن که یه نفر با مادر خودش سکس می کنه ولی کسی که این نمایش نامه رو نوشته اصلا ترسی از هیچی نداشته و با برهنگی کامل و کاملا شفاف تونسته یه مسئله رو مطرح کنه ۲ ) توی ایران اگه یه موضوع و مسئله بد باشه حتی حرف زدن در موردشم بده ! یعنی اگه سکس بد باشه حتی بحث و بررسی در مورد سکس هم قبیحه ! خب این راه رو برای هر بحثی کاملا می بنده اما توی یونان وقتی یه چیزی بد باشه حرف زدن در موردش بد نیست ! ۳ ) تاریخ ایران همیشه به تصمیم طبقه حاکم بستگی داشته برای همین تاریخ ایران مدام بدون مقدمه رفرش شده مثلا ساسانیان می اومدن تمام آثار زمان اشکانی رو درو می کردن جارو می کردن می ریختن دور ! در حالی که تو غرب یه خطر فکری رو به مرور جلو می برن هر کی میاد یه گوشه فلسفه غرب رو می گیره یه قدم می بره جلو ولی تو ایران مثلا سلجوقیا می اومدن ( خب این سلجوقیا چهارتا قبیله بودن که اصلا هم ربطی به خط سیر تمدن ایران نداشتن یه سری قبیله بیرون از دایره اتفاقای فرهنگی توی ایران ) کلا تمدن قبل خودشون رو از بین بردن آثار رازی رو سوزوندن و شریعت و اسلام رو حاکم کردن با کمک ملاها و آخوندای خودمون که اینا هم کاملا از جنس خودمون بودن و کاری رو می کردن که جامعه می تونست قبول کنه یعنی کاری که اونا کردن از طرف مردم قابل قبول بوده ! ۴ ) ما تاریخمون رو هیچ موقع ننوشتیم ما فراموشی تاریخی داریم یه ملت گیج (خیلی ببخشید )
برای همین تمدن یونان از تمدن ایران بهتره هرچند اروپاییا سعی می کنن همه دستاوردای تاریخ رو به نام مهد تمدن خودشون یعنی یونان ثبت کنن و گاهی حرفاشون جوری میشه که هیچ عقل سلیمی نمی تونه قبول کنه ( مثلا میگن شعر و موسیقی و الفبای کامل رو هم یونانیا اختراع کردن ) ولی من خودم عقیده دارم چون توی یونان همیشه فرد مهم تر از جمع بوده( داستان تروا) از ایران بهتر بوده

بهرام

یه نکته ای رو بگم ، نه از باب جواب به جنابعالی که مشخصا حرف امسال آقای امیری خراسانی رو قبول نمیکنید ، بلکه یادآوری یه درد قدیمی ؛
در فیلم نیمه پنهان خانم میلانی (امیدوارم نام فیلم رو درست گفته باشم) خانم نیکی کریمی در نقش دانشجویی دراوایل انقلاب با مدیر یک انتشاراتی آشنا میشه . یک شب هنگام فرار از دست انقلابیون به ناچار به دفتر انتشاراتی میرود .
در دفتر متوجه میشویم خانمی نویسنده با ظاهری آراسته و به اصطلاح باکلاس مهمان مدیراست. تضاد طنزگونه ی تقابل دانشجوی چپ گرا و نویسنده ی انتلکتیول و شعارهای خلقی و به شدت طنزگونه نیکی کریمی به این صحنه حال مضاعفی داده .
… هنگام خروج از صحنه و دفتر ، نویسنده نکته ای رو میگه که هدف من از این همه حرافی ست ؛
نویسنده : شما که به این زیبایی میتونی از انقلاب روسیه و نظرات مائو حرف بزنی (شما بخوانید از تاریخ یونان وغرب) از نهضتهای صدسال اخیر ایران چی میدونی ؟ و دانشجوی ما ساکت و مبهوت نگاه میکند.
در محل کارم کتاب مثنوی معنوی ( که اعراب به آن لقب قران العجم داده بودند) را به بسیاری از همکاران کارشناس ام داده ام تا بخوانند – مثنوی را میگویم همان کتابی که با شعر بشنو از نی… شروع میشود U، همان کتابی که در داستانهای ابتدایی از طوطی میگوید که خواجه بر سرش زد و کچل شد – و من این داستان را که آغازش “بود بقالی و وی را طوطیی” ست را به عنوان تست به همه کارشناسان محترمی که غالبا میتوانستند صفحات فراوانی در باب مسایل فنی به زبان شیرین انگلیسی بنویسند ، دادم و با جرات میگویم بیش از ۹۰درصد آنها یا تپق میزنند یا بدتراز دختر۱۱ساله من که قصد حفظ کردن مثنوی را دارد ، میخوانند.
بالای همین صفحه را دیده ای ؟ همان شعری که به غلط نوشته شده ـ
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش

امین

اینا جواب من نشد شما فقط می خواید طرف مقابلو با این شعارا منکوب کنید صحبتای من کاملا روشن بود ایران اگه کاری هم کرده باشه این کار ناخودآگاهانه بوده نه خودآگاهانه توی یونان اگه کاری هم کردن با سابقه بحثی بوده ولی تو ایران هیچ کاری سابقه بحثی نداشته شما یه متفکر مال قبل کوروش رو اسم ببرید ! هیچ کس نبوده و اگه کوروش آدم کشی نکرده یا آزادی مذهبی داده به خاطر این نبوده که بحثای فلسفی مثل چیزی ک تو یونان بوده تو ایرانم اتفاق افتاده بوده نه به خاطر این بوده که چاره ای نداشته جز اینکه به مردم آزادی بده چون در مقابل یک میلیون ایرانی اون دوره ۵۰ میلیون بابلی و آشوری و مصری و فریگیه ای و سغدی و …. بوده طبیعتا چاره ای نداشته جز اینکه بهشون آزادی بده که اللبته در هر صورت تصمیم درست و مهم و تاثیر گذاری بوده ولی موضوع اینه که ما بتونیم علارغم ضروریات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و علارغم مناسبتانی که جبر اقتصادی و جغرافیایی به ما دیکته می کنه در مورد در مورد هر تصمیمی که می خوایم بگیریم آگاهانه بحث کنیم و موشکافی کنیم و بعد تصمیم بگیریم ولی توی ایران نبوده

سپهر

شما زیاد رفتید عقب و هدف حرف شما مثلا مقایسه نبوده. ایرانیان از ۱۴۰۰ سال قبل تاریخشان زمخته وهمونیکه فرمودید نه ۲۳۰۰ سال قبل.

سعید

امین عزیز
درسته که در یونان باستان اونقدر آزادی بوده که (پناه بر خدا)مردم به راحتی از سکس با مادرشون صحبت میکردن اما تو همون جامعه ی غربی که شما میگی آزاد هستن افرادی مثل مرلین منسون با خوردن مدفوع خودشون(برای معروف شدن) چه هوادارها که پیدا نکردند.هدف از خلقت انسان چی بود؟آیا آزادی از نوعی که حتی حیوانات هم از انجام اون امتناع دارن درسته؟قطعا از لحاظ سکس از حیوانات که آزاد تر نیستیم؛پس میشه یه حیوون نام ببرید که با مادر خودش سکس داره؟یعنی ما به عنوان اشرف مخلوقات از حیوان پایین تریم؟
نمیخوام بگم مردم امروز ایران با فرهنگ هستند،بلکه از نظر من در خیلی از موارد بی فرهنگ تر از هر کشور دیگه هستن اما من به این مردم افتخار میکنم؛چون اونقدر با حیا هستن که کسی در مقابلشون از سکس با مادر حتی نمیتونه حرف بزنه.

ويشتاسب

یونان جامعه ای ازاد بوده چه جالب
بزرگترن سردار تاریخ یونان تمیستوکل تا استاد بزرگ دموکریتوس و ریاضیدان نابغه جهان فیثاغورث و بسیاری از بزرگان یونان به خاطر ازادی ایران به کشور ما می امدند!!!
در زمان صفویه که به قول شما بهترین سلسله پس از اسلام بود بدانید
شاه اسماعیل صفوی و لشگرش گوشت سنی ها را میخوردند !!!آیا می دانستید دوران حکومت شاه اسماعیل صفوی یکی از وحشتناکترین دورانهای تاریخ ایران است؟
آیا می دانستید در این دوره نصف جمعیت ایران به دستور شاه اسماعیل قتل عام شد؟
آیا می دانستید طرفداران شاه اسماعیل گوشت سنیان و مخالفان شاه را می خوردند؟!
آیا می دانستید شاه اسماعیل خونخوار در زمانی که این دستورات قتل و جنایت را صادر می کرد هنوز پانزده ساله نشده بود؟
آیا می دانستید به دستور شاه اسماعیل علاوه بر کشتن بسیاری از علمای بزرگ ایران، قبور مفاخر ایران(فقط به خاطر این که سنّی بوده اند) ویران شد و به جای علمای ایران شیعیان تندرو لبنانی برای تسلط بر مردم به کشور آمدند؟
جمعیت میلیونی زرتشتیان به ده ها هزار نفر رسید!
قتل عام های زرتشتیان مالیات و سختگیری های بی اندازه ان دوران منجر به مهاجرت زرتشتیان به هند شد و خود شاه عباس چه بلاهایی که بر سر زرتشتیان نیامد

