مبدل کلمات به خط میخی

در این آموزه به برگردان کتیبه ای از داریوش بزرگ می پردازیم که یکی از کتیبه های کوچک بیستون است. این کتیبه درباره گئومات است و داریوش پس از پیروزی بر وی دستور داد تا این کتیبه را بسازند تا عبرت تمامی یاغیان شود.

ترجمه خط میخی

این کتیبه ای است که امروز قرار هست که یاد بگیریم و ترجمه بکنیم. همانطور که در آموزه سوم آموختید حرف حرف جدا کننده خط میخی یک بندواژه بی معنی است که فقط دو واژه را از هم جدا و قابل خواندن می کند. در جدول دقت نمایید که واژه هایی که دو بار تکرار شده اند را فقط یک بار معنی کردیم.
خوب، به ترجمه تک تک واژه ها می پردازیم:

 میخی تلفظ پارسی امروزی
 این به خط میخی هخامنشی    ای یَم (iyam)    این
 اسم گئومات به خط میخی    گَئوماتَ (gaumata)    گئومات
 کلمه که به خط میخی    هیَ (hya)    که
 کلمه مغ به خط میخی    مَگوش (magush)    مغ
 دروغ گفتن به خط میخی    اَدوروجی یَ (adurujiya)    دروغ میگفت
 کلمه سپس به خط میخی    اَوَثا (awatha)    سپس
 گفتن به خط میخی    اَثَ هَ (athaha)    می گفت
 کلمه من به خط میخی    اَدَم (adam)    من 
 نام بردیا به خط میخی    بَردی یَ (bardiya)    بردیا
 بودن به خط میخی    اَمی ی (amiy)    هستم
 اسم کوروش به خط میخی    کوروش (kurush)    کوروش
 کلمه پسر به خط میخی    پوثرَ (puthra)    پسر
 کلمه شاه به خط میخی    خشایثی (khshaythi)    شاه

ترجمه:
این گئوماتای مغ این چنین (مردم را می فریفت) دروغ می گفت که من بردیا پسر کوروش هستم من شاه هستم.

تمرین آموزه چهارم
شما واژه های بالا را می توانید دستی روی کاغذ نوشته و تکرار کنید تا جایی که بتوانید بدون نگاه کردن به خود واژه ها، آنان را بنویسید و بخوانید.

پایان آموزه چهارم خط میخی
در اینجا به پایان آموزه چهارم می رسیم. در آموزه های آینده به ترجمه و آموزش کتیبه های بلندتر و سخت تر خواهیم پرداخت.
در صورتی که سوال یا مشکلی در آموزه چهارم داشتید می توانید آن را زیر همین صفحه در بخش نظرات بیان نمایید، ما خوش حال می شویم که به سوالاتتان پاسخ بدهیم و یا این که نظرات شما را درباره این آموزش ها بدانیم.