Mehryar

حرفهای این دوست عزیزمون حرفهای خوبیست.کمی جدی تر مطالعه اش کنیم

محمد

سلام…ببخشید منبع این متن از کدوم کتابه؟از اوستا؟

اشکان

لطفا منبع رو معرفی کنید

ويشتاسب

خیلی سپاسگذارک از مطالب شما سوالی داشتم در رابطه با اینکه
زرتشتیان دارای نماز هستند درست است؟

کیان

بله درسته پنجگاه نماز داریم در روز و شب

اریا

درود بر همه گی

من فقط ب اون دوستی ک گفت ی متفکر دوران کوروش رو بگید بگم ک

اول از همه ایران طی چند حمله رومیان عرب ها مغولان بیشتر کتابخانه های خود را از دست داد مخصوصا دوره عرب ها چون میگفتن هر کتابی ک با قران یکی یا از ان بالاتر باشد باید سوخته شود ،
ولی چند شخصیت هست ک همه میشناسیم ،کوروش بزرگ ،داریوش،خشایار خب دوست عزیز تو چطوری میتونی متفکر نباشی ولی چند قوم و نژاد و زبان و فرهنگ و دین رو یک جا در کنار هم جمع کنی بدون مشکل ؟ایا این خود نشانه ای بزرگنیست ک پادشاهان ما خود یکی از بزرگترین متفکران زمان خود و حتی یکی از بزرگترین تا الان هستن ؟هروقت تونستید یک دوره ای را نام ببرید در هر جای این جهان ک یک کشوری ی کشور دیگه رو بگیره بعد صلح در اونجا بیاد و موندگار باشه نام ببرید همیشه در هرجای دنیا جز ایران یک کشوری ی جای رو بگیره بعدش با ان قوم جدید صلح کنه و درگیری بینشون نبوده باشه نام ببرید ،
بدرود

بهرام

درود بر اشو زرتشت کبیر.. 

Mehdi

سلام بر همه هموطنان : نظر همتون محترمه اما شما خودتان میگید عربها حمله کردن به سرزمین ما بعد نام فرزندانتان را اسمهای عربی میزارید تا کی میخواهید واسه یکدیگر نظر بدید؛ (یک عمل درست بهتر از هزار نصیحت است) هیچ کسی هم به جز خدا از آینده خبر ندارد آقای فلانی که میگی پیششگویان اینو گفتند آیا تو اونجا بودی خداوند برای آدمها فرقی نگذاشته اون هم مثل ما یه آدم بود نه پیشگو بلکه اونها از روی یه سری کتابها آنها را گفتند الان بایستی ماها ببینیم اون کتابها کجاست ،کجا بردند، کی غارت کرده.
آقای کاک ارشیا شما میتونید حضور مهدی را برای من اثبات کنید ، کی گفته ، از روی چه چیزی گفته، شما خودتان تحصیل کرده هستید بایستی اصل قصه را پیگیر باشیم تاریخ رو یه نفر نوشته الان هم مینوسند دقت کنید الان هم مینویسند حالا نمیدونم به نفع کی مینویسند ولی اصل قصه رو ماها که امروز هستیم میدونیم، تاریخ با قصه فرق میکنه در هستی همه چیز منطقی است که رفته رفته اثیات میشوند، به پیشگویی هم نیازی نداریم بلکه از روی کتابهای دانشمندان قبلی به یه نتیجه ای میرسیم و معجزه هم نیستند(برای زندگی کردن دو راه وجود دارد ۱) یا همه چیز معجزه است ۲) یا هیچ چیز معجزه نیست) پس باید ما هم کار کنیم تا به راه منطقیتر و قانع کننده برسیم.

منوچهر

درود خبلی خیلی تارنمای خوبی هست واقعا دوستش داشتم . از شما خواهش میکنم آموزش واژه های اصیل پارسی را هم بدهید به بینندگان که چه واژه ای را بکارببرند همچنین خواهشمندم نرم افزار پارسی را پاس بداریم را هم در تارنما برای دانلود بگذارید که برای اندروید اندارش تنها ۱۷۰ک.ب هست 

مجید

اگر کوروش* ایرانی بود چرا در بابل تاجگذاری کرد؟ یا در زادگاه وهموطنانش آن شایستگی را ندید یا اهل بابل بودکه درآنجا  برتخت نشست.ازسرنگونی هخامنشیان به دست یک جوانک مقدونی تا حکومت پهلوی هیچ ایرانی نام کوروش برفرزندخودننهاده است اساساتاریخ ایران باکورش بسیار بیگانه است .ابوریحان بیرونی دانشمند فرهیخته میگوید کوروش یک واژه ی یهودی میباشد وی کوروش را ایرانی نمیداند.شما مورخ ،دانشمند ،و..نمی یابید که نوشته باشد که آقا ایرانی بوده تازه به فرض محال هموطن ما بوده ، افتخارکه ندار هیچ بلکه مایه سرافکندگییست چون همچنانکه می دانید دریورش به سرزمین ماساژت  ها توسط بیوه شهبانوی آن قوم گرفتار وسپس سرش از تن جداگشت ((تابلو نقاشی معروف وجهانی پیتر پال ربنز ))را در اینترنت  پی بگیرید.غیر از آقا کوروش کدام شاه یا حتی کدخدای یک آبادی به دست بیو ه زنی اسیر شده است ؟
صفویان چون موسس حکومت شیعی بودند که مسلما به مذاق سنیان خوش نیامد  از طرفی هم نمی توان بر سنی ها خرده گرفت اما صفویان سنیان را نمی کشتند که هیچ بلکه هزاران تن از ارامنه را که توسط حکومت عثمانی تنها به خاطر مسیحی بودن قطعه قطعه می شدند از چنگال عثمانی نجات داده به مرکز ایران آورده ودر شهر اصفهان به آن آورارگان  خانه وکاشانه ای دادندواز حقوق شهروندی برخوردار نمودند. متاسفانه ارامنه را سنیان عثمانی می آزردند .( مجددا تکرار می کنم که سنیان عزیز برخلاف عموم مردم دنیا خیلی چیزهابه صفویان نسبت داده اند که هیچ تاریخ نگار وگزارشگر بی غرضی ثبت نکرده است)
*کوروش در سال ۵۳۹ پیش از میلاد درمعبد   مردوک   کشور بابل ومقابل بت بزرگ  مردوک سجده نموده وخود را نماینده وی عنوان کرده  سپس طی مراسمی تاج شاهی بر سر نهاد.(((عزیز اینهارا تاریخ نگاران شهیر وبی غرض جهان  مثل : پرفسور گیریشمن – پرفسور دیاکونوف -پرفسور کریستن سن -پرفسورپلوتارک و…..نوشته اند آنهم با سند ومدرک های بسیاری که در حفاریهای بابل و…به دست آمده است .)))

سپهر

۱٫مکانی که پدر کوروش پادشاهیش را میکرده از اراضی ایران امروزیست. قسمتی از پادشاهی بابل نیز از اراضی ایران امروزیست و تمامی بابل در دوره های طولانی پادشاهی از ایران بوده. 2.پایتخت هخامنشیان هگمتانه  و مرکز قدرتشان پرسپولیس بوده که همین برای اهمیت دادن به هموطنان کافی بوده.۳٫ببخشید اگه جلوی الله تعظیم نکرده. واقعا فروتنیش نیاز به توضیح نداره.۴٫ایرانیانی که کوروشو از خودشون ندونن بدلیل تکرار نشدن اون موفقیتها در دوره خودشون و توسط اقوام خودشون اونو مایه سرافکندگیشون میدونن. نیاز به توضیح نداره ممنون از اشاره مستقیم خودت.۵٫هرکسی یجوری میمیره. اگه تو چاه سقوط میکرد یا مار پاشو میگزید . یا مثه امام حسن(ع) زن خودش چیز خورش میکرد امثال تو احترامش میذاشتن؟۶٫یکی از دلایل پذیرش شیعه در ایران همون مقابله در برابر عثمانی وجلوگیری از صلح میان ترکان دو کشور بوده. نه انتخاب عمومی مردم۷٫اگه کوروش کلمه ای یهودیست منابع شما اکثرا کتابهایی با نویسندگان یهودیست. هموطنان یهودی خیلی پیشتر از مسلمان داشته ایم. ادیان رو محترم بشمر.۸٫حداقل یه اشاره ای به مطلب بالا که براش زحمت کشیده شده بکن تا نشناسنت.ممنون از زحماتتون و درود بر همه دوستاداران تاریخ باستان ایران زمین.

ارش

عزیز دل اصلا نباید با کسانی که فرق ملی گرائی با مذهب گرائی رو تشخیص نمیدن بحث کرد ……این اقایون و خانمهائی که به کوروش و تاریخ کشورشون توهین میکنن عرب زاده غیر ایرانی هستن و ترس از این دارند که تاریخ ایران دگر بار زنده شود ….کوروش یک شخصیت ملی و تاریخیست و هیچ ارتباطی به مذهب ندارد

کوروش

تو هم از اون بدبختایی که از خواری و خفت خودشون میان کوریشسم رو مطرح میکنن. اصن اراجیفت جواب نداره. کوروش تو سنگ نبشته هاش کل اصل و نسب و قومیتش رو ذکر کرده. برو تاریخ اعراب رو بخون چهارصد سال چه بلایی سر مردم ایران آوردن.  هلوکاست و نسل کشی در برابر بلاهایی که اعراب به سر ایران آوردن چیزی به حساب نمیاد.اصلا تو امثال تو در حدی نیستید که جوابتونو بدن. فقط اینو بدون که من یک ایرانیه مسلمان هستم که به تارخ کشورم افتخار میکنم و کوروش رو در حد صنم میپرستم حتی اگه ظالم ترین و بدترین پادشاه دنیا باشه و اسم پسرمم به کوری چشم تو کوروش میذارم حتی اگه اسم یهودی که هیچی  اسم کافر باشه.

سعید

درود بر کوروش عزیز
بله من و امثال شما محکم در مقابل امثال مجید ایستاده ایم و خواهیم ایستاد تا با ذهن پریشان خود ایران را بیش از این به ورطه هلاکت نکشند،من هم مثل شما مسلمانم اما قبل از آن یک ایرانی هستم و به کوروش بزرگ افتخار میکنم.

ارش

ولش کنین این بدبخت ایران ستیز رو ……… تو ایران چیزی که زیاده اسم کوروش …………ثبت احوال هیچ وقت امار رسمی از این اسم متشر نمیکنه ………….. من هم اسم فرزندم رو یقینا ایرانی خواهم گزاشت چه پسر باشد چه دختر مطمئن باشید با این که مسلمانم اما از نثل من کسی با اسم عربی متولد نخواهد شد

بنده خدا

خردوری تو به راستی
کمی بایندیش به راستی
بزرگداشت پندار مردم
درست تر از کردن آیین در گلوی مردم
با بزرگداشت به دلها فرمانروایی کنی
نه پشت کتابی بزرگ دست یازیدن کنی

محمد رضا

ببین مردم بابل به کوروش تسلیم شدن و برای همین که نظر مردم بابل بدست بیاره پیش اونا تاج گذاری کرد

علی

خیلی عالی بود دمت گرم

رامین

بادرود به مردم ایرانی .پارسی .پارتی .ومادی سه قوم اصیل ایرانی خ.دمون .اقا گذشته از همه توکل دنیا از کوروش یاد کردن ومیکنن چون اون ابر مرد توبابل به مردوک بت بزرگ احترام گذاشته دلیل بر بت پرستی نمیشه .چون به نوعی احترام به عقاید ورسوم ملل میشه گفت .اون هر دینی که داشته بر قوم مغلوب تحمیل نکرده .تو منشورشم از اذادی ادیان نیز گفته .حالا که اسلامی که عمر اورد تو ایران وبه زور به خرد مردم داد .وهمه چیزو به دینی که خودش اورد وبا اون دین چه بروز مردم اورد .حالا اگه اسلام دین برابری وبرادریست چرا هر جا که رفته خونریزی کرده در صورتی که تو قران که معجزه رسول خداست .امده که لاا اکراه فی دین .این یعنی چی .در پذیرش دین اجبار نیست .چرا خود حضرت محمد صله الله علیه دستور حمله به ایرانو نداد .فقط نامه به خسرو پرویز داده واورا به اسلام دعوت کرده اجبا ر نکرده .ما مردم ایران فقط عقلمون تو چشمونه .این جای فکر داره .مگه هر رسولی که از جانب پروردگا ر امده معمور به بشارت نبوده .توکل کتابهای دینی فقط خداوند به رسولانش گفته که شما بشارت دهنده هستین باقی کارها به من است که انها چه راهی را انتخاب کنند .ما مردم همه مگه ازاد خلق نشدیم تا راه درستو خودمون انتخاب کنیم .پس چه اجباری هست که از کسی تقلید کنیم دین تقلیدی نیست .بلکه راهی است که انسان به حقیقت راه خدا پرستی ونوع دوستی را گم نکنه .کوروشم همون کاریرو کرد که از نظر عقلی درسته .یعنی احترام به رسوم عقاید وانسانیت 

اشکان(کوروش پدر ایران)

دروداینکه ایران اینطور میشه و چمیدونم ویران میشه بدست صورت سوختگان ایا منظورتون حمله ی اعراب بودهبدرود

اشکان(کوروش پدر ایران)

درودایا منظورش حمله ی اعراب بود؟بدرود

محمد رضا

مشخصه

تامکت

زنده باد ایران

خوبی پلید گشت و پلیدی خوب گشت.

روزی خواهد رسید که همه اعراب در َنزد پارس ها به زانو در آیند و آن روز فردی که نه ایرانی هست و نه از نسل اعراب هم ایران را درهم خواهد شکست و هم اعراب را به کل نابود خواهد کرد و کشور پرشیا پدید خواهد آمد. پیشگویی کوروش بزرگ

جواب شما شمشاد جان

این مطلب را چند سال پیش که تو سایتهای خارجی در مورد زرتشت تحقیق می کردم از طریق یک کتاب انگلیسی که یک محقق زرتشتی تو آمریکا از طریق آثار کشف شده از تاریخ ایران پیدا کرده بود بدست آوردم. ولی متاسفانه به دلیل مسئله مالی کامپیوترمو فروختم به همراه هاردش و هر وقت دوباره بدست آوردم منبعش را می نویسم. منم به امید خدا قصد دارم در مورد تاریخ ایران تحقیق کنم شاید کتابی هم نوشتم.

حمید

باز هم آدرس ندادی. محتویات ذهن تو برای خودت ارزش دارد. سایتهای خارجی هم مرجع درستی نیستند.
مولوی :
تا چند کنی قصه اسکندر و دارا
ده روزه عمر این همه افسانه ندارد.
مهم آن است که در حال حاضر راه درست را با عقل و منطق و فارغ از تعصب و حماقت تشخیص دهیم.

سعید

درود بر شما
جای دیگه مولانا میگه ملت عشق از همه دینها جداست / عاشقان را ملت و مذهب خداست

بنده خدا

اوستا

یکایرانی

و آن فرد از نژاد ساکسون از سرزمین انگلیس خواهد بود… لعنت بر جهل

خخ

خخخ من این متن را تو سایت های دیگه هم دیده بودم. طرف منظورش نژاد انگلیس و ساکسون نیست. منظورت یک نژاد پارسه. کسی که تو ایران زندگی نمیکنه ولی از نژاد اصیل پارسه که از سمت هند زرتشتیان را به جان ایران میندازه و در لحظه ای که ایران با هند مشغول جنگه. خودش با لشگری بزرگ از کشور چین به سمت ایران حجوم میاره. جنگ بزرگی شروع میشه که فقط چند ماه دوام داره. یعنی ایران پس از چند ماه تصرف میشه. البته ایران پس از شروع جنگ از هند. به دستور مرد پارسی از داخل هم جنگ میشه که خود مردم این جنگ را شروع میکنن.

نظری

لابد تازه کوروش بتو گفته. بابا بس کنید مارو نخندانید. این حرفها ماله انسانهای کم عقل و بی خرد است. الان از هر قومی هر نژادی هم خوب هست هم بد. لابد چینیها که توی این پیشگویی ها نیستند همه باقلوا هستند. واقعیت اینه دل بستند به این حرفها ماله کسانی هستند که ناامید و بی عمل هستند

پدرام

ستاره بخت ایرانیان افول کرد اون موقع که رستم ستارگان رو نگاه کرد و دید که بخت عرب بر عجم تیره گشت به نظر من ایرانی ها دارن تنبیه میشن به خاطر ازاری که به مانی و مسیحیان رسوندن شاید اگه ایرانیان مسیحی میشند و مسیحیت را به شرق انتقال می دادند اینطوری نمیشد در زمان ساسانی دین بازیچه ظلم به مردم شده بود شاید خدا اینده بهتری برای ایرانیان در نظر داره در رابطه با یهودیت هم این رو بگم جنگ اصلی اخر الزمانی مربوط به اعراب و یهودی ها شاید بعد از این اتفاق ایران به روز های باشکوهش برگرده چون ما صلح طلب و بندگان صالحی برای اهورامزدا بودیم و نیکی بدون پاسخ نمی ماند و ما با  عیسی و مهدی و دانیال و الیاس وخضر و … بر جهان حکومت کنیم 

حمید

با سلام
پافشاری بر رسوم و عقاید درست بسیار خوب و پافشاری بر عقاید نادرست بسیار بد است. اینکه ما و نیاکانمان در ایران زیست کرده ایم و علقه خاطر به این کشور داریم بسیار خوب است. اما باید بتوانیم هم در مورد مذهب و هم در مورد آداب ملی خودمان نکات صحیح را از میان این مخلوط دین و آیین استخراج کرده و آن را استفاده نماییم. دوستان، چندیست که استفاده از نام های عرب از سوی مردم ما مذموم تلقی شده است. اما اگر خوب بنگرید اغلب اسم های استفاده شده اسامی افراد هستند. اسم محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و مهدی. وقتی کسی اسامی مشهور را بر روی فرزندش بگذارد به معنای استفاده از اسم مثلا عرب نیست. به عنوان مثال در علم ترمودینامیک چرخه مشهوری وجود دارد به نام سیکل کارنو. آقای کارنو فرانسوی است و اسم ایشان سعدی می باشد و از آنجا که پدر ایشان علاقه به سعدی داشت اسم سعدی را بر روی بچه اش گذاشت. این به معنای استفاده از اسامی ایرانی نیست.
وقتی من اسم بچه ام را مثلا بگذارم محمد این به معنی این است که برای یادآوری و بزرگی پیامبرم این اسم را بر روی بچه ام گذاشتم. کاملا واضح است که کوروش نیز بیش از اینکه اسمی فارسی باشد اسمی جهانیست. اگر خوب بنگریم اسم های کوروش و داریوش به صورت منقلب شده در نام های اروپایی وجود دارند ( مانند آقای کی روش با داریوژ یا سایروس). هرکس می تواند هر اسمی را بر روی فرزندش بگذارد اما نمی تواند بگوید که مثلا من اسم ایرانی انتخاب کردم به جای اسم عربی این تنها در حالتی است که بخواهد مثلا اسم بچه اش را به جای عدنان بگذارد مثلا نیکان. وگرنه اسمی مانند علی یک اسم شخصیت است نه یک اسم صرفا عربی و حرف های زده شده بیشتر از روی عدم شناخت زده شده و به توهین شبیه تر است.
موفق باشید

setareh

به ب درود فراوان بر روان پاک زرتشت بزرگ وهمه ی نیاکان بزرگ گذشته ی ایران زمین

رامین

با عرض سلام خدمت همه ایران دوستان عزیز یه سوالی میخوام از همه بپرسم اگه منجی امروز کمک بخواد چند نفر حاضرین از تمام جان خودتون و عزیزانتون بگذرینو بهش کمک کنین چون دراین راه خونها ریخته خواهد شد نشانها به ما میگن روز موعود نزدیکه

محمد

سلام به همه عزیزان ایران زمین.همه ادیان برای هدایت بشر امده اند تا انسان را از جهل و تاریکی به سوی روشنای رهنمود کنند و ادیان الهی نسبت به زمان و درک مردم ان برهه توسط خداوند باریتعال بر ما نازل شد تا ما را برای زندگی بهتر و رسیدن به کمال یاری نمایند هر دینی که بر ما نازل شد در ایین ان بشارت به دین بعدی داده شده تا با نازل شدن ایین بعدی انسان ان را بپذیرد چون مکمل دین قبلی خود بوده است به طور مثال پس از ایین بودا و زرتشت و ایین دیگری که از اگاهی این حقیر فراتر است خداوند متعال دین یهود را بر ما نازل نمود و در ان به مسحیت و سپس اسلام بشارت داد و خواست ان را بپذیریم .حال عزیزان همه ادیان عزیز هستند اما نه برای پیروی احکام ان زیرا ادیان در طول هم نسبت به درک و فهم مردم زمان خود امده نه در عرض که هر کدام را خواستیم انتخاب کنیم متاسفانه بعضی دوست ندارن این مطلب را قبول کنند و بدان عمل نشده پس عزیزان گناه متظاهر ین به دینداری را به حساب دین نگذارید.یا به عبارت دیگر ادیان خداوند متعال به خودی خود ندارد عیبی هر عیبی هست از دینداری ماست

کجایی

در باور زرتشتیان و مصلمانان اهریمنان نیز دین و تبار دارند و یادگیری ستیزه با آنان کمال شما را آشکار میکنه.

سیدمهدی

به نظرمفسربزرگ المیزان علامه طباطبایی منظور از ذی القرنین که درقرآن آمده وازاوبه بزرگی وحکمت یادشده جناب کورش بوده

aryan

چه ربطی به حرف داشت؟ صحبت سره اینه که آخری از چه تیره و تباریه. بسه هر چی گذشته رو دستمالی کردین.

چی میگه

حالا ما باید دست بزنیم؟ حقیقت مثه روزو تکرار کردن هنره؟ ایشون بعدش چی گفتن؟ نفرمودن حرام است؟ این متن کجاش به کورش ربط داره؟

Ali

کمبوجیه پسر کورش با دو خواهرش رکسانا و اتوسا ازدواج کرد و کوروش با خاله اش ازدواج کرد چرا سعی می کنید کوروش روتا مقام پیامبری ببرید در حالی که تو کتیبه ها ثبت شده ازدواج با محارم در کورش و فرزنداش

شیعه

مسلمانان باید پیشرفت کنند ومحتاج کسی نباشند شیعه نهراسد دین ما تحت لوای علم عباس است بنده یک عربم ولی فاشیست نیستم نیاکان جنگجویی دارم ولی افتخارم ذولفقار است درسوارکاری واسب مشهوریم ولی چیزی بهترازذولجناح سراغ ندارم درس میخوانم وافتخارات تاریخی من تاریخ اهل بیت است برای ابادانی شیعه وزمینه سازی ظهور امام زمان تلاش میکنم نباید اینطور باشیم که اگر شخصیتی ازقدیم باشد اوراستایش کنیم که اتش پرست یا بی دین یاروم یاعرب یافارس یاچینی یا اجانب باشند زیرا افتخار ما تشیع وعلممان وامام زمانمان است

امیر حسین

زمانی که میرسه نقل شده پیامبر مسیحیان عیسی مسیح و حضرت مهدی و حضرت خضر از رهبران جنگ هستند
در مقابل انها دجالی مبارزه میکند از نسل یزید و معاویه و ابوسفیان
در حال حاضر سه تا دجال خردسال وجود دارد

شما منتظر باش

شما منتظر همین داستان هایی که تو ذهنت خوندن و هیپنوتیزم روانی شدی باش تا مرگت فرا برسد. خوش خیالی تو به زندگی ما لطمه ای نمیزند. به قول بعضیا شما تو جاده حقیقت نباشی هم زندگی ادامه پیدا میکنه.

....

اتش نماد روشنایی وپاکی بوده دوست عزیز

عاشق ایران زمین

دوباره میسازمت وطن،،،،اگر چ با خشت و جان خویش
ستون ب سقف تو میزنم،،،،اگر چ با استخوان خویش
بعضیها مثل کبک سرشون رو کردن زیر برف و هیچی رو ن میبینن و ن میشنون،،با این جماعت حرف زدن جز هدر دادن وقت هیچی نداره ولی مطمئنا روزی متوجه خواهند شد ک خیلی دیر شده و آنروز کاش در درگاه پروردگار بخشیده شوند چون بزرگترین نادانی رو مرتکب شدن و واژه مقدس انسانیت رو ب نفع منافع خودشون فروختن.
هرذره از جانم فدای ذره ذره از خاک ایرانم

بنده خدا

سخن وری بیش و به کار بستن سخن اندک است

به کار بیانداز سخنانت مرد ایرانی

گرازه

کفتارها از این سخن وریها سودها به جیب زدند و قدرتها به کف آوردند و بواسطه الگوی ابتدایی عقلشان و عاشق قدرت و ثروت بودن بهیچوجه حاضر به ازدست دادنش نیستند

S

دوست عزیز لطفا قسمت نظرات را ببند تا هر کسی که فقط تعصب داره نه تفکر و حس حقیقت و وطن پرستی،نیاد با حرفاش به ایران و ایرانی توهین کنه.
تمام سخنان زرتشت درست بوده و هست.

انا قمی

سلام . کاش یکم تاریخ می خوندید کی گفته که وقتی عربها به ایران حمله کردند ایرانیان کشته شدند و فلان وبهمان بلکه ایرانیان از جور جائران وحکام آنچنان به تنگ اومده بودند که خودشون به استقبال سربازان اسلام می رفتند . ضمنا اخوی که خدا زده پس کلت میگی اعراب پست ترین موجودات روی زمین هستن ان شالله به مرض سرطانی دردی صعب العلاج گرفتار بشی ببینم اوولین کسی که به او توسل می جویی تا شفاتو بگیری کی است ؟ نگو که به زرتشت و کوروش و داریوش دست توسل می زنم که باورم نمیشه البته اگه دست توسل هم بزنی چیزی جز ضایع شدن برات نداره . بلکه کسانی که وقتی گرفتار میشید و جزع و فزعتان گوش فلک را کر میکنه و چاره ی دردتوونو ازشون میخواهید همان پیامبراکرم حضرت محمد مصطفی ص و حضرت علی ع و حضرت زهرا س و … امام رضا ع و امام زمان عج و حضرت ابوالفضل العباس ع و حضرت علی اصغر ع و …است . میدونی صبر این بزرگواران زیاد است اگه درمقابل اراجیف واهانتهایتان چیزی نمی گن ! چون آقا هستندو از خاندان کرم خودشون بهتون فرصت میدهند که برگردید . امثال تو درمورد گردان ۸۲۰۰ اسرائیل چه میدانید این خزعبلات کوروش وداریوش ووو را اینها دراوردن تا شما را از آن گوهرهای نابی که صد اللبته لیاقتشان راندارید، دور کنند که خوب دور شید ببیننیم شب اول قبر جناب کوروش و داریوش میاد کمکتان یا امام المتقین امام علی ع . شرمم میاد که با امثال شما ساده لوحان توی یک کشور زندگی میکنم شرمم میاد . اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا .

عقیل

با سلام
خدمتتون عرض کنم ک از آدم تا خاتم(ص) و همچنین ائمه اطهار؛ همشون برای خدا و ب امر خدا اومدن. حالا من این حرفمو با ایمان کامل میگم ک خدا نه تنها بین آدمها بلکه بین مخلوقاتش فرق نمیزاره
ومطمئنا این رو ب پیامبراش هم گفته
پس هیچ کس حق نداره ب دیگری توهین کنه حتی اگه بهش توهین شده باشه. چرا؟ چون اگه توهین کردن بده پس تو چرا توهین میکنی؟ و همچنین باید و روی کلمه ی باید تاکید میکنم ک باید هممون ب اعتقادات همدیگه احترام بزاریم
بعدشم این چ لحن افتضاحیه ک بعضی از ماها داریم؟ ک یجورایی تمسخر آمیزه!
همه ی ادیان و مذاهب مقدسن و قابل احترام؛ با ارزش ترینشون هم اونیه ک خدا بگه و ازونجاییکه هیییییییچکس از خواست واراده ی خدا اطلاع نداره لذا هرکی هرچی بگه فقط نظر شخصی خودشو بیان میکنه مگر در یک صورت ک اون آدم حجت برحق خدا باشه
پس کاریکه ما میکنیم اینه ک همه باید ب همدیگه احترام بزاریم
هیچوقتم تمسخرآمیز حرف نزن
درضمن همون مولای متقیان سفارش کردند ک هییییییییچوقت برای هیییییییییچکسی بد نخواین! پس شما ب چ حقی واسه جوان مردم سرطان میخوای؟
خدا نکنه بحق همه ی مقدساتش کسی مریض بشه
پس خواهش میکنم همیشه خیرخواه مردم باش خوااااااهش میکنم

امید

پاسخ من به انا قمی بود.

gholamreza arabi

سلام در تایید فرمایشات عقیل عرض کنم که اگر کسی یگانه پرست باشه میدونه که خدای همه ادیان یکی است وبه اقتضای سیر تکامل برای بشر در زمانهای مختلف پیامبران خاصی را جهت ابلاغ دینی که با تکامل انسانهای همان دوره لازم دیده مامور نموده ولی حرف خدا از اولین دین تا آخرین دین هیچ تفاوتی نکرده وتکلیفی هم که برای نوع بشر قائل شده فارغ از هر اسم ورسم دین ومذهب همان تکلیف آدم بودن وآدم زیستن است تا آنجا که در در سوره بقره مستقیما میفرماید :ای انسان تو خواه پیرو اسلام یا یهود یا مسیحی یا هر هر کدام از ادیان دارای کتاب آسمانی باشی یا حتی اگر تو ستاره پرست باشی من به عمل صالح تو پاداش نیک وبه عمل ناصالح تو کیفر میدهم.(ولذا این چه بحث وجدل تمام نشدنی است که همیشه بوده واحتمالا از این به بعد هم خواهد بود که ما انسانهای یکتا پرست بر سر اسم ونام دین ومدهب ومسلک یکدیگر ادامه میدهیم .خدا که خودش مستقیم به ما فرموده حتی اگر مرا نپرستی وبتی بنام ستاره را بپرستی ولی اعمال صالح انجام دهی پاداش نیک برایت در نظر میگیرم ،پس دوستان گرامی

بهتر نیست هر کس بجای دقت در اعمال دیگران وقت گرانبهایش را برای دقت در اعمال خودش( با هر مسلکی که دارد) بگذارد ؟اوقاتی که هرگز وبا هیچ قیمتی تکرار نمیشود .

امید

با حرفاتون مخالفم . کتاب دو قرن سکوت و فرمانهای ۱۰ گانه عمر رو بخونید بعد نظر بدید. حمله تازیان دقیقا مانند حمله داعش بود و تماما همین کارهای داعش رو انجام میدادند

امین

سلام انا قمی عزیز . چند نکته رو خدمتتون باید عرض کنم امیدوارم پذیرا باشی
۱ . هیچ وقت برا کسی آرزوی درد و مرض و گرفتاری نکن آرزوی درد و مرض کردن برا بقیه از صفات همون امامانی که ازشون صحبت میکنی نیست
۲ . لطفا به عنوان یک ایرانی به ملیت و افتخار تاریخ ملتت کورش کبیر که مورد احترام بیشتر جوونای هموطنت از جمله خود من بی احترامی نکن . در جاهایی هم اومده که کورش همون ذوالقرنین هست حالا درست و نادرستش رو خدا میدونه در کل اونجوری که از تاریخ مشخصه کورش تمام صفات یک فرستاده از طرف خداوند رو هم داشته
۳ . مطمئن باش شب اول قبر اگه گناهکار باشی هیچکدوم از معصومین نمیان تو رو کمک کنن ببرن بهشت این جوریام که شما فکر می کنی نیست . اگه حق الناس خورده باشی خدا به هیچ وجه نمی بخشتت حتی بواسطه معصومین
۴ . کورش واقعا وجود داشته و ساخته هیچ کشور و هیچ رژیمی نبوده و نیست فکر کنم شهر پارسه یا همون تخت جمشید هم نرفته باشی .

کورش

فقط و فقط خدا

درست پاسخ ده تا ناپدیدا نباشی

من هم دقیقا همین را میخواهم به شما بگویم. برو کمی تاریخ بخون. شما تاریخ نخوندی زیرا تعصب دارید. من این را مطمئنم که شما یک فرد عادی نیستید. قصد و نیتتان تفرقه اندازیه.
من هم مسلمانم ولی این اجازه را نمیدم که با تعصب کور کورانت بگی ای ایرانیان دست از وطن دوستی و افتخارات کهن خودتان بردارید. این ها هیچ ارتباطی به اسلام ندارد. پس لطفا کوروش و کهن دوستی را در مقابل اسلام قرار ندهید. زیرا خوب می دانم به چه چیزی ارتباط دارد.
همچنین دوستی را میشناسم که مرض سرطانش با ایمان قوی به اهورامزدا درمان شده است در حالی که ما مسلمانان همچنان در مساجد می خوابیم ولی خبری از شفا یافتن نمی شود.
چرا با تفرقه اندازی دین اسلامت را به خطر می اندازی؟ می خواهی به جهانیان ثابت کنی که مسلمانان وقتی از کسی خوششان نیاید او را نفرین می کنند؟ نادانی هم بد دردی است. گاهی از جیب بالا می رود و گاهی از فهم.

علیباز بختیاری

سلام انا قنی عزیز…یه سوال دارم تو با این افکارت مطمعنی شب اول قبر کسی بدادت میرسه….به عرضت برسونم پرونده اعمال فقط دست یزدانست وبس توچه میدانی که بندگان خدا چگونه میزیستند …..آیغ اگر زحمات بزرگان وپادشاهان نبود الان من وتو زیر کدوم پرچم افتخار میکردیم اصالتمون راازکه می پرسیدیم ….هرچند من فکر کنم تو ایرانی نیستی…..اگر شاهان ایران زمین نبودن شیعه درکدوم کشور عربی وجود داشت کدوم عرب میتونست امروز یا علی واولادش بگه ….تو علنان دوییت قنی بی

گرشاسپ

بیمهٔ زرتشت، میترا، آناهیتا، اهورا. بنوش و به یاد آناهیتا. در پناه اهورا.

محمد

بابا تاریخ دان من داشتم متن بالارو میخوندم یجا نوشته بود ،ای زرتشت چون زمان سر رسد و گاه شود ، این دشمنان مانند بن درختی که به یک شب سرد زمستانی که برسد و به یک شب برگ بیفکند، تباه شوند.به یاری پروردگار.

ایرانی

با سلام مقاله جالبی رو تیتر زدید. همچنین کامنتهای در خور تاملی نیز ارائه شده. چه موافق و چه مخالف. با اینکه یک ذره کتاب تاریخی خوندم و یک کم کم تحقیق کردم. با خوندن این کامنتها (البته با اکثریت آنها ناآشنا نیستم) باید بیشتر بخونم. ولی من به کشورم و تاریخ اون افتخار می کنم و دیگر اینکه بعضی ها گفتن یونان کشوری آزاد بوده، ایرانیان با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن و از این قبیل حرف ها من پیشنهاد می کنم موقع خوندن کتب تاریخی غرض ورزی رو کنار بگذارن و با فکر باز و آزاد(نه سکسی) مطالعه کنند. از من بیسواد سراپا تقصیر این مطلب را پذیرا باشید. با سپاس فراوان

عباس

باسلام خدمت هموطنان عزیزم.اولاپیامبر(ص)که درودخدابراوبادگفته من عرب ازماست ولی من عرب نیستم.کوروش هم ازپادشاهان بنام وهموطن مابود.ومن هم کوروشودوست دارم.ولی ای برادری که گفتی من اسم عرب نمیزارم داداش اولااسم مقدس ایمه اطهار(ع)افتخاریی که نصیب هرکس نمیشه ودومااینانماینده ای ازطرف خداهستندنه نماینده عرب.سومابقیه ثلاثه پاک پیامبر(ص)ازنسل امام حسین(ع)وحضرت شهربانوایرانی(ع)هستن پس بنگرامامان(ع)ازنسل بافرهنگ وطنم هستن نه عرب.پس درودبرامامان معصوم(ع)ومردم بافرهنگمون که نشان ازلیاقت این مرزوبوم میده.یاعلی یاحق

علیباز بختیاری

خدا پدرنمردتو بیامرزه …باباامامان همه ازشیر ونژاد مادری ایرانی واریایی هستند ودرضمن نماینده آخرین پیغمبر خدا هستند وهیچ ربطی به قبیله یا قوم خاصی ندارند منجی عالم بشریتند….پس برای عاقبت خود نیازمند اوصیا هستیم

باستانی

« هر کس بزی در خانه دارد بکشد.»

میلاد

بسم الله الرحمن الرحیم سلام گفتار نیک و اندیشه نیک و پندار نیک از کوروش کبیره و اسلام و ائمه عزیزمون جز اخلاق از ما نمیخوان پس به همدیگه احترام بذارید و همدیگرو با صحبت های با منبع راهنمایی کنید با تشکر از سایت خوبتون و مطلب زیبا تون الهم عجل لولیک الفرج دعا کنید اقا بیاد همه ی مشکلاتمون از بی پولی تا گرفتن نمره از استاد خخخ حل میشه یا علی مدد در پناه حق الهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

دیگراندیش

در اوستا بیش از یک دین وجود دارد و هسته دین زرتشت، نیایش ها و ستایش ها و گفتگوهای زرتشت با اهورا است. به نظر بخش هایی که در بالا آورده شده اند و دیدگاههای آخرالزمانی دارند ازروی مدل مسیحیت برداشته شده اند و دوره ایجاد فضای شگرفی توسط اولیا و نویسندگان دین مسیح بوده است. مبحث دین بحث هویت داشتن است نه کامل بودن یا نبودن. برای بازگشت به هویتم در برابر آتش مقدس ایمان آورده ام ولی پیامبران امروز من مجموعه ای از متفکران این عصر در هیأت شاعران، ادیبان و فیلسوفان نقد ادبی ایرانی و خارجی اند که در انسانیت و درست اندیشی پیشرو هستند. جورج بوش برای سرزمین باستانی عراق همانند ورود کوروش به بابل بود که با ظهور داریوش اول بی سرانجام ماند.

فرزند کوروش

مگر شما عرب هستید میتوانستید بجای بسم الله…بنویسید به نام خدا میتوانستید بجای کوروش کبیر بنویسید کوروش بزرگ میتوانسید پارسی سخت بگویید اما نگفتید چرا؟مگر زبانمان چش است

اسماعیل

درود بر زرتشت و کوروش و بزرگان ایران واینده ایران چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد. دریغ است که ایران به ویران شود .

فریدآریا

خودم باچشم خودم دیدم .قسم به همین خورشید میاد.

جالبه

شما چه چیزی را دیدید دوست عزیز؟؟

pouya

بدبخت تر و بیچاره تر از طرفداران کوروش و داریوش و امثالهم و… ندیدم
هم میخوان خر میخوان هم خرما …چطور میشه پیغمبر و فرستاده خدا رو قبول نداشت اما خود خدا رو قبول داشت؟چرا فکر میکنید قرآن دروغ میگه؟
«قُلْ هَلْ نُنَبِّیُکُمْ بِالاْ َخْسَرِینَ اَعْمالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً»
مفهوم:زیان کارترین مردم کسانی هستند که فکر میکنند بهترین عمل را دارند اما در قیامت دستشان خالی است و وزنه شان سبک!
دوست عزیزی که از کوروش و داریوش پیروی میکنی! خودم با خیلی هاشون برخورد کردم تنها اسم خدا رو به زبونشون میارن، به اسم گفتار و کردار و پندار میان جلو! اما در عمل هیچ و پوچن!
فک نکن با سه کلمه گفتار و کردار و پندار اون دنیا(اگه بهش اعتقاد داشته باشی) جات راحته!نه عزیز من ازین خبرا نیست.قرآن رو یه باز بکن بخون بعد میفهمی زندگی تو دنیا تو سه کلمه خلاصه نمیشه!
کوروش فقط یه فاتح و فرمانروا بود اما از ظرف خدا مامور نشده بود که دین رو کامل کنه!
هر چقدر هم دوست دارید دیسلایک کنید چون اصلا واسم مهم نیس 🙂

کیارش

درود دوست گرامی. شما هم انسانید و نظر خودتان را داده اید.
۱- مفهوم حرف شما را که هم خر می خواهند هم خرما را متوجه نشده ام.
۲- گفتید چطور میشود پیامبر و فرستاده خدا را قبول نداشت. ولی خدا را قبول داشت. این ۲ مورد برای پاسخگویی کافیست. نخست: کوروش پیامبر و فرستاده خداست. مهم نیست که شما قبول داشته باشید یا نه زیرا اساس و پایه را نمی شود تغییر داد. دوم: قبول یا رد خدا ارتباطی به دین و باور ندارد زیرا کافیست به این اندیشید که جهانی به دست شخص، شی، خدای جاودان، خدایی که جاودان نیست، خدایان خلق شده است. در هیچ کجای این باور اشاره ای به کتاب آسمانی، دین، فرقه و مراسم های خرافی نشده است.
۳- شما با چه کسانی برخورد داشته اید؟ منظورتان کوروش و یارانش هست؟ چند سالتان است؟ اگر منظورتان مردمی که کوروش را باور دارند است، خب که چه؟ من هم با انسان های اسلام باور برخورد داشتم. برخورد داشتن شما با این انسان ها چیزی را اثبات نمی کند. مگر شما چه کسی هستید که در مورد مردم و باورشان قضاوت می کنید؟ انسان با ادب و پاکی هستید؟ مقام بالایی دارید؟ ثروتمندید؟ خون شما از خون مردمی که به کوروش باور دارند سرخ تر است؟ که هستید؟ شما فرد مسلمانی که مشکلات عصبی، روانی و خود زنی، بی فرهنگی و بی ادبی نداشته باشد به من نشان دهید، بعد بفرمایید که مردم کوروش دوست بی ادب و بی فرهنگند. می گویند ابله همه را به کیش خود می پندارد.
بدرود دوست عقده دار من

درست پاسخ ده تا ناپدیدا نباشی

دوست عزیز آقای کیارش، ای کاش در پاسخ تان این را هم اضافه می کردید تا سو استفاده گران به هدف دیرینه شان که همان تفرقه اندازی بین زرتشتیان، مسلمانان و کوروش دوستان باشد نرسند.
آقای pouya، من نمی دانم که هستی و آیا هدفت تفرقه اندازی و … هست یا نه که ظاهرا دوست خوبم کیارش از روی نا آگاهی پاسخ نادرستی به شما داده که موجب شده به هدفت برسی. ولی این را بدان، کوروش دوست بودن به معنای بی دین بودن و بی خدا بودن نیست. من مسلمانم ولی هر کسی قصد لکه دار کردن نام کوروش و زرتشت را داشته باشد، به خدا سوگند که تا آخرین قطره خونم در مقابلش با تمام سرسختی هایش خواهم ایستاد.
حدود ۸۰ درصد مردم ایران، کوروش دوست هستند. پس اگر قصد توهین داشتی بدان که به ۸۰% مردم ایران داری توهین میکنی.

ایلیا

من مطمىنم شما اینجا در عذابید. باید کنار همزبان هایتان باشید. من یقین دارم که شما هم قران نخواندید. چطور بدون داشتن مرغ
تخم مرغ بوجود خواهد امد؟

Amin

در قران به کورش به عنوان ذوالقرنین اشاره شده و تا زمان خشایار شاه هخامنشیان یکتا پرست بودند از اون تایم به بد یهودیت وارد حکومت هخامنشی میشه به واسطه وزیر یهودی مردخای و استر زن خشایار و از اونجا به بد اتفاقا هخامنشیان رو به زوال میرن این که میگن کنبوجیه سومم با خواهرش ازدواج کردعلتش یهودیا بودن که این کارو از مصر باستان از الاهه ایسیس و اوسریس الهام گرفته بودن و با خودشون به ایران اوردن و وارد دین زردتشت کردن

شهرام

دوست عزیز اینکه بگوئیم ما مسلمان و شیعه بهترینیم و دیگران برا آخرت دستشون خالیه فکر نمی کنید کمی غیر منطقی هستش اگر فکر کنیم بقیه انسانها چون مسلمان و شیعه نیستن پس پیش خدا جایگاهی ندارن اونوقت فکر نمی کنی سرخپوستهای آمریکایی خدا در حقشان ظلم کرده باشه که هیچ نماینده ای از مسلمونا نرفت مسلمان کنه اونا رو یا مردم چین ژاپن اسکیموها و خیلی از نقاط جهان که اصلا پیغمبری براشون ارسال نشد یا شاید اونا خیلی بهتر از ما بودن که نیازی به پیغمبر نداشتن یا اینکه منو شما خیلی داریم تعصبی برخورد می کنیم

نه ایرانیم نه عرب

مردان همه منگند و اعراب همه کر – کر آن که نه بشنود و نه دریابد نه شهد آرد.
منگ آن که نژاد از پارس همی بس بردارد – ناکرده نه بیند خود نه بند آرد نه اصل شانسد.

تهمینه

سلام
سایتتون یک اشکال داره. نظر هر کسی که تو حالت انتظار باشه برای همه مشخصه. من متوجه شدم یکی نظر ثبت کرده که مثل نظر من تایید نشده ولی تا حذفش کنید هر کسی می توانست آن را ببیند.
یک مسئله دیگر هم این است که بنا بر دوستانی که نظراتشان در حالت انتظار بود، متوجه شدم خیلی از نظرات موافق زرتشت تایید نمی شوند ولی همگی نظرات مخالف آن تایید می شوند. فقط خواستم یک پیشنهادی دهم تا عدالت رعایت شود. هیچ نظر مخالف زرتشت و موضوعات سایت را هم تایید نکنید تا بلکه حق آن هایی که نظراتشان تایید نمی شود هم به این صورت رعایت شود.
تشکر

ندا

درود و عرض سلام . لطف کنید منبع دقیق مطالبی که از گاتاها نوشته اید بفرمایید . متشکرم

علی

سلام
مقاله و تعدادی از نظرات دوستان را خواندم. فکر می کنم بد نیست چند مطلب رو عرض کنم.
۱- مطالعه تاریخ و استنتاج از آنچه تاریخ نگاران نوشته اند کار ساده ای نیست چرا که هزاران راوی با نگاه و دیدگاه خودشان و گاهی وقت با اهداف مشخصی تاریخ را نوشته و آن را کم و زیاد کرده اند.
پس ارجاع دوستان به متون تاریخی و آن هم تاریخ چند هزار سال گذشته ، کار تقریبا بیهوده ای است.
۲- اتفاقات امروز را مرور کنید و با وجود اینهمه فیلم و عکس و سند، ببینید چگونه واقعیت ها تحریف می شوند. وای به حال تاریخ آن هم هزاران سال قبل
۳- بهترین روش قضاوت حال فعلی است. یعنی تحقیق کنید راجع به هر دین و آیینی و آن را که بهتر است انتخاب کنید.
۴- اگر اگر در انتخاب دین و پیامبر عرب و عجم و … برایتان مهم است بهتر است قبل از انتخاب دین از تعصب آبا و اجدادی خارج شوید.
۵- اگر دیگران شما را به پیامبر عرب داشتن تحقیر خواهند کرد بدانید که عیسی و موسی هم عرب بودند و خاستگاه مسیحیت غرب هم فلسطین بود.
۶- برای انتخاب دین به کتاب مقدس آن رجوع کنید و نه گفتار و کردار پیروان آن.
۷- نکته آخر اینکه تمام ادیان الهی، الهی هستند و هدف تمام انبیا هدایت بشر بوده است. پس تخریب سایر ادیان فعلی است از افعال شیطان برای ایجاد جنگ و خونریزی و تفرقه بین فرزندان آدم.

هوشنگ

عیسی و موسی عرب بودند؟!! نخیر عزیزم یهودی و عبرانی بودند.این داستان را از کی شنیده‌ای!

Amin

عبرانی بودند از نسل اسحاق پسر ابراهیم و محمد از نسل اسماعیل پسر ابراهیم جد همشون یه نفر کد خدا تو اگه اونارو بهتر میدونی یهودی شو یهودی صفت

یوسف

بهتره اطلاعاتت رو تکمیل کنی و بهتره بدونی که سرزمین های اورشلیم (فلسطین)بعد از اسلام و حکمومت اعراب عرب شدن
در ضمن خود پیامبر دین اسلام هم عرب نبوده( در رواتی حذف شده از پیامر امده من عرب نیستم ولی عرب از من است)و بعد از تحقیقات معلوم شده قبیله ی قریش که قبیله ی پیامبر اسلام بده از نسل ایرانیان بوده است

پارسی

حذف شده ؟یعنی چی؟کجاس الان مدرکش؟اگه حذف شده تو از کجا بلدی؟

Amin

فقط تو بیا سند تاریخیتو که قریش ایرانیه به من نشون بده من برات تا اخر عمر سوت بلبلی میزنم شجره محمد ع کاملا مشخصه از نسل اسمایل پسر ابراهیم بود

حسن

سلام ببینید اگه زرتشت پیامبر بوده مال زمان خودش خوب بوده بعد از آن پیامبر ،پیامبران کامل کننده دین آمدن که یکی از بزرگترینهاش مسیح یا حضرت عیسی که حتی کاملا دینشون رو تحریف کردن طبق آیات قران« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ . ـــــــ ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم‏»(الحجر: ۹)

بنا بر این ، در جهان امروز تنها کتاب آسمانی بدون تحریفی که در دست بشر است قرآن کریم است. لذا بر همگان لازم است که از آن تبعیّت نمایند.

۲. شکّی در این نیست که خطوط کلّی تمام کتابهای آسمانی یکی بوده است. امّا احکام آنها ، که از آنها به شریعت تعبیر می شود ، یکسان نبوده است.
اسلام و تشیع تنها دین پایانی هستند که نمیتونن درش دست ببرن وسالم میمونه یعنی تمام کتابهای دینی دست کاری شده یاکاملا به نفع خودشون به طور کامل عوض شده بعدشم امامان هستن، پس زرتشت هم باید خبر آمدن پیامبران و امامان را داده باشه اگر گفته که باید به دین کاملتر یعنی اسلام ایمان بیارن اگر نگفته پیامبریشون زیر سوال می‌ره اگه شما به دین اسلام و تشیع دقت کنید همون زرتشت هستش ولی کاملترش پس شما اگر میتونید به اسلام (حضرت محمد)(ص)درست عمل کنید چکار دارید کی چی میگه شما نحج البلاغه داری قرآن دارید احادیث دارید به همینها عمل کنید می‌بینید هیچ دینی حتی توانایی نشستن جلوی دین اسلام وبه ویژه تشیع رو نداره چه برسه به اینکه بخواد قد علم کنه هرکس بخواد میتونم بیاد فردی رو معرفی کنیم بره پیشش صحبت کنه به شرطی که ایمان بیاره
آقایانی چون حسن زاده عاملی ،اقای جوادی عاملی دوموردشون هستن
چیزی که به عقل من رسید رو بیان کردم ممنون

ایرانی

در همان قران شما که مجهول هست!! سوره ابراهیم نوشته هر رسول اوردیم از همان قوم بود چرا محمد مال تو ایرانی شد ؟

جالبه

استاد اون املی هست نه عاملی ببخشیدا…

Moh3en81Mh

از کجا معلوم همون آیه ای که شما ابتدای نظرتون آوردی تحریف نشده باشه😕

هوشیار

در زمان فتح اسلامی ایران و سقوط ساسانیان
اگر مسلمان کردن ایرانیان با اجبار بود و بر آنان ظلم می شد، چرا اعراب زبان خود را بر ایرانیان تحمیل نکردند و انان را از نظر فرهنگی آزاد گذاشتند، چرا اعراب ایرانیان را از عید نوروز و چهارشنبه سوری و غیره منع نکردند؟

امیدوار

بد نیست کمی تحقیق کنید تا بفهمید که در واقعیت چه اتفاقی افتاده بود و سعی کنید از این به بعد کمتر نادانسته سخن بگویید.

الهه

تا قرن ۳ و ۴ هجری تمام کتابهای موجود به زبان عربی هست و زبان رسمی کشور زبان عربی بوده. تمام هنرهایی که در دوران اسلامی اعم از اموی ، عباسی و حتی سلجوقی در ایران وجود داشته چه در گذشته و چه در حال حاضر ( موزه لوور پاریس) به هنرهای اسلامی میشناسند نه هنر ایرانی. و یکی از دلایلی که کم کم زبان پارسی جای زبان عربی را گرفت حکومت سامانیان بود که به شاعرانی مثل رودکی اجازه داده شد اشعارشان را به زبان فارسی دری بنویسند. و در ادامه فردوسی با نوشتن کتاب شاهنامه ادامه رو گسترش زبان فارسی بود.

پیمان

پیوستن به بحث و گفتگو

مسعود

سلام جناب هوشیار
شما اگر کتاب دوقرن سکوت دکتر زرین کوب رو بخونید متوجه میشى که به مدت ٢٠٠ سال ایرانیان حق صحبت کردن به زبان مادرى رو نداشتن وباید به زبان عربى حرف میزدند وفردوسى بزرگ زبان پارسى رو زنده کرد

بابک

منظورش از دوقرن سکوت، عدم شورش است تا بابک و مازیار و ابومسلم خراسانی تا یعقوب لیث که شورشها با اینها آغازشد و پا گرفت. یکی از ایرانیان درباری با خوش رقصی حساب و کتاب دیوانی را به عربی ترجمه نمود و بنیاد ایرانیها و فارسی دیوانخانه را بخشکاند. همچنانکه بعضیها در این دوره می کنند.

Iran 19

بسی رنج بردم دراین سال سی عجم زنده کردم در این پارسی.پروفسور بدون اگاهی سخن نگ

یوسف

بهتره تحقیق کنید چرا اعراب به ایرانی ها می گفتن عجم چون زبان پارسی را جرم می داشتند و کسی که پارسی صحبت میکرد مجازات میکردن به همین سبب پارسیان هیچ سخن نمی گفتند و اعراب عجم به معنی لال خطابشان میکردند

یکی

در عوضش خیلی بیشتر از دوتا جشن چارشنبه سوری و نوروز ،ماها جشن داشتیم مثل اسفندگان.کی یادشه؟تو؟

Mahdi

😐😐😐یا خدا حاجی داری چی میگی؟
کی میگه تحمیل نکردن؟
من که در سواد دبیرستانی دارم فقد و تازه رشتمم انسانی نبوده و کتاب تاریخ درست نداشتم
اینو میدونم دیه
زبان عربی داشت همه گیر میشد به لطف شاهنامه و اندیشمندان بزرگ بود که فارسی هنوز هست
ولی چه فایده که هست تو هر متنی بیشتر ۸۰ درصد کلماتش عربیه
اعراب که به ایران حمله کردن ۴تا کتاب تاریخ راهنمایی بخون توش هست
خونه نداشتن که چادررنشین بودن
خونه ها رو خراب میکردن از چوبی روی خونه ها بوده برا چادر که میزدن استفادع میکردن
و…

محمد امین

رادمان یا یعقوب لیث صفاری تی جنگ هایی که با اعراب داشت و فتح مناطق زیادی از ایران تونست دوباره زبان فارسی رو به همه برگردونه و یک آزاده و قهرمان بردگی برای ما بشه ولی الان مقبرش یه خرابس یه کم تحقیق کنید این ها آزاده های واقعی ایرانن

Amir

اگه اعراب ۴۰۰ سال دیگه به ایران حکومت می کردن توالان به جای فارسی داشتی عربی می نوشتی نمونش مصری ها قبلا عربی حرف نمی زدن در مقابلش اسپانیایی ها که عربی حرف نمی زنن همش بستگی به مقدار زمان داره

man

چه باحال. اینا که همش داره اتفاق میافته خشکسالی زلزله گناه پیشوایان…..

اشکان

ما پیش ازاسلام بزرگترین مهد علم وتمدن بودیم این افرادیکه میان ومی گن ایرانیان خط وکتاب نداشتند دارند یاوه مطلق می گن اولین تمدن ارتا اریاییها اولین خط جهان وبهترینو دران هنگامه داشتند چون خطشون برخلاف مصروغیره..که سمبلیک بوده خطی لاینربوده که نمونه اش درجیرفت یافت شده بعدش خط میخی و..تا خط مانوی که از روش خط عربی ساخته شدمادر همه زبانهایم زبان پارسی جیرفتی بوده که یکی از دست نخورده ترین نمونه آن زبان انگلیسی است همچنین زبان عربی رو ازروی جیرفتی ساختند یک دلیلش اینه که عربی زبان مشتق وپارسی جامد است این کاهنان بابلی بودند که برای مکاتباتشون این خط ساختند. حالا پارسی کتاب نداره عربی داره نه داداش همه کتابهامونو جاهلهای بدوی سوزوندند ویه دین دست خورده رو تحویل ما دادند وما روازپیشرفت بازداشتند اسلام ناب اگراجرا بشه خوبه ولی کی اسلام ناب رو بلده؟پس زرتشت درست گفته.

سپهر

چرا میگی سوزوندند؟ اصل قضیه آفرینشو شما نمیدونی. قرار بوده سوخته بشه پس نسخ اصلی تا روز معلوم از دید همه پنهان گشت.

شهرام

🤣🤣🤣🤣عربی رو از رو فارسی ساختن

حمید

خوب با دلیل گفت . مشتق یعنی اینکه جایگاه ثابتی نداره یعنی وابسته به یک جایگاه جامد یا ثابت هستش و اگر بری به بنیان زبان ایران قدیم بری میبینی که زبان پارسی قدیمی ترین زبانیه که تا حالا بوده و فقط در طول زمان گویشش تغییر کرده و حالا بعدها در طول تاریخ با جنگها و حملات . … با زبان های دیگر که عربی یکی از اوناست( که برگرفته از پارسی ) که بر میگرده به همون چیزی که دوستمون توضیح داد ترکیب شده و الان من شاید نصف جملاتی رو که زدم به عربی باشه.

Kaaveh

درود ب همه پارسیان نیک اندیش. اون کسایی که میان حرف بی خرد میزنن بدون هیچ مطالعه ای ن تحقیقی خواهش میکنم نظر ندید و با این افکار پوسیده و پوچتون ب ایرانیان توهین نکنید سپاس.

آلاء زندگي

سلام خسته نباشید اینهمه نظر دادین🤔
من چیز خاصی نمیدونم مسلمانم و شیعه و فارس و البته ایرانی همه ما انسانیم چرا یه جاهایی یادمون میره و هی بحث مذهبو دینو قبیله و… رو میکنیم و کوروش واقعا غنی ترین تمدن ایرانیو برای ما بجا گذاشته اگه کسی بخواد بهش برچسب بد بزنه واقعا واسه ش متاسفم

داریوش هخامنش

درود فراوا, به روان کوروش دادگر

Amir

من بسیار تحقیق کردم درباره این سخنان اینکه دوباره زرتشت ب ایران بر میگرده یا نع رو نمیدونم ولی میدونم که یک جنگی بسیار شبیه به اخر روخ میده ک دوباره حکومتی بر پا میشه به اسم پارسی (ایران) خدا برای هر سرزمینی (قومی )خدایی را فرستاد و داخل قرآن هم گفته شده ک برای هر قومی پیامبری فرستادیم تا مردمان ان قوم از اون پیروی کنن و دین و پیامبر تمام ایرانی های و پارسی زبان ها زرتشت و دین است من نمیگم اسلام بد اتفاقا اسلام بسیار خوبه ولی هر قومی با دین خودش کامل میشه و ایران نیز با زرتشت .

امید

اسلام برای همه فرستاده شده

سورنا

من هردینی که تشویق به گرفتن جان برای خدا کنه دروغ میدانم .جان گرفتن شایسته همو ست که جان بخشیده است

ایرانی

برای همه فرستاده شده اونم با زور شمشیر مگه نه! باید همه باورهاشون رو به خدا کنار بزارن و به گفته های کسانی باور کنن که از انسانیت بویی نبرده اند …
باید مسلمان شد، ماند و همین برای سعادت دنیا کافی است… با شمشیر به ایرانیان تحمیل شد و…

Farzadilkhani

سلام
مطالب جالبه بود
تشکر ولی سوْال داشتم.
١- سند این مطالب کجاست؟
٢- این مطالب رو علمای زرتشت تأیید مَی کنند؟

Vahid

چرا کامل نذاشتی حداقل بگو متن کاملشو کجا گیر بیاریم؟

Ali

قوم مغول منظورشه

Amin

من ادم با دینی نیستم ولی جای فکر داره چطور زردتشت پیغمبر خداست حرفش درست بد محمد نبوده حداقل قبول کنیم که همه پیغمبرا گفتن یه اخریه میاد همه کتابای دینی هم اگه دقت کنی ادرس محمدو دادن تو با عرب بودنش چکار داری با خداش باش هرچند که ایرانو تو زمان عثمان فتح کردنو همه میدونن امامارو کنار زدنو این فتوحات اسلامی نبود التماس تفکر با خدا نجنگیم حرفم همینه زردتشتو محمد هردوتاش پیغمبر یه خدا بودن ن ده تا خدا جهل تا کجا اخه

افرين

افرین بهت واقعا افرین
کاش همه مث شما فکر میکردند

abolfazl

به نظر من دین اسلام دین درستیه ولی بعضی افراد دارن از آب گل آلود ماهی میگیرن و از دین اسلام سو استفاده می کنن برای همینه که ما ذهنیت خوبی نداریم

بنده خدا

برادران
محمد و زردشت هردو یک حرف می زنن،چرا با هم سر مایه سخنانشان(معارفشان) اختلاف دارید؟
محمد همینی رو میگه که زردشت میگه.
که عیسی و پیامبران دیگه میگن.
هر دو از نظر خدای بزرگ گرامیند.

لر پسر اردشیر بابکان

محمد با زردشت،چه فرقی داره؟
هر دو یه خدا رو میخوان
هر دو فرستاده هایی که به دست ما رسیده در واقع یکی هست.
محمد خیلی از جاها رو بی خون ریزی گرفت.
محمد مثل تازی ها نبود
تازی ها کسانی بودند که فرزندان و بستگان درجه یک محمد مثل علی و زهرا رو خوار کردند.
زهرا رو به طرز فجیع شهید کردند.
بعد،توقع دارید که به ما پارسیان رحم کنند؟
کسی که به علی و اولادش رحم نکرد،به بقیه هم رحم نمی کنه.
یا علی.
زنده باد زردشت،پیامبر خدا.
زنده باد محمد،رسول الله.

Fk

درود
من یه سوال داشتم ازتون
چند وقتیه که در مورد زرتشت می‌خونم و تقریبا جذبش شدم.
توی چند تا سایت پرسیدم ولی جوابی نگرفتم.
می‌خواستم بدونم چجوری می‌تونم به دین زرتشت وارد بشم؟
متاسفانه من در شهری زندگی می‌کنم که آتشکده‌ای در آن و یا نزدیکی آن نیست.
شما می‌تونین کمکم کنین؟

aaaa

میشه ادرس گاتا هاش بنویسید